Çift Anadal Programı Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu’nun 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/10 sayılı kararı)

 

Amaç

Madde 1- (1) (Değişik:SK-04/07/2017-475/08) Çift anadal programının amacı, anadal önlisans veya lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda önlisans veya lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) (SK-26/04/2023-639/04) Bu Yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesinde yürütülen çift anadal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile çift anadal programlarının uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) (SK-26/04/2023-639/04) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) (SK-26/04/2023-639/04) Bu Yönergede geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

c) İlgili birim kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul kurullarını,

ç) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

d) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,

e) Program kontenjanı: İlgili yıl YKS/ÖSYS kontenjanını,

f) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,

g) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

ifade eder.

Çift Anadal Programı Açılması

Madde 5- (1) (Değişik:SK-15/05/2018-485/10) Çift anadal programı ilgili Bölümün ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin iş birliği ile yürütülür. Çift anadal programı önlisans programlarında en az 18, lisans programlarında en az 36 yerel krediden az olmamak üzere; eş değer sayılacak derslerle ikinci anadal programından alınacak dersler toplamının önlisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, beş yıllık lisans programları ile sanat hazırlık bulunan programlar için 300, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS olacak şekilde düzenlenir.

(2) Eğitim Fakültesi ile diğer fakültelerin/yüksekokulların programları arasında çift anadal programı uygulanmaz. Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı program arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay almak şartı ile uygulanabilir.

(3) (Mülga SK-05/08/2014-429/09)

(4) (SK-04/07/2017-475/08) Çift anadal programları, önlisans programları ile diğer önlisans programları, lisans programları ile diğer lisans programları arasında açılabilir.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 6- (1)

a) (Değişik:SK-26/04/2023-639/04) a) Çift anadal yapacak öğrenci kontenjanı, anadal programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal programının ilgili yıldaki program kontenjanının, Hukuk, Tıp ve Sağlık programları ile Mühendislik programları için %5’ten az olmamak, diğer programlar için %20’den az olmamak üzere ilgili birim kurulu teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Hesaplanan kontenjanın tam sayıdan farklı olması halinde küsuratlar tam sayıya iblağ edilir. İlgili birim her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur.

b) (Değişik:SK-04/07/2017-475/08) Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında kayıtlı bulunan öğrenciler, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans programlarında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

c) Çift anadal programına başvurular Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü’nce belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

d) (Değişik:SK-04/07/2017-475/08) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için;

1) Başvurduğu döneme kadar anadal önlisans veya lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

2) Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olması ve anadal önlisans veya lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde bulunması gerekir.

3) (SK-18/02/2020-532/06) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

4) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 veya 4 üzerinden 2.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler

e) (SK-21/06/2023-645/07) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(f) (SK-13/10/2023-659/07) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara çift anadal başvurusu yapabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarında belirtilen yabancı dil muafiyet koşullarını sağlandığını belgelemeleri gerekir. Yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler bu programlara kabul edilmez.

(2) İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

(3) (SK-04/08/2023-649/06) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diploma programlarına kaydolan öğrenciler, talepte bulunmaları halinde yine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek programlarda çift anadal eğitimi yapabilir. Bu programlar arasında yapılacak çift anadal eğitim ve öğretiminde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) bentleri ile (d) bendinin (1), (2), (4) numaralı alt bentleri ve 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan kısıtlamalar uygulanmaz.       

Çift Anadal Programı
Madde 7-
(1)

a) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

b) Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Çift Anadal Programı Koordinatörü atanır. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

c) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.

d) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 8- (1)

a) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün ve çift anadal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük onayı ile dönem izni verilebilir.

c) Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

d) (Değişik:SK-13/10/2023-659/07) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması, 4 üzerinden 2 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 1.5’e kadar, 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2’nin, 100 üzerinden 70’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

e) (Değişik:SK-05/08/2014-429/09) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

f) (Değişik:SK-04/07/2017-475/08) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal önlisans veya lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının önlisans veya lisans diploması verilmez.

g) (Değişik:SK-04/07/2017-475/08) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin azami öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2 yıllık önlisans programlarında 4 yıl, 4 yıllık lisans programları için 7, 5 yıllık lisans programları için 8, 6 yıllık lisans programları için 9 yıldır. Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca çift anadal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını önlisans veya lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği çift anadal programını veren fakülte/yüksekokul yetkilidir.

ğ) (Ek Fıkra:SK-05/08/2014-429/09)  Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

h) (Değişik:SK-04/07/2017-475/08) Öğrenci, anadal programından “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arasında Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan ikinci anadal programlarına yatay geçiş yapamaz.

Geçici Madde 1- 2010-2011 öğretim yılından önce çift anadal programlarına kayıtlanan öğrenciler için bu Yönerge uygulanmaz. Bu öğrencilere çift anadal programlarına kayıtlandıkları dönemde geçerli olan Yönerge uygulanır.

Geçici Madde 2- (SK-18/02/2020-532/06) Yönergenin 8 inci maddesi (d) bendinin son cümlesinde yapılan değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.