Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurtdışı Öğrenci Kabulü (DEYÖS)
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Diğer Konular
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek-Ön Kayıt
Üniversitemiz Tavan ve Taban Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Burs Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Burs Yönergesi

(Üniversite Senatosu'nun 20 Ağustos 2013 tarih ve 415/6 sayılı kararı)

Amaç

Madde 1 : Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim gören gençlerin, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak için normal öğrenim süresince, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen burs esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2: Dokuz Eylül Üniversitesi'nde  öğrenim gören öğrencileri kapsar.

 

Dayanak:

Madde 3: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 :

Birim : Öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte / Yüksekokul /  Enstitüyü,

Burs: Kredi Yurtlar Kurumu, gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenciye verilen karşılıksız parayı,

Burs Değerlendirme Komisyonu: Bursa ihtiyacı olan ve başvuruda bulunan öğrencilerin durumlarını incelemek ve değerlendirmek üzere, öğrenci işlerinden sorumlu Dekan  / Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşan kurulu,

KYK : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

Normal öğrenim süresi : Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise Dokuz Eylül Üniversitesine  giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

Gerçek kişi: Burs sağlayan gerçek kişileri,

Tüzel kişi: Burs sağlayan tüzel kişileri

ifade eder.

 

Burs Başvuru ve Devam Koşulları

Madde 5: Burstan ilk defa yararlanacak veya halen burs alan öğrencilerin değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen koşullar dikkate alınır.

 

 1. Öğrencinin bursa ihtiyacı olduğunun, birim tarafından istenen belgeler ile kanıtlanması,
 2. İkinci sınıf öğrencilerinin alt sınıftan başarısız ders sayısının 1 den fazla olmaması,
 3. Üçüncü sınıf öğrencilerinin alt sınıftan başarısız ders sayısının 2 den fazla olmaması,
 4. Dördüncü sınıf öğrencilerinin alt sınıftan başarısız ders sayısının 3 den fazla olmaması,
 5. Beşinci sınıf öğrencilerinin alt sınıftan başarısız ders sayısının 4 den fazla olmaması,
 6. Tıp Fakültesi 5. yıl (dönem) öğrencilerinin alt sınıftan başarısız staj sayısının 2'den fazla olmaması,
 7. Tıp Fakültesi 6. yıl (dönem) öğrencilerinin alt sınıftan başarısız staj sayısının 5'den fazla olmaması,
 8. Bazı öğrencilerin özel ve muhtaçlık durumları değerlendirilerek yukarıda belirtilen başarısız ders sayılarına bakılmaksızın bursun devamı sağlanabilir. Ancak, bunun için Burs Değerlendirme Komisyon  Kararı ve Rektörlük Oluru gereklidir.
 9. (Değişik:SK-24/01/2017-469/06) Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde öğrencinin, yılsonu itibariyle başarılı ve bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir. Ders geçme sistemini uygulayan birimlerde öğrencinin, yılsonu itibariyle 4.00 üzerinden en az 1,80, 100 üzerinden en az 50 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir.

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Madde 6 : Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları ilgili Fakülte / Yüksekokul /  Enstitü Burs  Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilir. Her birim kendine ayrılan kontenjanlar dahilinde eşit sayıda asil ve yedek liste oluşturarak, Burs Değerlendirme Komisyonu Kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirir. Değerlendirmelerin sorumluluğu ilgili birim Burs Değerlendirme Komisyonuna aittir.

 

Kontenjan

Madde 7: Her yıl KYK, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Üniversitemize tahsis edilen burs  kontenjanlarının,  Rektörlükçe öğrenci sayıları dikkate alınarak birimlere dağılımı yapılır. Rektörlük, kontenjan dağılımında arttırma veya eksiltme yapabilir.

 

Bursun Verilmesi ve Süresi

Madde 8: Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü birimin normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

 

Burs Miktarı

Madde 9: Burs miktarı, her yıl KYK, gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenir.

 

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde 10: (1) KYK tarafından sağlanacak burslar için;

 1. Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. maddesine  göre burs verilen öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
 3. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
 4. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
 5. Yabancı uyruklu öğrencilere,
 6. Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
 7. Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
 8. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

 

(2) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak burslar için, bursu sağlayan gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenen öğrencilere

burs verilmez.

 

Bursun kesilmesi

Madde 11: Verilmekte olan burs aşağıda belirtilen durumlarda kesilir.

 1. Hazırlık sınıfında 1. yılın sonunda başarısız olanlar,
 2. Öğrencinin burs almaktan vazgeçmesi,
 3. Üniversiteden kaydını sildirmesi,
 4. Herhangi bir disiplin cezası alması,
 5. Öğrenim hakkının saklı tutulması,
 6. En az bir yarıyıl devamsız olması veya kaydını yenilememesi,
 7. Başka bir kurum, kuruluş veya gerçek kişilerden burs aldığının belirlenmesi,
 8. Verdiği belgelerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması,
 9. Başarısız olduğu ders sayısının madde 5'de belirtilen ders sayısından fazla olması.

 

 

 

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin Yapması Gereken İşlemler

Madde 12: Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Burs Değerlendirme Komisyonlarının yapacakları değerlendirmelerin yanı sıra her öğretim yılı başında, Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri burs alan öğrencilerin başarı, devam durumları ve kayıt yenileyip yenilemedikleri ile madde 11'de belirtilen hususları taşıyıp taşımadıklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirmek zorundadırlar.

 

Hükmü Bulunmayan haller

Madde 13:  Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde;

 1. KYK tarafından sağlanan burslar için; Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği hükümleri,
 2. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan burslar için, bursu sağlayan gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen esaslar

uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Esaslar:

Madde 14: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önceki “Yardım Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 15: Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16: Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe (TR)English (UK)