Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim Ve Öğretim Yönergesi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TIP-BİLİM DOKTORASI BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

 (Üniversite Senatosu’nun 13 Haziran 2022 tarih ve 609/05 sayılı kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amaç ve kapsamı; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için yürütülen tıp-bilim doktorası bütünleşik programına ait eğitim ve öğretim süreçlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 09.02.2022 tarih ve 31745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;        

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b)AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim Dalı: Doktora programının bağlı olduğu anabilim dalını,

ç) Danışman: Doktora programı ve tez sürecinde öğrenciye rehberlik yapacak öğretim üyesini,

d) Doktora programı: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı kapsamında yer alan her bir doktora programını,

e) Eğitim Koordinatörlüğü: Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim Koordinatörlüğünü,

f) Enstitü: Doktora programının bağlı olduğu enstitüyü,

g) Enstitü Kurulu: Doktora programının bağlı olduğu enstitü kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Doktora programının bağlı olduğu enstitü yönetim kurulunu,

h) Fakülte: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) Hazırlık eğitimi: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programına kabul edilen öğrencinin doktora programında alması gereken temel ortak dersleri,

j) Hazırlık eğitimi danışmanı: Hazırlık eğitiminde öğrencinin ders seçiminde ve bilimsel gelişmelerinde rehberlik yapacak öğretim üyesini,

k) Öğrenci: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı öğrencisini,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Program: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı kapsamında yer alan her bir doktora programını,

n) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Doktora tezini,

ö) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Program Yapısı ve Süresi, Eğitim Koordinatörlüğünün Oluşturulması ve Görevleri

Program yapısı ve genel esaslar

MADDE 4 – (1) Program, 360 AKTS tıp eğitimine entegre edilen en az yedi ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS doktora eğitimi ile birlikte en az 600 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın hazırlık eğitimi Tıp Fakültesi, doktora eğitimi doktora programının bağlı olduğu enstitü tarafından yürütülür.

(3) Hazırlık eğitimi müfredatı doktora programının bağlı olduğu enstitüler ve Eğitim Koordinatörlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Hazırlık eğitimini tamamlayan her bir öğrenci program dâhilindeki farklı doktora programlarından birine kaydedilir.

(5) Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanırlar.

(6) Program gereklerini yerine getiremeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir; ancak öğrenci Tıp Fakültesi eğitimine devam eder.

(7) Programa devam eden öğrenci, doktora tezini tamamlamış olsa bile Tıp Fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamadan tez savunmasına alınamaz.

Programın yılı ve süresi

MADDE 5 – (1) Tıp eğitimine dört yarıyıl eklenmek suretiyle tıp doktoru ve bilim doktoru derecelerine yönelik eğitim ve öğretim, uygulama ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü tıp-bilim doktorası bütünleşik programının süresi asgari sekiz yıldır.

Eğitim koordinatörlüğü

MADDE 6 – (1) Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı, Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulacak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Eğitim Koordinatörlüğü üyelerinin görevlendirilmesinde; bilime evrensel ölçüde katkıda bulunmuş olmaları, doktora programı yönetiminde deneyimli olmaları ve araştırma birikimine sahip olmaları koşulu aranır.

(2) Eğitim Koordinatörlüğü aşağıdaki üyelerden oluşur:

a)Dekan tarafından Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek bir program koordinatörü ve iki yardımcısı,

b) Doktora programlarının bağlı olduğu Enstitü Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısı,

c) Doktora programlarının bağlı olduğu ana bilim dalı başkanları.

Eğitim koordinatörlüğünün görevleri

MADDE 7 – (1) Eğitim koordinatörlüğü en az üç yıllık süreler ile yürütülür. Sürenin sonunda ilgili koordinatörlük ekibi dekanlık tarafından yeniden görevlendirilebilir. Tıp-bilim doktorası bütünleşik programının bilimsel standartlarını sağlayacak biçimde yürütülmesinden sorumlu olan Eğitim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

a)Program kapsamında doktora programının bağlı olduğu enstitü ile koordinasyon sağlanması,

b) Hazırlık Eğitimi Danışmanının belirlenmesi,

c) Programa yapılan başvuruların değerlendirerek kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi,

ç) Programlailgilitanıtım,tanışmatoplantıları,seminerlervebenzerietkinliklerindüzenlenmesi,

d) Programa alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi,

e) Programa kabul edilen öğrencilerin eğitim, bilimsel toplantılara katılım ve araştırma giderleri için sağlanan burs ve desteklerin yönetimi ile öğrencilerin burs ve araştırma başvurularının yönlendirilmesi,

f) Programa kabul edilen öğrencilerin, Üniversite bünyesinde, tıp-bilim doktorası programında yer almayan bilim dallarının imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve/veya sağlanması,

g) Programa katılan öğrenciler yönünden, Fakülte ders kurulları ve staj programları takviminde programın aksamadan sürdürülebilmesi için yapılması gerekli değişiklik tasarılarının hazırlanması,

ğ) Her eğitim yılı sonunda, programa kabul edilen öğrencilerin başarı değerlendirmesinin yapılarak programa devam edip edemeyeceklerinin belirlenmesi.

h) Her eğitim yılı sonunda ilgili programların hedefleri açısından takibi, değerlendirilmesi ve Fakülte Kurulu aracılığıyla Dekanlığa sunulması.

ı) Mülakat jüri üyelerinin belirlenmesi.

i) Bu Yönerge ile verilen diğer görevler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Öğrenci Kabulü

 

Programın açılması ve yürütülmesi

MADDE 8 – (1) Programın koordinasyon içinde yürütülmesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile doktora programının bağlı olduğu Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

Kontenjanlar

MADDE 9 – (1) Programa kabul edilecek öğrenci sayısı, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim koordinatörlüğü tarafından belirlenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Programa başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Tıp-bilim doktorası bütünleşik programına sadece Fakültede eğitimini sürdürmekte olan Tıp Fakültesi öğrencileri kabul edilebilir. Fakültede özel öğrenci olarak eğitim görmekte olan öğrenciler bu haktan yararlanamaz.

(2) Programa Tıp Fakültesinin ikinci sınıfının sonunda başvuru yapılabilir.

(3) Öğrencinin programa kabul edilebilmesi için gerekli olan asgari koşullar şunlardır:

a) Tıp fakültesine yerleşmede esas alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinde, ilgili puan türünde başarı sırasının ilk 5000’de yer alması.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili puan alması.

c) Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıflarının genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 75 olması,

ç) En az 80 ALES puanı almış olması.

Değerlendirme ve kabul

MADDE 11 – (1) Öğrenci seçimi her yıl dönem II’nin Dönem Sonu Öğrenci Başarı Değerlendirme Sınavından sonra yapılır. Öğrencilerin başarı değerlendirmesinde ve sıralamada dönem I ve II’deki dönem notları ortalaması esas alınır. Programa öğrenci kabulünde adayların dönem notları ortalamasının % 30’u ALES puanın % 40’ı ve mülakat puanının % 30’u ağırlıklı olarak değerlendirilerek toplam puan en fazla 100 olacak şekilde hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmeden 100 üzerinden en az 75 not almış olması gerekir.

(2) Adaylar, en yüksek puan alandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde programa kabul edilir.

(3) Programa kabul edilen öğrenciler, takip eden ilk yarıyılda Fakülteye tıp-bilim doktorası bütünleşik programı hazırlık öğrencisi statüsünde kaydedilir ve hazırlık eğitimi derslerini alırlar. Ancak hazırlık eğitimi öğrencisi statüleri devam ettiği sürede lisansüstü öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Mülakat jürisinin oluşturulması ve mülakat görüşmesi

MADDE 12 – (1) Mülakat jürileri, Eğitim Koordinatörlüğünün önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından seçilir. Jüri biri profesör unvanlı olmak koşuluyla en az üç öğretim üyesinden oluşur. Başvuru sayısına göre birden fazla jüri oluşturulabilir. Toplam jüri üyesi sayısının 1/3’ü kadar yedek jüri üyesi de ayrıca belirlenir.

(2) Jüriler; öğrencileri önceki başarıları, yaşam hedefleri ve bilim insanı olmak için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususları ile bilimsel konuları kavrayış, araştırmaya yatkınlık ve kararlılık bakımından değerlendirir. Mülakatta jürilerin değerlendirmeye alacağı konular, Eğitim Koordinatörlüğü tarafından önceden belirlenir, ayrıca adaylardan program ile ilgili kişisel hedeflerini ve görüşlerini içeren en az 500 kelimelik bir deneme yazmaları istenir.

(3) Mülakat sonunda jüri her aday için 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Hazırlık eğitimi programı ile ilişkilendirilen doktora programları

MADDE 13 – (1) Program, en az üç en fazla yedi doktora programıyla ilişkilendirilebilir. Bir doktora programına, program dâhilinde üç sene süreyle herhangi bir öğrenci alınmaması durumunda bu program yerine başka bir doktora programı ilişkilendirilebilir.

 (2) Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı aşağıda belirtilen doktora programları ile ilişkilidir:

a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü;

– Temel Sinir Bilimleri Doktora programı

– Temel Onkoloji Doktora programı

– Translasyonel Onkoloji Doktora programı

– Moleküler Tıp Doktora programı

b) İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü

– Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Doktora Programı

– Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı

Hazırlık eğitimi danışmanı

MADDE 14 – (1) Programa kabul edilen her bir öğrenci için en geç bir ay içinde eğitim koordinatörlüğü tarafından Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyelerinden bir hazırlık eğitimi danışmanı görevlendirilir.

(2) Hazırlık eğitimi danışmanı, öğrencinin en yüksek bilimsel standartlarda yetişmesine yardım etmek, yönlendirmek, hazırlık eğitimi döneminde genel yönelim niteliğindeki lisansüstü derslerini seçmede ve Tıp Fakültesi ile birlikte hazırlık eğitiminin bir arada yürütülmesi sırasında gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

(3) Öğrencinin ilişkili doktora programına kabul edilmesiyle hazırlık eğitimi danışmanının görevi sona erer, ilişkili doktora programı ve tezini yönetmek üzere ilgili mevzuat uyarınca yeni bir danışman atanır. Yeni atanan danışman, hazırlık eğitimi danışmanı ile aynı kişi olabilir.

Hazırlık eğitimi programının yürütülmesi

MADDE 15 – (1) Programa kabul edilen öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıflarda Tıp Fakültesi staj ve derslerinin yanı sıra hazırlık eğitiminin doktora derslerini de alır.

(2) Programa kayıtlı öğrencilerin başarı durumu değerlendirilerek programa devam edip edemeyeceği Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

(3) Her akademik yılbaşında yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrencinin doktora programına geçmeden programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler Tıp Fakültesindeki normal eğitimlerine devam eder.

a) Bir yarıyıldan fazla hazırlık eğitimi dersi alınmaması,

b) Fakültenin üçüncü ve dördüncü sınıflarında genel akademik ortalamasının 100 üzerinden 70’den daha düşük olması.

(4) Öğrencinin hazırlık eğitiminde alınan her dersi için yıl içi sınav ve uygulamalarının % 40’ı, yılsonu sınavının % 60’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Hesaplama sonucunda her ders için 100 üzerinden en az 75 başarı notunu sağlayanlar o dersi başarmış sayılır. Dönem IV sonunu geçmemek üzere başarısız olunan dersler tekrar alınabilir.

(5) Dönem IV sonunda hazırlık eğitimi başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir ve doktora programına kayıtlanamazlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programına kabul ve kayıt

MADDE 16 – (1) Hazırlık eğitiminde başarılı olan öğrenciler,  dönem IV’ün sonunda, doktora yapacakları ilişkili doktora programını seçerek eğitim koordinatörlüğüne başvuru yapar. Öğrenciler en fazla üç tercihte bulunabilir. Öğrencilerin hangi programa kabul edilecekleri eğitim koordinatörlüğü tarafından akademik yılın başında yapılacak mülakat sonrasında belirlenir. Yerleştirmede öğrencilerin ve anabilim dallarının tercihleri ve imkânları dikkate alınır.

(2) Öğrenci, tıp eğitiminin beşinci sınıfında Tıp Fakültesi staj ve derslerinin yanı sıra yerleştirildiği ilişkili doktora programına tam zamanlı öğrenci statüsünde kaydolarak eğitimini sürdürür ve öğrencilik haklarının tümünden yararlanır.

(3) Doktora programına kayıt işlemleri enstitüler tarafından yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığına ilişkin belge, hazırlık eğitimine ilişkin transkript, ders içerikleri, yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi ve kayıt için gerekli diğer belgeler istenir. Hazırlık eğitimine kabul sırasında alınan ALES ve yabacı dil sonuç belgeleri geçerlidir.

Doktora programı esasları ve intibak işlemleri

MADDE 17 – (1) İlişkili doktora programına geçişte öğrencinin hazırlık eğitiminde aldığı derslere ait kredilerin bir kısmı ya da tamamı, danışmanının görüşü göz önüne alınarak anabilim dalı akademik kurulunca yapılan teklif doğrultusunda enstitü yönetim kurulunda karara bağlanarak transfer edilir.

(2) Doktora tez çalışması, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini sağlamalıdır.

(3) Eğitim süresini ve gerekli krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci Tıp Fakültesi mezuniyet belgesini almaya hak kazandıktan sonra tezini savunur ve tez savunmasını verdikten sonra tıp-bilim doktorası bütünleşik programını bitirerek mezun olmaya hak kazanır. Programa devam eden öğrenci, doktora tezini tamamlamış olsa bile Tıp Fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamadan tez savunmasına alınamaz.

(4) İlk tez savunmasında jüri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme istenen öğrenci tıp fakültesinden mezuniyet sonrası en fazla 12 ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde tekrar tez savunmasını yapar. Başarısız kabul edilen öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(5) Her akademik yılbaşında öğrencinin Tıp Fakültesi eğitimine devam ettiğine ilişkin öğrenci belgesi istenir. Herhangi bir sebeple Tıp Fakültesinden ilişiği kesilen öğrencinin, doktora programı ile de ilişiği kesilir ve enstitüden kaydı silinir.

(6) Bu Yönerge ile belirlenen hükümler dışında doktora programlarının yürütülmesinde,  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile doktora programının bağlı olduğu enstitünün Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Programa kayıtlı öğrenciler her yarıyıl varsa mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt yenilemek zorundadır.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 19 – (1) Öğrenci, ilişkili doktora programına kayıttan ve Tıp Fakültesi beşinci sınıfı bitirdikten sonra ve intörnlüğe başlamadan önce 2 yıl süreyle tıp eğitimine ara vererek ilişkili doktora programına tam zamanlı devam eder ve doktora yeterliğini alıp tez çalışmasını yürüttükten sonra Tıp Fakültesine geri döner.

(2) Öğrencinin Tıp Fakültesi eğitimine ara verdiği dönemde Fakültede öğrencilik statüsü devam eder. Tıp Fakültesi eğitimine ara vermek istemeyen öğrencinin Tıp Fakültesi eğitimi devam eder, ancak doktora programına kaydı yenilenmez ve program ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönergenin 17 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tez savunmasına alınamayan öğrenciye, Tıp Fakültesinde eğitimini tamamlayana kadar doktora programının bağlı olduğu enstitü tarafından öğrenime ara verme izni verilir.

(4) Bu madde ile yapılan düzenlemeler dışında program öğrencilerine öğrenime ara verme izni verilmez.

Mezuniyet

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge ve Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile doktora programının bağlı olduğu enstitü lisansüstü eğitim ve öğretim ve sınav uygulama esaslarına göre mezuniyet şartlarını tamamlayan öğrenciler programdan mezuniyet hakkı kazanır ve kendilerine doktora diploması düzenlenir.

Mali hükümler

MADDE 21 – (1) Öğrenciler hazırlık eğitimi sırasında herhangi bir ücret ödemezler.

(2) Enstitüde doktora programına kayıtlanan öğrenciler katkı payı ödemesi hususunda ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 22– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, doktora programının bağlı olduğu enstitü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönerge, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.