Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

(12 Ağustos 2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim/İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini

d) (Ek:RG-13/8/2012-28383) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-13/08/2012-28383) Üniversitenin akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü taktirde ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar cumartesi günleri de yapılabilir.

(2) İlgili birimler gerektiğinde yaz okulu açabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili birimlerin akademik kurullarının önerileri üzerine, birim kurulları ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

(2) (Değişik:RG-13/08/2012-28383) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları zorunlu ve seçimlik derslere ilişkin olarak bir haftanın beş eğitim-öğretim gününde yapılan teorik ders ve var ise uygulama ve laboratuvar, yarıyıl içi veya yıl içi proje, atölye, diploma çalışması, staj, bilgi beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik çalışması, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans, lisans programları için ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık 60 AKTS’dir. Ders saatlerinin toplamının alt ve üst sınırları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili birimlerce belirlenir ve bu sınır aşılamaz.

(3) (Değişik:RG-11/06/2018-30448) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan dersler bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. İlgili birimler bu derslere ilave dersler belirleyebilir.

(4) Dersler bir veya iki yarıyıl süreli olarak düzenlenir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ilgili birimler gerekli hallerde, bazı dersleri haftalık ders programları içinde programlamak yerine, sürekli olarak verilen teorik dersler, ders kurulları, uygulamalar, modüller ve stajlar şeklinde de düzenleyebilirler.

(5) Eğitim-öğretim programlarında belirtilen, bir derse ait önşart koşulları sağlanmadıkça o ders alınamaz. Önşart olan dersler için, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla sonraki yarıyıllarda veya yıllarda o derse bağlı ders veya dersler alınabilir.

(6) İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrenci, eğitim-öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıl veya yıllardan birinde, o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir.

(7) (RG-25/11/2015-29543) Ders geçme sistemi uygulayan fakültelerde/yüksekokullarda en erken ikinci sınıf veya üçüncü yarıyıldan başlamak üzere önceki yıl/yarıyıllarda aldığı tüm derslerden başarılı olan ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 75 olan öğrenciler, üst yıldan/yarıyıldan 1 ders, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 80 olan öğrenciler, üst yıldan/yarıyıldan 2 ders alabilirler ve normal öğretim süresinden daha kısa bir sürede mezun olabilirler. Bunun için öğrencinin danışmanının onayı gerekir. Bu fıkraya göre alınacak ilave dersler ile öğrencilerin almakta olduğu diğer derslerin toplamı bir yarıyılda 45, yıllık eğitim yapılan fakültelerde/yüksekokullarda ise 90 AKTS’yi geçemez.

Hazırlık eğitimi ve ortak zorunlu derslerden muafiyet (Değişik:RG-25/11/2015-29543)

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 (2) (RG-25/11/2015-29543) Her yıl güz yarıyılı başında, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 55 puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 55 ve üstü puan alan öğrencilerin notu, bağıl değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile belirlenen çevrim tablosuna göre harf notuna çevrilerek, mutlak değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde ise herhangi bir çevrim yapılmaksızın Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri için ayrı ayrı olarak transkripte işlenir.

Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarından yararlanma

MADDE 8 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-25/11/2015-29543)

(1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükmü uygulanır.

(3) Azami süreler içinde takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini ve varsa stajları ile bitirme projesini başarmış olan öğrenciler için 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak, bağıl değerlendirme sistemi uygulayan programlarda, başarısız olduğu dersten AA alması halinde, genel not ortalaması 2.00’ın altında kalacak öğrenciler, tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınıf veya ders geçme

MADDE 9 – (1) İlgili birimler sınıf geçme veya ders geçme sistemleri ile eğitim-öğretim yapabilirler.

(2) Sınıf geçme sistemi ile öğretim yapan birimlerde herhangi bir sınıfa ait eğitim-öğretim programında belirlenen sayıdaki dersten başarısız olan bir öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, bir üst sınıfın eğitim-öğretim programından hiç bir ders alamaz.

(3) Ders geçme sistemi ile öğretim yapan birimlerde, bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.

(4) Üniversitede mutlak ve bağıl değerlendirme sistemi olmak üzere iki sistem uygulanır. Birimlerde, hangi değerlendirme sisteminin uygulanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan birimlerde öğrencinin, daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyılların sonu itibariyle en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir. (Değişik cümle: RG-11/06/2018-30448) Ancak, bu şart 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan dersler ile ilgili birimlerce belirtilen ilave dersler ve stajlarda uygulanmaz.

(6) Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin mutlak değerlendirme sisteminde ders notu ile bağıl değerlendirme sisteminde ise bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

(7) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin mutlak değerlendirme sisteminde ders notu ile, bağıl değerlendirme sisteminde ise bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

(8) GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. (Ek cümle: RG-17/04/2016-29687) Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayının beş veya daha büyük olması halinde, ikinci haneyi artıracak şekilde yukarı yuvarlanır.

(9) Buna göre her yarıyılda D, Y, FF ve FD notu alınan dersler, eğer ders açılıyor ise bir sonraki yarıyıl veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Ayrıca, 1.80 GNO barajını aşamamış öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmedikçe daha önce almadığı dersleri alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını öngörülen değere yükseltmeleri için, öncelikle D, Y, FF veya FD aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir.

(10) Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azami ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Senato tarafından belirlenir.

Mali yükümlülükler

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamını ödememiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.

(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş olanlardan, her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye kayıt şartları ve gerekli belgeler

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle kesin kayıt yaptırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

Yatay-dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrenciler

MADDE 13 – (1) (Değişik: RG-16/04/2020-31101) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmek isteyen öğrencilere özel öğrenci statüsünde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ile işbirliği

MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir.

(2) Öğrenci mübadelesi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Çift anadal/yandal programları

MADDE 15 – (1) Çift anadal/yandal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

Dönem/ders kaydı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. (Değişik Cümle: RG-16/04/2020-31101)Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan sonra en fazla iki hafta olmak kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarında belirlenerek ilan edilir.

(Ek Cümle: RG-14/06/2021-31511) Mazeretleri nedeniyle süresi içinde dönem/ders kaydı yapamayan öğrencilere, dersler başladıktan sonra en geç dört hafta içinde başvurmaları kaydıyla ilgili birim yönetim kurulu kararı ile dönem/ders kaydı hakkı verilebilir.

(2) Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez.

(3) Dönem/ders kaydı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 17 – (1) Yarıyıl içi veya yıl içi stajları dışında, öğrencilerin staj yapmaları zorunlu olan birimlerde stajlarını yapmaları ve bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmeleri

Sınavlar ve sınavların yapılışı

MADDE 19 – (1) Yarıyıllık öğretim yapılan programlarda her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı; yıllık program uygulayan birimlerin derslerinde yılda en az bir ara sınavı yapılır. Birden fazla ara sınavı yapılacak birimlerde en az kaç ara sınavı yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavları yapılabilir.

(3) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) Öğrenciler her yarıyılda veya yılda açılan ara sınavlara ve birlikte yapılması gereken diğer tüm yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalara katılmak zorundadırlar. İlgili birim yönetim kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınavına, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasına, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına katılmamış olan öğrenci, o sınavdan veya o çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(4) (Değişik:RG-30/05/2016-29727) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı Senato kararı ile belirlenir ve akademik takvimde gösterilir. Yapılması halinde, bütünleme sınavına alınan öğrenciler bütünleme sınavları için bu Yönetmelikle belirlenen hükümlere tabi olur.

(5) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) Yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde yapılacağı belirtilmek sureti ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sınavların başlangıcından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulan sınav programlarına göre yapılır.

(6) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) İlgili birim yönetim kurulunun onayı olmadan ara, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılmaz.

(7) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) Her yarıyıl veya yılsonunda yalnız o yarıyıl veya yıl derslerinin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları açılır.

(8) Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan veya tanınmayan öğrenciyi sınava almayabilir.

(9) Sözlü sınavlar, öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır.

(10) Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilme şartları

MADDE 20 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-13/8/2012-28383)

(1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,

b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması,

c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği ilgili birim tarafından uygun görülen diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.

(2) Aldığı bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için gereken, bu Yönetmelikte ve Senato tarafından belirlenen esaslarda öngörülen diğer şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır.

Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile sınava girememe

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını ilgili birim yönetim kurulu tespit ve ilan eder.

(2) Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.

(3) (Değişik:RG-13/8/2012-28383)Bir dersin yarıyıl sonu/(İzmir Beşinci İdare Mahkemesinin 16/3/2015 tarihli ve E.:2014/1063; K.:2015/415 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay Sekizinci Dairesinin 20/9/2019 tarihli E.:2015/7480, K.:2019/7582 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) veya bütünleme sınavlarına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. Ancak, Türkiye’yi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları yarıyıl sonu/ (İzmir Beşinci İdare Mahkemesinin 16/3/2015 tarihli ve E.:2014/1063; K.:2015/415 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay Sekizinci Dairesinin 20/9/2019 tarihli E.:2015/7480, K.:2019/7582 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) veya bütünleme sınavları için, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

(4) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan bir dersin ara, yarıyıl sonu veya yıl sonu, varsa bütünleme sınavına girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

Sınav düzeni

MADDE 22 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(2) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(3) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması

MADDE 23 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi ya da yıl içi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde ve derslerin kesildiği gün öğrencilere duyurulur.

(2) Bu şartlara uyulmak kaydı ile, uygulanan eğitim-öğretimin özelliklerine göre her türlü sınav, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının değerlendirme sonuçlarının öğrencilere duyurulmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumlarının, not çizelgelerinin kaç gün içinde fakülte dekanlıklarına ve yüksekokul müdürlüklerine sunulacağı Senato tarafından belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 24 – (1) Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

(2) Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

Derste başarısızlık

MADDE 25 – (1) Bir derste başarısız olan öğrenci, o dersi bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tüm yükümlülükleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadır.

(2) (Değişik:RG-16/04/2020-31101) Devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenciye, o dersin teorik kısmından ve öğretim elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalardan devam muafiyeti verilebilir. Buna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Devamdan muafiyet verilen öğrenci o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına katılmak ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartları yeniden yerine getirmek zorundadır.

(3) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) Yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılmayan uygulama ağırlıklı derslerde ve laboratuvar derslerinde başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadır.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan birimlerde bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ve yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı not, birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Söz konusu bağıl değerlendirme; dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından, başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

a)

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

49 ve aşağısı

FF

0.00

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(3) Ayrıca; Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya katılmayan notlar ve D (Devamsız), E (Eksik) notları geçici notlar olup, bunlardan;

a) D notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

b) B notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Y notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) E notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. (Değişik cümle: RG-16/04/2018-30393) Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilan edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.

d) M notu, öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için, ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğünün önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

(4) Mutlak değerlendirme sistemini uygulayan birimlerde ise; öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından tam not 100 üzerinden en az 50 almış olması ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan başarı notunun, tam not 100 üzerinden en az 50 olması gerekir. Öğrencinin mutlak sistemde almış olduğu başarı notları, ifade ettikleri başarı dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

a)

Puan

Başarı Derecesi

85-100

AA

70-84

BB

60-69

CC

50-59

DD

49-00

FF

 

Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-13/8/2012-28383) Öğrencinin bir derste veya dönemde sağladığı başarı notu o dersi veya dönemi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur. Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin yarıyıl içi veya yıl içi notu ile yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavından aldığı notların ilgili birimlerin uygulama esaslarında belirlenen oranlarda katkısının alınması ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir.

b) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme koşullarını yerine getirmeyen öğrenci listesi dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın veya yılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bu öğrenciler bu dersten D notu alırlar.

c) (Değişik:RG-16/04/2020-31101) Beden eğitimi, güzel sanatlar ve kariyer planlama dersleri için ara sınav yapılmaz. Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi koşuluyla yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarında gösterdikleri başarı düzeyleri göz önüne alınarak, B veya Y notu olarak değerlendirilir. Y notu olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.

ç) Sayısal olmayan değerlendirme şekillerinden biri ile değerlendirilecek diğer çalışmalar ve öğrencilerin bu çalışmalardaki başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

d) Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sorumlu olduğu tek dersin sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci, o derste sağladığı yarıyıl içi veya yıl içi notuna bakılmadan sınavlarında DD notu almış olması halinde o dersi başarmış sayılır. Mutlak değerlendirme sistemini uygulayan birimlerde tek ders sınavından geçme notu; bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla, yarıyıl içi veya yıl içi notuna bakılmadan 100 üzerinden en az 50’dir.

e) Mutlak değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilme şartlarının tümünü yerine getirmiş ve bir yarıyılda en az iki ara sınavı yapılmış olmak kaydı ile bir derste yarıyıl içi veya yıl içi notu 80 ve daha yüksek olan bir öğrenci, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavına girmeden, yıl içi notu başarı notu sayılmak sureti ile o dersi başarmış sayılır. Bu duruma ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav evrakının saklanması

MADDE 28 – (1) Sınav kağıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibi evraklar ilgili birim yönetim kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 29 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Tebligat

MADDE 30 – (1) Öğrencilere tebligat, kayıt sırasında bildirdikleri adrese posta ile gönderilmek veya ilgili birim tarafından ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, en geç bir hafta içinde ilgili öğrenci bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adreslerindeki değişiklikleri bildirmemiş veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin, dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Başvuru usulü

MADDE 30/A – (Ek:RG-16/04/2018-30393) (1) Öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre  yapacağı başvuruları, öncelikle şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapması gerekir. Zorunlu hallerde posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez.

(2) Posta yolu ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 31 –Öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, o öğrenci için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeni ve eklenecek süre, ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilir.

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir.(Ek Cümle: RG-14/06/2021-31511)  Öğrenime ara verme izninin toplam süresi,  32 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri hariç, diğer hallerde programının normal süresinin yarısı ile sınırlıdır. 

(2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. (Değişik cümle: RG-16/04/2018-30393)Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyılın başlangıcından yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının bittiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

Haklı ve geçerli mazeretler

MADDE 32 – (1) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olmak kaydı ile öğrenciye, mazeret sınavları açılabilir ve aşağıdaki hallerde öğrenime ara verme izni verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınacak bir rapor ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) (Değişik:RG-16/04/2020-31101) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk hallerinde,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması,

(2) (Değişik:RG-14/06/2021-31511) Öğrenime ara verme izninin verilebilmesi için öğrencinin, birinci fıkranın (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilgili dönem derslerinin başlangıcından itibaren en geç dört hafta, diğer hallerde ise mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması ve mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.

Ağırlıklı ortalama ve diploma derecesi

MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi, o ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.

(2) (Değişik:RG16/04/2020-31101) Beden eğitimi, güzel sanatlar ve kariyer planlama derslerinden alınan notlar ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) (Değişik:RG-25/11/2015-29543) Bağıl değerlendirme sisteminde, bir öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami öğrenim süresini doldurmamış son sınıf öğrencilerine, 2,00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden tek ders sınav hakkı tanınır. 2,00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayan öğrencilere ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi/yıl içi, yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başındaki kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.

(4) Genel not ortalaması bağıl değerlendirme sisteminde 3.00 ile 3.49 arası mutlak değerlendirme sisteminde 80 ile 84.99 arası not almış olan öğrencilere onur, bağıl değerlendirme sisteminde 3.50 ile 4.00 arası, mutlak değerlendirme sisteminde 85 ile 100 arası not almış olan öğrencilere yüksek onur listesine geçtiklerini belirten belge verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

(5) Öğrencilerin diploma dereceleri, notlara ait öğrenci bürosunda saklanan orijinal belgelerden yararlanılarak belirlenir.

Diploma

MADDE 34 – (1) İlgili birimler tarafından verilecek diplomalar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.

Ön lisans diploması

MADDE 35 – (1) Lisans düzeyinde öğrenim gören bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile ve istekleri halinde Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Kayıt silme

MADDE 36 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt silmeyi gerektiren hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 14/8/2003 tarihli ve 25199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (RG-25/11/2015-29543)

(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversite yükseköğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.