Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÖNKAYIT VE YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ

(08.05.2012 tarih ve 398/7 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç

Madde 1- (1) Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı “Resim-İş Öğretmenliği Programı”na alınacak öğrencilerin seçilmesi amacı ile yapılacak sınava ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

Ön kayıt

Madde 2- (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Buca Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için, Fakültenin önerisi dikkate alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen TYT (Temel Yeterlilik Testi) taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekir.

(2) Ön kayıt için istenen belgeler:

  1. Dilekçe,
  2. (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) TYT sonuç belgesinin fotokopisi (2 adet),
  3. 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş),
  4. Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği,

(3) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Açıklamalar / Koşullar

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yönteminde yer alan başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.           

Sınav Öncesi Eğitim

Madde 3- (1) (Değişik:SK-17/03/2015-438/04) Sınav öncesi eğitimin amacı, Eleme ve Seçme Sınavları hakkında bilgilendirmek ve bu sınavlara hazırlamaktır. Kurs içeriği, objeyi doğru görme, algılama, oranlama, çizgi, kompozisyon, anatomi, form ve renkli çalışma tekniklerinden oluşmaktadır.

Özel Yetenek Sınavı Yürütme ve Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması (Başlığı Değişik:SK-27/05/2021-576/13)

Madde 4- (1)

a) (Değişik:SK-27/05/2021-576/13) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki Seçme ve Eleme sınavları öncesi, iki farklı Komisyon olarak, Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonları üyeleri ve sayısı (Anabilim Dalı Başkanı ve diğer Öğretim Elemanlarından oluşacak), Anabilim Dalı Kurul Kararı ve Dekan onayı ile belirlenir.

b) (Değişik:SK-27/05/2021-576/13) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki Eleme ve Seçme Sınav sonuçlarının değerlendirileceği gün, iki farklı Komisyon olarak, Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Komisyonları üyeleri ve sayısı (Anabilim Dalı Başkanı ve diğer öğretim elemanlarından oluşacak), Anabilim Dalı Kurul Kararı ve Dekan onayı ile belirlenir.

Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonları Üyelerinin Görevleri (Yeni Madde:SK-27/05/2021-576/13)

Madde 4/A- (1) (a) Eleme ve Seçme sınavları öncesi, Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonları Üyelerinin Yönergede belirtildiği şekilde, Eleme ve Seçme sınavları uygulamaları ve işleyişini belirlemesi,

(b) Eleme ve Seçme sınavları öncesi, sınav güvenliği için gün, yer ve zamanlarının belirlenmesi,

(c) Adayların Eleme ve Seçme sınavları öncesi, sınav oturumları gün, yer ve zamanlarının belirlenmesi.

(ç) Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve uygulanması, gerektiğinde sınavın işleyişi ile ilgili değişikliklerin yapılması.

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Komisyonları Üyelerinin Görevleri (Yeni Madde:SK-27/05/2021-576/13)

Madde 4/B- (1) (a) Eleme ve Seçme sınavları sonrası, Özel Yetenek Sınav Yönergesinde belirtildiği şekilde, sınav uygulamalarının puanla değerlendirilmesi,

(b) Komisyon sınav değerlendirme sonuçlarının, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Bölüm Başkanlığına ve Dekanlığa iletilmesi,

(c) Adayların itirazlarının değerlendirilmesi.

Madde 5- (1) (Değişik:SK-27/05/2021-576/13) Sınava girecek adayların, hangi oturumda, gün ve saatte nerede sınava alınacağına dair program ve sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeler, Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonları tarafından belirlenerek, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Bölüm Başkanlığına iletilir ve Dekanlık tarafından web sayfasında ilan edilir.           

Sınav Giriş Kartı

Madde 6- (1) Her adaya üzerinde fotoğrafı olan bir sınava giriş kartı verilir. Adaylar sınava girişte bu kartı ve diğer bir resmi kimlik belgesini birlikte bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadırlar.

Madde 7- (1) Giriş sınavları, eleme ve seçme olarak iki aşamada yapılır.

Eleme Sınavının Yapılması

Madde 8- (1) (Değişik:SK-27/05/2021-576/13) Eleme sınavında adayın; 50×70 cm resim kağıdına, oluşturması istenen desen çalışmasında, görme becerisi, algılama düzeyi ve oran, hareket, kompozisyon, anatomi ve form bilgisi, doğru çizebilme yeteneği, çizgisel ifade gücü ölçülecektir. Eleme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Madde 9- (1) (Değişik:SK-27/05/2021-576/13) Bir adayın eleme başarı notu, Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme komisyonu üyelerinin (100 tam puan üzerinden) oy çokluğu ile belirlenir.

Madde 10- (1) Eleme sınavında 50 ve 50’nin üzerinde puan alan adaylar seçme sınavına girmeye hak kazanırlar.

Seçme Sınavının Yapılması

Madde 11- (1) (Değişik:SK-27/05/2021-576/13) Seçme sınavında adayların; kompozisyon bilgisi ve yaratıcılığını ön plana çıkartmak amacıyla imgesel çalışma yaptırılır. Seçme sınavının uygulama sorusunun ve uygulamasının nasıl olacağı; kağıt boyutu, biçimlendirme tekniği, renkli veya renksiz olması, Anabilim Dalı Kurulu’nca oluşturulan, Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir. Adaylar, imgesel çalışmada, kompozisyon unsurları, çizgisel ifade, yaratıcılık ve anlatım zenginliği ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir adayın Seçme sınavı başarı notu Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Komisyonu üyelerinin (100 tam puan üzerinden) oy çokluğu ile belirlenir. Eleme Sınavı Sonucu ilanında, Seçme Sınavına girmeye hak kazananlara, Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen, Seçme Sınavında kullanılacak malzemelerin listesi ve diğer bilgiler Anabilim Dalı Başkanlığı’nca duyurulur.

Madde 11/A- (Yeni Madde:SK-27/05/2021-576/13) (1) Seçme sınavında 50 ve 50’nin üzerinde puan alan adayların aldıkları puan değerlendirmeye katılır. İki aşamanın sınav puanları ortalaması alınır. Tek not olarak Dekanlık Makamına iletilir.

Madde 12- (1) Öğrencilerin yetenek sınavlarına cep telefonu, fotoğraf makinesi ve video gibi cihazlarla girmeleri yasaktır.

Madde 13- (1) ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları İle İlgili İşlemler” de belirtilen hesaplamalar dikkate alınarak adayların yerleştirme puanı hesaplanır. Adaylardan yerleştirme puanı 50 (elli) ya da 50 (elli) nin üzerinde olanlar puanına göre sıralanırlar. Bu sıralamada kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjanın yarısına eşit sayıda adaydan bir yedek liste hazırlanır. Kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı yedek listeden tamamlanır.

Madde 14- (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınavında aldıkları puanlar dikkate alınır. TYT Puanlarının eşitliği durumunda ise, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.

Madde 15- (1) Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler Dekanlık Makamının onayından sonra açıklanır.

Madde 16- (1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 4. maddesine göre yapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede ilan edilenler arasından yapılacak ön kayıtta en çok puan alan adaylardan başlamak suretiyle boş kontenjanlar doldurulur. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

Madde 17– (1) Eleme sınavına girmeyen seçme sınavına giremez.

Madde 18- (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Özel yetenek sınavı öncesi eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 19- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 20- (1) Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.