Yatay Geçiş Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans düzeyindeki eşdeğer programları arasındaki yatay geçiş usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) (Değişik:SK-04/08/2023-649/08) Bu Yönergede geçen;

a) GNO: Öğrencinin başvuru anındaki genel not ortalamasını,

b) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) Programın Minimum ÖSYS Puanı: Başvurulan program öğrencisinin ÖSYS’yi kazandığı yıldaki programın minimum puanını,

c) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

ç) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) Öğrencinin ÖSYS Puanı: Öğrencinin ÖSYS’yi kazandığı yıldaki yerleşme puanını,

d (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

f) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini (DEÜ) ,

h) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) YGSP: Yatay Geçiş Sıralama Puanını,

ı) (SK-18/02/2020-532/05) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2018 yılından itibaren SAY Puan Türü (TYT ile AYT), SÖZ Puan Türü (TYT ile AYT), EA Puan Türü (TYT ile AYT), DİL Puan Türü (TYT ile YDT) olmak üzere dört puan türünü; 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik – Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,

i) (SK-04/08/2023-649/08)YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

ifade eder.

Kontenjanlar ve başvuru takvimi

MADDE 5– (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler uyarınca yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin ve ilgili birimin internet sayfasında başvuru takvimi ile birlikte ilan edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz.

(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanı ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve başvuru takvimi ile birlikte ilgili birimin internet sayfasında ilan edilir. Kurum içi kontenjan, her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel kontenjanının % 15’ ini geçemez.

Genel koşullar

MADDE 6– (1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler hariç, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, yıllık öğretim yapan önlisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) Üniversite içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.

(3) (Mülga:SK-24/06/2021-579/09)

(4) İkinci öğretimden yalnızca ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

(5) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların kayıt dondurma hariç, giriş yılına göre bulunmaları gereken sınıfa başvurmaları, kayıtlı olduğu programda bulunduğu sınıf itibarıyla öğretim planlarındaki tüm dersleri ve uygulamaları (bulunduğu yarıyıl/yıldaki stajlar hariç) alarak başarmış olmaları gerekmektedir.

(6) Yurtdışından yatay geçiş yapacak adaylar, öğrenim görmekte oldukları ülkeler ve üniversiteler için ayrı kontenjan belirlenmiş olması halinde sadece bu kontenjanlara başvuru yapabilirler. Diğer kontenjanlara başvuru yapılamaz.

(7) İkinci üniversite kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıtlanan adayların yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

(8) (Mülga:SK-24/06/2021-579/09)

(9) Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(10) (Mülga:SK-24/06/2021-579/09)

Yurtiçi kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları

MADDE 7– (1) Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların;

a) Başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması,

b) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç önlisans programları için en az bir, yıllık öğretim yapan önlisans programları ile lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

c) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

ç) (Mülga:SK-24/06/2021-579/09)

d) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 olması,

e) (d) bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,

f) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması,

gerekir.

(2) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarından, ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

MADDE 8– (1) Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;

a) Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

b) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

c) Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,

ç) (Değişik:SK-07/05/2019-508/08) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması,

d) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,00 olması,

e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması,

gerekir.

(2) (SK-18/02/2020-532/05) ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuru koşulları

MADDE 9– (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran adayların;

a) Yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması,

b) Kayıtlı olduğu programın yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili fakülte/yüksekokul tarafından kabul edilmesi ve kayıtlı olduğu programda önlisans için en az bir (yıllık öğretim yapan programlarda en az iki), lisans için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

c) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için belirlenen puan ve şartları taşımaları ve gerekli belgelere sahip olması,

ç) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 veya Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen not dönüşüm formülüne göre belirlenen ve ilgili birim yetkili kurullarınca kabul edilen eşdeğer puana sahip olması,

d) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

e)  (Değişik:SK-27/05/2021-576/09) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;

1)  (Değişik:SK-04/08/2023-649/08) Öğrencinin yükseköğrenimine başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının (Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking) en az üçünde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu yönergenin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

2)  İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

a) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

b) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

3) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilave şartları taşıması,

gerekir.

(2) (Mülga:SK-24/06/2021-579/09)

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

MADDE 10– (1) Öğrenci kayıt olduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya daha yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

(2) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişte, öğrencinin taban puan koşulu dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları taşıması gerekir.

(3) Merkezi yerleştirme puanı ile Üniversite birimlerine bahar yarıyıllarında kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez.

(4) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucu kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Özel durumlarda yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen şartları taşımaları koşuluyla yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Yabancı dil

MADDE 12– (1) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Dokuz Eylül Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

(2) (Mülga:SK-07/06/2016-460/05)

Başvuru için gerekli belgeler

MADDE 13– (1) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan adayları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır.

a) Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösterir resmi onaylı belge (transkript),

b) Programında yer alan derslere ilişkin ders içerikleri,

c) Disiplin cezası almadığına dair belge,

ç) ÖSYS sonuç belgesi, (Yurtdışında öğrenime başlayanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen sınavlara ilişkin sonuç belgesi)

d) İlanda belirtilen diğer belgeler.

Başvuru

MADDE 14– (1) (Değişik:SK-24/06/2021-579/09) Kurumlar arası yatay geçiş başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite tarafından internet adreslerinde ilan edilir. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yöntemle yapılır. Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz.

(2) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde ilgili birimin internet sayfasında ilan edilir. Üniversitenin birimleri ve bölüm/programları arasında yapılacak yatay geçiş başvuruları ilan edilen koşullar çerçevesinde şahsen veya posta yolu ile ilgili birime yapılır.

Değerlendirme

MADDE 15– (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir.

(2) (Değişik:SK-24/06/2021-579/09) Başvurular, ilgili birim yönetim kurulu tarafından Dekan/Müdür Yardımcısı veya öğretim üyesi başkanlığında kurulacak olan Yatay Geçiş Komisyonu veya Komisyonları tarafından değerlendirilerek yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

(3) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(4) a) (Değişik:SK-23/05/2024-682/08) a) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde kullanılan YGSP, adayların ÖSYS puanı ve genel not ortalaması dikkate alınarak aşağıda belirtilen formül ile hesaplanır, çıkan sonuç virgülden sonra en fazla dört hane yürütülür.              

YGSP = [((Öğrencinin ÖSYS Puanı / Programın Minimum ÖSYS Puanı) x 100) x 0,60] + (Yüzlük Not Sistemine göre GNO x 0,40)

b) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) YGSP’ye göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır. Başarı şartını taşıyan diğer adaylar başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

c) (Mülga:SK-24/06/2021-579/09)

(5) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından (KKTC dâhil) yatay geçişte YGSP hesaplanmaz.     

(6) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) YGSP hesaplamasına tabi olmayan adaylar genel not ortalamasına göre eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır. Başarı şartını taşıyan diğer adaylar başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.   

(7) (Değişik:SK-21/06/2023-645/03) YGSP’nin eşit olması halinde ÖSYS puanı yüksek olan adaya, YGSP hesaplanmadığı durumlarda ise not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

(8) (SK-21/06/2023-645/03) Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları kapsamında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ilgili yıldaki ÖSYS minimum puanı öğrencinin ÖSYS puanı olarak kabul edilir.

(9) (SK-21/06/2023-645/03) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılacak kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yapılan yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde yetenek sınavı sonuçları kullanılır.

(10) (SK-21/06/2023-645/03) Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlara yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayların özel yetenek sınavı sonucunun %60’ı ve bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dönüştürülen genel not ortalamasının %40’ı alınarak YGSP hesaplanır, çıkan sonuç virgülden sonra en fazla dört hane yürütülür.

YGSP = (Özel Yetenek Sınavı Puanı x 0,60) + (Yüzlük Not Sistemine göre GNO x 0,40)

(11) (SK-04/08/2023-649/08) DGS ile kayıt yaptırmış öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, öğrencinin DGS ile kayıt yaptırdığı lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS/YKS taban puanı öğrencinin ÖSYS/YKS puanı olarak kabul edilir.

Sonuçların ilanı

MADDE 16– (1) Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri ilgili birimin internet sayfasında duyurulur.

(2) (SK-18/02/2020-532/05) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.

Muafiyet ve intibak işlemleri

MADDE 17- (1) (Değişik:SK-13/09/2017-477/04) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre yapılır.     

(2) (Değişik:SK-24/06/2021-579/09) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan ve Üniversite not sistemine uyarlanan notları öğrenci not döküm belgesine (transkript) işlenir.

Azami süre

MADDE 18– (1) a) Merkezi yerleştirme puanı ile eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak,

b) Merkezi yerleştirme puanı dışında yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler,

dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Toplam süre, mevzuatta belirtilen azami süreyi aşamaz.

Katkı payı veya öğrenim ücretleri

MADDE 19– (1) (Değişik:SK-27/05/2021-576/09) Yatay geçiş ile kurum veya program değiştiren öğrenciler, önceki kurum veya bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerine tabi olurlar.

(2) İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücreti öderler.

(3) (Değişik:SK-24/06/2021-579/09) Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini öderler.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 20 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Senato Kararı

MADDE 21–(1) 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/11 sayılı Senato Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) (SK-24/06/2021-579/09) Bu yönergenin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) (SK-04/08/2023-649/08) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin 1 inci alt bendi, bu maddenin yayımı tarihinden önce yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz. 2023-2024 eğitim öğretim yılından önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 22– (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23–(1) Bu Yönergeyi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

(Mülga:SK-18/02/2020-532/05) (EK-1) 100’lük Not Değerlendirmenin 4’lük Not Değerlendirmeye Dönüşüm Tablosu