Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI

(Üniversite Senatosu'nun 30 Nisan 2013 tarih ve 413/14 sayılı kararı)

 

            Amaç

            Madde 1- (1) Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz ayları içerisinde, fakülte ve yüksekokul öğretim olanaklarının değerlendirilerek öğretim kapasitesini ve verimliliğini arttırmayı amaçlayan; öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan eğitim programıdır. Ancak, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

            Dayanak

            Madde 2- (1) Bu Esaslar, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;

            Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulu,

            Yönetim Kurulu: İlgili birimin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

            Akademik Takvim

            Madde 4- (1) (Değişik: SK-21/01/2014-419/6) Yaz öğretiminin akademik takvimi, bahar dönemi sonundaki bütünleme sınavlarının tamamlanmasından sonra başlayacak şekilde birimlerin önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nda belirlenir.

            Öğretim Süresi

            Madde 5- (1) Yaz öğretiminin süresi 4 haftadan az 7 haftadan fazla olamaz. Bu süreye ara ve final sınavları da dâhildir. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

            Açılacak Derslerin Tespiti ve Derslere Kayıt

            Madde 6- (1) Bağlı birimlerin öğretim programlarında yer alan tüm derslerin, verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında bir kez açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz öğretimi programına ertelenemez.

            Madde 7- (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 20 olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 30 dan fazla ise Yönetim Kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar yönetim kurulunca azaltılabilir.

            Madde 8- (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, dersi verecek öğretim elemanının ve bağlı birimlerin ilgili bölümünün olumlu görüşü üzerine birimin onayı ile belirlenir ve en geç bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir.

            (2) Öğrenciler yaz öğretimi kayıt haftası içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda 7 inci madde hükümleri saklıdır.

            (3) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli derslere Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt yaptırabilirler.

            Madde 9- (1) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı (Bitirme Projesi hariç), alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.

            (2) Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz öğretiminde alabilirler.

            Madde 10- (1) (Değişik: SK-15/05/2018-485/11) Yaz öğretiminde öğrenci en çok 3 (üç) ders alabilir.

            (2) Hak donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde alamazlar.

            Madde 11- (1) Yaz öğretiminde açılan derslere kontenjan müsait olduğu takdirde diğer üniversitelerin öğrencileri kabul edilebilir.

            (2) (Değişik: SK-16/04/2019-506/10) Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer birimlerin ve diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinden ders alabilmek için, ders alacakları kurumda derslerin başladığı tarihten önce, kayıtlı oldukları birimin dekanlığına/müdürlüğüne başvurması gerekir. Derslerin başlangıcından sonra başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Öğrenciler ancak başvurularının kayıtlı oldukları birimin Yönetim Kurulları tarafından uygun görülmesi kaydıyla Üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer birimlerin ve diğer üniversitelerin yaz öğretimlerine başvurabilirler. Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın alınan dersler değerlendirmeye alınmaz.

            Madde 12- (1) Dersler başladıktan sonra öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma talepleri dikkate alınmaz.

            Madde 13- (1) Yaz öğretimi sınav döneminde mazeret sınav hakları kullanılamaz.

            Başarı Durumu ve Değerlendirme

            Madde 14- (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin başarı durumunun tespiti bağlı birimlerin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

            Madde 15- (1) Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere mazeret sınavları açılmaz.

            Madde 16- (1) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda değerlendirilir.

            Diğer Hükümler

            Madde 17- (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, takip eden öğretim yılı sonu mezunları ile birlikte değerlendirilerek belirlenir.

            Madde 18- (1) Yaz öğretiminde geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

            Mali Hükümler

            Madde 19- (1) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında tespit edilen esaslara göre belirlenecek ders ücreti ödenir.

(2) Yaz öğretiminde öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen esaslara göre öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler.

            Hüküm Bulunmayan Haller

            Madde 20- (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda bağlı birimlerin Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları geçerlidir.

            Yürürlük

            Madde 21- (1) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 22- (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.