Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ
(AKTS-ECTS) UYGULAMA YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosunun 20.08.2013 tarih ve 415/10 sayılı kararı)

 

Dayanak

Madde 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Dokuz Eylül Üniversitesince yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek transkript (not durum belgesi) ve diploma eklerinde bu yönerge hükümleri uygulanır.

          Tanım

Madde 3- Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmeleri yoluyla akademik tanınmayı sağlayan, Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.

AKTS/ECTS, ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dildir. Bu amaçla her ders için AKTS/ECTS kredisi belirlenir, alınan notlar ise Dokuz Eylül Üniversitesi Not Sistemine, AKTS/ECTS notlandırma sistemi yardımıyla bu yönergenin ilgili maddesince dönüştürülür.

Madde 4- AKTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi vb.) ifade eden bir değerdir. Bu değer, her bir dersin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü teşkil ettiğinin göstergesidir.

Madde 5- AKTS kredilendirilmesinde yarıyıllar esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapan kurumların bir yarıyıllık eğitimi 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıl) eğitimi 60 AKTS kredisine eşdeğerdir. Bir akademik yılda üç dönem eğitim yapılması halinde her dönem 20 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Bir AKTS kredisi 25 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

Madde 6- Bir dersin AKTS kredisi belirlenirken, bölüm/anabilim dalının tüm eğitim-öğretim programı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Bu amaçla her ders için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri, kavrama düzeyindeki öğrenme çıktıları (learning outcomes) ve yeterliklerinin her birine belli bir kredi verilir.

Madde 7- Bir AKTS kredisi öğrencilerin yapması gereken çalışmalara ilişkin öğrenme çıktıları göz önüne alınarak hesaplanır ve ilgili birim kurulu kararı ile Üniversite Senatosunun onayına sunulur. AKTS kredisi tam sayı olarak verilir. Ancak çok zorunlu durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilir.

Madde 8- Dokuz Eylül Üniversitesi ile yurtdışındaki üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde ders alma ile ilgili olarak yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci harçlarını ödemeye devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Madde 9- Yurtdışına gönderilen öğrenciler, gittikleri dönem için kendi bölümünden/programından almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, bölümün/programın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Madde 10- Öğrencilerin yurtdışındaki bu derslerden aldıkları AKTS/ECTS notları, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinden ve AKTS/ECTS Notlandırma Sisteminden yararlanılarak değerlendirilebilir.

Madde 11- Dokuz Eylül Üniversitesi, programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları AKTS kredilerini tanır.

Madde 12- Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13- Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Erasmus Uygulama Elkitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlülük  

Madde 14- Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme     

Madde 15- Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.