YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

 

(17.03.2015 tarihli ve 438/07 sayılı Üniversite Senatosu)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) (Değişik: SK-16/04/2019-506/08) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesinde ön ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dâhilinde başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” a dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

 1. a) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
 2. b) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
 3. c) DEYÖS: Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavını,
 4. d) (SK-09/02/2016-453/07)Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 5. e) (Mülga-08/11/2019-520/07)

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Sınavlar, Değerlendirme ve Kayıt İşlemleri

 

            Başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler (Başlığı değişik: SK-08/11/2019-520/07 )

            MADDE 5- (1) Adaylardan lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. a) Yabancı uyruklu olanların,
 2. b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
 3. c) (Değişik: SK-16/04/2019-506/08) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca doğumla Türk Vatandaşlığı kazananlar hariç, doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, ç) TC uyruklu olup, 01.02.2013 tarihinden önce ortaöğreniminin (lise) son üç yılını, 01.02.2013 tarihinden sonra ise tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (MEB nezdinde açılmış Türk okulları dahil),
 4. d) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacak olanların başvuruları kabul edilir.

            (2) Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre başvuru yapabilecek olanların son başvuru tarihi itibariyle bu durumlarını belgelemeleri gerekir. Başvuru şartlarını sağlayamayan veya belgelendiremeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Bu adaylar bir programa yerleştirilse bile kayıtları yapılmaz.

            Başvuruların duyurulması

            MADDE 6- (1) Sınav ve başvurulara ilişkin açıklamalar ve tarihler her yıl Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Başvurular ilanda belirtilen şekilde yapılır.

            Kontenjanlar, sınavlar ve başvuruların değerlendirilmesi

            MADDE 7- (1) (Değişik: SK-25/03/2021-569/05)Üniversite ön lisans ve lisans programlarına alınacak yurt dışı öğrenci kontenjanları ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

            (2) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07) Yurt dışı öğrenci kontenjanlarına başvuran adayların yerleştirme işlemleri; Rektör Yardımcısı başkanlığında, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Buca Eğitim Fakültesi Dekanı veya görevlendireceği yardımcısından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar tercihleri ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirilir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

            (3) (Değişik: SK-25/03/2021-569/05) Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) çoktan seçmeli 80 sorudan oluşur. Çok dilli olarak hazırlanan sınav Buca Eğitim Fakültesi tarafından yapılır veya gerekli hallerde Üniversite Senatosu kararı ile diğer kurum ve kuruluşlara yaptırılır. Sınav temel öğrenme becerilerini kapsar, sınavda adayların matematik ve muhakeme becerileri ölçülür. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi 100 (yüz) puan üzerinden yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılır yanlış cevaplar dikkate alınmaz, adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilir. Doğru cevap sayıları kullanılarak standart sapma ve ortalama hesaplanır ve dağılımın ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standartlaştırma işlemi yapılır. Standartlaştırılmış değerler 1.25 ile çarpılır ve her aday için tek bir DEYÖS puanı hesaplanır.

              (4) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07) a) Dokuz Eylül Üniversitesine yurtdışı öğrenci kabulü DEYÖS sınavı veya Senato tarafından belirlenen diploma ve sınavlara göre yapılır.

 1. b) (Mülga: SK-08/11/2019- 520/07)
 2. c) Fakülte/Yüksekokulların bölümlerine ilişkin özel koşullar senato kararı ile belirlenir.
 3. d) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07) Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı ve diğer hususlar ilanda belirtilir.

            (5) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokullarda yapılacak Özel Yetenek Sınavı’ndan da başarılı olmaları gerekir. Adaylar yapılan sınav sonuçlarına göre değerlendirilerek kayıtları ilgili Fakülte/Yüksekokullar tarafından yapılır.       

           (6) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07) Adaylar başvurularda en fazla sekiz (8) tercih yapabilir.         

            Sınavların geçerlilik süresi (SK-16/04/2019-506/08)

            Madde  7/A- (1) Dokuz Eylül Üniversitesi yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin sınavların geçerlilik süresi aşağıdaki gibidir:            

 1. a) DEYÖS sınavlarının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı yıl ile sınırlıdır.
 2. b) Bu Yönergenin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre kabul edilen Üniversite giriş sınavı niteliğinde olan yurtdışı sınav sonuçları 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir.
 3. c) Lise bitirme sınavları statüsünde olan Yurtdışı sınavları için süre sınırlaması yoktur.

            Sonuçların duyurulması, sınav sonuçlarına itiraz ve kayıt

            MADDE 8- (1) Sınav ve yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında duyurulur ve kesin kayıtlar belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır

            (2) (Değişik: SK-16/04/2019-506/08) DEYÖS sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir. İtirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

            (3) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını yitirmiş sayılır.

            (4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenir.

            Kayıt için gerekli belgeler

            MADDE 9- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,
 2. b) Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Dış Temsilciliklerden onaylı diploma denklik belgesi,
 3. c) Öğrenim vizesi,

            ç) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07) Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu,

 1. d) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
 2. e) Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.
 3. f) Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,
 4. g) Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir belge veya taahhütname.

            ğ) Bölümlerle ilgili belirlenen koşullar gereğince alınması gereken sağlık raporu.

 1. h) İkamet Tezkeresi,

            ı) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların çıkma belgesi örneği,

 1. i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşlığına geçen çift uyrukluların T.C. vatandaşlığına geçişlerine ilişkin belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği),
 2. j) Pasaportun onaylı fotokopisi,
 3. k) DEYÖS sınavı sonuçlarına göre yerleşen KKTC vatandaşlarının GCE AL belgesi,
 4. l) (SK-16/04/2019-506/08)Yurtdışı sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi

         (2) (Değişik: SK-16/04/2019-506/08) Adaylar, kayıt için gerekli belge ve beyanların doğruluğundan şahsen sorumludur, kayıt için gerekli belgelerin veya beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir ve öğrencinin kaydı silinir.

            Öğrenim ücreti ve sağlık sigortası

            MADDE 10- (1) (Değişik: SK-08/11/2019-520/07)Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kararı ile belirlenecek tutarda öğrenim ücreti alınır.

            (2) İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine öğrenci belgesi ile başvurarak genel sağlık sigortası yaptırabilirler.

             (3) (SK- 25/03/2021-569/05) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler Türkçe hazırlık eğitimi süresince, kayıtlı oldukları program için ayrıca öğrenim ücreti ödemezler.  

            Türkçe yeterlik düzeyleri

            MADDE 11- (1) (Değişik: SK-25/03/2021-569/05) Kayıt hakkı kazanan adayların eğitimlerine başlayabilmeleri için, öğretim dili Türkçe ve kısmen yabancı dil olan programlarda C1 düzeyinde, öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlarda en az B1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekir.

            C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

            B1 ve B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 düzeyine çıkarmak zorundadır.

            A1 ve A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Kesin kayıt yaptırarak 1 yıl öğrenim hakkı saklı tutulur. 1 yılsonunda Türkçesini en az B1 düzeyine çıkaranlar öğrenime başlayabilir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

            (2) (Değişik: SK-28/02/2017-470/11) Başvuran adaylar Türkçe bilgi düzeylerini Üniversite Senatosunca belirlenen kurum ve merkezler tarafından verilen “Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi” ile belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlilik seviyesini belgelendiremeyen adayların Türkçe yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi için DEDAM tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavı yapılır.

            (3) (Değişik: SK-25/03/2021-569/05) Kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen durumlarda olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz:

 1. Ortaöğreniminin (Lise) veya yükseköğreniminin (Üniversite) tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
 2. Ortaöğretim (Lise) veya yükseköğreniminin (Üniversite) tamamını yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar

         (4) (SK- 25/03/2021-569/05) Üniversitede yabancı dil hazırlık ve Türkçe hazırlık sınıflarına aynı anda kayıt olunamaz.

            Yabancı dil hazırlık sınıfı

            MADDE 12- (1)Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bölümlere kayıt yaptırmaya hak kazanan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavı veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına ilişkin belgesi bulunan adaylar, Arapça dili için İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, diğer diller için Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne ile başvurarak yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar. Yabancı dil belgesi bulunmayan veya yabancı dil belgesi kabul edilmeyen adaylar yabancı dil yeterlik sınavına alınır, bu sınavda başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Muafiyet şartlarını sağlayamayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            Hazırlık sınıfı azami süresi

            MADDE 12/A (1) (SK- 25/03/2021-569/05) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık eğitiminin toplam süresi azami 2 yıldır. 2 yılın sonunda dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı silinir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Yönergede hüküm bulunmayan haller

            MADDE 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – (1) (Mülga: SK-16/04/2019-506/08)

            Yürürlük

            MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.