ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu’nun 23 Haziran 2015 tarih ve 445/06 sayılı kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2– (1)Bu yönerge, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

            a) Birim: İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunu,

            b) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            c) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

            d) Üniversite Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

            e) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,

        ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi

            Özel öğrenci kabul şartları

            MADDE 5– (1) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsünde öğrenim görme ve ders alma izni verilebilir. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan kişiler özel öğrenci olarak kabul edilmez.

            (2) (Değişik: SK-20/06/2018-487/06) Üniversitemizde ve diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin özel öğrenci statüsünden yararlanabilmeleri için;

            a) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlayarak genel not ortalamasının asgari, 4’lük sistemde 3 (üç), 100’lük sistemde 80 (seksen) olması,

            b) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) İlgili mevzuat hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları,

            c) Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olabilmesi için, kayıt yaptığı yıldaki merkezi yerleştirme puanının, özel öğrenci olarak öğrenime devam edeceği yükseköğretim kurumunun ilgili programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması,        

gereklidir.

            (3) Aşağıda belirtilen durumlar için ikinci fıkra koşulları aranmaz;

           a) Yaz okulunda ders alacak öğrenciler,

           b) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) Ciddi bir sağlık sorunu bulunan veya maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesi mümkün olmayan öğrenciler,

           c) (Değişik: SK-27/05/2021-576/10) Yükseköğretim Kurulunca özel öğrenci olması uygun görülen öğrenciler,

           d) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) Birinci derece yakınının tek başına hayatını idame ettiremeyecek derecede sağlık problemi olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrenciler,

           e) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında kayıtlı olup Üniversitemiz Enstitülerinde ders alacak öğrenciler.

           (4) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.

            Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru süresi

            MADDE 6- (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte derslere kayıt süresi içinde ilgili birime başvurmaları gerekir.

          a) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,

          b) Not durum belgesi (Transkript)

          c) Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,

          ç) Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge,

          d) Ders içeriklerini gösterir belge,

          e) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) Öğrencinin veya birinci derece yakınının sağlık sorunları nedeniyle yapılan başvurularda resmi sağlık kurumlarından alınan Sağlık Kurulu Raporu,

          f) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) Maruz kalınan darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan resmi onaylı belge,

Özel öğrencilik süresi

            MADDE 7– (1) (Değişik: SK-27/05/2021-576/10) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

          a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

         b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

           (2) (SK-27/05/2021-576/10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi

            Eğitim-Öğretim

            MADDE 8– (1) a) (Değişik:SK-20/06/2018-487/06) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Üniversite öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders alabilmesi veya alıp başardıkları derslerden muaf olabilmeleri için, derslerin içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirilmeyen dersler, kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayılmaz.

            b) (Değişik:SK-20/06/2018-487/06) 667 KHK, 3713 Terörle Mücadele Kanunu ve Temel Bilimler Programları  (TEBİP) kapsamında özel öğrencilik işlemlerinde özel öğrenci olarak eğitim alacak öğrenciler için derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanır, öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm derslerin kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılır ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (önlisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenir.

            (2) Özel öğrenciler, kayıtlandıkları ders için, devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda, ilgili birimde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadır.

            (3) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrencilere diploma verilmez, ancak diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin derslerden aldıkları notlar kayıtlı oldukları kurumlara bildirilir.

            (4) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim süresine dâhildir.

            (5) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaksızın lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplamı, programı tamamlamak için gerekli toplam kredi sayısının %50’sinden fazla olamaz.

            (6) Özel öğrenci statüsündeki Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, ilgili birim uygulama esaslarıyla belirlenen bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

            (7) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olan Üniversite öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder.

            (8) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

            (9) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan ders alabilmesi için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

            (10) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

            Özel öğrenci statüsünün sona ermesi

            MADDE 9-(1) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri

            Katkı payı ve öğrenim ücretleri

            MADDE 10- (1) (Değişik: SK-13/10/2023-659/09) Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olan öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler. Ancak, vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin ödemiş olduğu öğrenim ücretinin % 80’i kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumu tarafından özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumuna aktarılır.

            (2) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

            (3) Yaz okulunda ders alan özel öğrenciler, yaz okulunu ücretini ders aldıkları yükseköğretim kurumlarına öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Hüküm bulunmayan Haller

            MADDE 11– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve senato kararları uygulanır.

            Yürürlük

            MADDE 12– (1) Bu Yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.