Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınav Yönergesi

NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu’nun 6 Ağustos 2021 tarih ve 584/2 sayılı kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Dekanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,

b) Fakülte: Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesini,

c) ÖZYES: Özel Yetenek Sınavını,

ç) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

d) Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

f) TYT: Temel Yeterlilik Testini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Komisyonlar, Sınav ve Kayıt

 

Sınav takvimi

MADDE 5 – (1) Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimi Senato Kararı ile belirlenir ve Fakültenin internet adresinde ilan edilir.

 

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1)  Özel Yetenek Sınavlarına girecek adayların, o yıl için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT)  ya da Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Sınavından (DEYÖS) Senato tarafından belirlenen puana ve puan türlerine, engelli öğrencilerin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen puana ve koşullara sahip olmaları gerekir.

      

Başvuru usulü

MADDE 7 – (1)  Adayların, Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için, ilan edilen süre içerisinde ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Ön kayıt işlemleri, online olarak Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Engelli adaylar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde yapılır. Engelli adayların engel durum ve derecelendirilmelerine ilişkin esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporların aslını kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

(3) Adaylar ön kayıtta Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde programlara tercih yapar.

 

Sınavlara girebilmek için gerekli belgeler

MADDE 8 –  (1) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

(2) Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurması gereken belgeler Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.

(3) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

 

Komisyonların Oluşturulması

MADDE 9 – (1) Komisyonlarda görevlendirilecek asil ve yedek üyeler, her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar biri Başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulur. Gerekli durumlarda her komisyonun altında görev yapabilecek alt komisyonlar oluşturulabilir.

 

Özel Yetenek Sınavı

Madde 10 – (1) Eleme ve sıralama niteliğindeki değerlendirmeler Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır. Sınavlar bir veya daha fazla aşamadan oluşur. Yerleştirmeye esas puan, ilgili yıl ÖSYM Kılavuzları ile belirlenen Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi formülüne göre hesaplanır. Asil ve yedek aday listeleri Fakülte tarafından ilan edilir. Puan eşitliği halinde Fakülte tarafından yapılan Yetenek Sınav puanı yüksek olan adaya, Yetenek Sınav puanının da eşit olması halinde TYT ham puan türü yüksek olan adaya öncelik tanınır.      

(2) Özel Yetenek Sınavı yapılamayan branşlarda özel yetenek sınavı yerine sporcu özgeçmişi değerlendirilir. Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

 

Kayıt

Madde 11- (1) Asil listede ilan edilen öğrencilerin kesin kayıtları Fakülte tarafından yapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde bu açık yedek listeden sırasıyla doldurulur. Kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir kayıt tarihi tespit edilebilir.

(2) Kesin kayıt için gerekli belgeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato Kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönergeler

MADDE 13 – (1) 12.06.2012 tarih ve 400/8-9 sayılı Üniversite Senatosu Kararları ile yürürlükte bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi ile Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 14- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.