YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

 

(17.03.2015 tarihli ve 438/07 sayılı Üniversite Senatosu)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) (Değişik: SK-16/04/2019-506/08) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesinde ön ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dâhilinde başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

b) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

c) (Mülga-31/01/2024-671/15)

d) (SK-09/02/2016-453/07) Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) DEDAM: Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (Değişik: SK-15/03/2024-675/06)

Başvuru koşulları (Başlığı değişik: SK-15/03/2024-675/06)

MADDE 5- (1) Adaylardan lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye’deki ortaöğretim [lise] kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]),

b) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim [lise] kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)

c) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim [lise] kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),

ç) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin [lise] tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

d) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacak olanların başvuruları kabul edilir.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre başvuru yapabilecek olanların son başvuru tarihi itibariyle bu durumlarını belgelemeleri gerekir. Başvuru şartlarını sağlayamayan veya belgelendiremeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Bu adaylar bir programa yerleştirilse bile kayıtları yapılmaz.

Başvuruların duyurulması

MADDE 6- (1) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Başvurulara ve sürece ilişkin takvim ve açıklamalar her yıl Üniversitenin internet sayfalarında duyurulur. Başvurular ilanda belirtilen şekilde yapılır.

Kontenjanlar, başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme (Başlığı değişik: SK-15/03/2024-675/06)

MADDE 7- (1) (Değişik: SK-25/03/2021-569/05) Üniversite ön lisans ve lisans programlarına alınacak yurt dışı öğrenci kontenjanları ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) (Değişik: SK-15/03/2024-675/06) a) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin başvurularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) veya Senato tarafından belirlenen diplomalar ve sınavlar değerlendirmeye alınır.

b) Başvurularda kabul edilecek ulusal/uluslararası sınavlar, diplomalar, hangi ölçütlerle öğrenci kabul edileceği ve asgari puanlar ile programlara ilişkin özel koşullar Senato kararı ile belirlenir.

c) Boş kalan kontenjanlar için ikinci başvuru alınabilir. İkinci başvuruya ilişkin açıklama ve takvim Üniversitenin internet sayfalarında duyurulur.

(3) (Mülga-31/01/2024-671/15)

(4) (Değişik: SK-15/03/2024-675/06) a) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda; öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Rektör oluru ile görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilir.

b) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde başvuruları uygun görülen adayların notları aşağıda belirtilen formüle göre 100’lük sisteme dönüştürülerek yerleştirmeye esas puan belirlenir.

 

a= (100 – 50) / (USmax – USmin)

b= 100 – (a x USmax)

YEP=  b + (a x ÖSP)

 

USmax: Uluslararası sınavın/diplomanın ya da TR-YÖS’ün en yüksek puanı

USmin: Uluslararası sınavın ya da TR-YÖS’ün en yüksek puanının %50’si, diplomanın ya da lise bitirme sınavının en düşük geçme notu

ÖSP: Öğrencinin uluslararası sınav/diploma ya da TR-YÖS puanı

YEP: Yerleştirmeye esas sınav/diploma puanı

 

c) Başvurusu uygun görülen adayların yerleştirmeye esas puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirme listesi oluşturulur.

ç) Adayların yerleştirme işlemlerinde, yerleştirmeye esas puanın yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı uyruklu adayların sayısı dikkate alınır. Aynı uyruktan kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının % 20 sini geçemez.

d) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa yerleştirilme hakkı kazandırmaz.

e) Adayın beş tercihindeki kontenjanlar da dolu ise aday yerleştirilemez.

f) Adayların puanlarının eşit olması durumunda ilk olarak tercih sırasına, eşitliğin devam etmesi durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

(5) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokullarda yapılacak Özel Yetenek Sınavı’ndan da başarılı olmaları gerekir. Adaylar yapılan sınav sonuçlarına göre değerlendirilerek kayıtları ilgili Fakülte/Yüksekokullar tarafından yapılır.       

(6) (Değişik: SK-15/03/2024-675/06) Adaylar başvurularda en fazla beş programa tercih yapabilir.    

Sınavların geçerlilik süresi (SK-16/04/2019-506/08)

Madde 7/A- (1) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin sınavların geçerlilik süresi aşağıdaki gibidir:             

a) (Mülga-31/01/2024-671/15)

b) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Bu Yönergenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kabul edilen Üniversite giriş sınavı niteliğinde olan yurt dışı sınav sonuçlarının geçerlik süresi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

c) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Lise bitirme sınavları statüsünde olan yurt dışı sınavları için süre sınırlaması yoktur.

Sonuçların duyurulması ve kayıt (Başlığı Değişik: SK-31/01/2024-671/15)

MADDE 8- (1) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Yerleştirme sonuçları Üniversitenin internet sayfalarında duyurulur, kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenir.

(2) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Kesin kayıtlar belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

(3) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(4) (Mülga-31/01/2024-671/15)

Kayıt için gerekli belgeler

MADDE 9- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, yabancı dilde düzenlenen belgelerde ayrıca belgenin onaylı Türkçe tercümesinin aslı,

b) Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Dış Temsilciliklerden onaylı diploma denklik belgesi,

c) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Ülkemizde yasal kalış süresi içinde bulunduğuna ilişkin belge (Öğrenim Vizesi, İkamet İzin Belgesi vb.),

ç) (Mülga-31/01/2024-671/15)

d) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

e) (Mülga-31/01/2024-671/15)

f) (Mülga-31/01/2024-671/15)

g) Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir belge veya taahhütname.

ğ) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Programla ilgili belirlenen koşullar gereğince alınması gereken sağlık raporu.

h) (Mülga-31/01/2024-671/15)

ı) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların çıkma belgesi örneği veya mavi kart sureti,

i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşlığına geçen çift uyrukluların T.C. vatandaşlığına geçişlerine ilişkin belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği),

j) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Pasaportun onaylı Türkçe tercümesinin aslı,

k) (Mülga-31/01/2024-671/15)

l) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Senato tarafından belirlenen sınavların sonucuna göre kayıt hakkı kazanan adayın sınav sonuç belgesi ve onaylı Türkçe tercümesinin aslı veya TR-YÖS sonuç belgesi,

m) (SK-03/03/2022-602/05) İlanda belirtilen diğer belgeler.

(2) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Adaylar, kayıt için gerekli belge ve beyanların doğruluğundan şahsen sorumludur, kayıt için gerekli belgelerin veya beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenim ücreti ve sağlık sigortası

MADDE 10- (1) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam eden öğrencilerden Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tutarda öğrenim ücreti alınır.   

(2) İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine öğrenci belgesi ile başvurarak genel sağlık sigortası yaptırabilirler.

(3) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Bu Yönerge kapsamında dil yeterliği için DEDAM’da Türkçe eğitimi alan öğrenci DEDAM eğitim ücretini öder ve öğrencilik haklarından yararlanır, kayıtlı olduğu program için ayrıca öğrenim ücreti ödemez. Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimini eş zamanlı olarak alan öğrenci hem kayıtlı olduğu programın öğrenim ücretini hem de DEDAM eğitim ücretini öder. 

Türkçe yeterlik düzeyleri

MADDE 11- (1) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Kayıtlanan öğrencilerin eğitimlerine başlayabilmeleri için, öğretim dili Türkçe ve kısmen yabancı dil olan programlarda C1 düzeyinde, öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlarda en az B1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekir. Türkçe Dil Düzeyleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir.

B1 ve B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir.

A1 ve A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir.

(2) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemi sırasında Üniversite Senatosunca belirlenen kurum ve merkezler tarafından verilen “Türkçe Dil Yeterlik Belgesi”ni sunabilir. Kayıt tarihinden sonra diğer kurum ve merkezlerden alınmış olan Türkçe Dil Yeterlik Belgeleri kabul edilmez. Türkçe yeterlik seviyesini belgelendiremeyen adaylar programa kayıt yaptırdığı dönemin başında DEDAM tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavına alınır. Sınav sonucunda Türkçe seviyesi yetersiz olan öğrenciye, yeterli seviyeyi sağlaması için DEDAM’da eğitim almak üzere bir yıl süre verilir. Bir yılın sonunda yeterli seviyeyi sağlayamayan öğrenci bir yıl daha DEDAM’da eğitime devam eder. Bu sürelerin sonunda yeterli seviyeyi sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:SK-20/02/2023-631/10) Kayıt hakkı kazanan aşağıda belirtilen adaylardan durumlarını belgelemeleri koşuluyla Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

a) Ortaöğreniminin (Lise) veya yükseköğreniminin (Üniversite) tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,

b) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Ortaöğreniminin (lise) veya yükseköğreniminin (üniversite) tamamını yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar,

c) (SK-20/02/2023-631/10) K.K.T.C. vatandaşı olup anadilleri Türkçe olan ve ortaöğreniminin (lise) tamamını T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denklik işlemine tabi tutulmayan K.K.T.C. okullarında tamamlayanlar.

(4) (Mülga: SK-31/01/2024-671/15)

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 12- (1) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim verilen programlara kayıt yaptıran öğrencilerden ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavı veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına ilişkin belgesi bulunanlar, Arapça dili için İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, diğer diller için Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne başvurarak yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Yabancı dil belgesi bulunmayan veya yabancı dil belgesi kabul edilmeyen öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavına alınır, bu sınavda başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Muafiyet şartlarını sağlayamayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hazırlık sınıfı azami süresi

MADDE 12/A (1) (Değişik: SK-31/01/2024-671/15) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık eğitiminin toplam süresi azami iki yıldır. İki yılın sonunda dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı silinir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – (1) (Mülga: SK-16/04/2019-506/08)

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.