Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ VE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu'nun 22 Ekim 2020 tarih ve 557/01 sayılı kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçiminde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlari Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

b) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Rektörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,

Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ç) Öğrenci konseyi başkanı: Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,

d) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci konseyinin denetleme organını,

e) Öğrenci konseyi genel kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/ konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci konseyi: Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

g) Öğrenci konseyi yönetim kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul /konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

ğ) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Seçim Takvimi, Divan, Seçim ve Sandık Kurullarının Oluşturulması

 

 Seçim Takvimi

MADDE 5- (1) Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar Rektörlükçe belirlenecek takvime göre gerçekleştirilir.              

(2) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi ile Fakülte/yüksekokul/bölüm / program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçim takvimi Rektörlükçe belirlenecek takvim dikkate alınarak birimlerce belirlenir.

 

Üniversite Seçim Kurulu

MADDE 6- (1) Üniversite seçim kurulu, öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Üniversitede yapılan Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimini Üniversite Seçim Kurulunca koordine edilir.

 

Divan Kurulu

MADDE 7 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu tarafından yapılacak seçimleri yürütmek üzere Konsey Başkanı yönetiminde toplantıya katılan temsilciler arasından seçime katılanların çoğunluğuyla bir başkan ve iki yardımcı olmak üzere üç kişilik Divan Kurulu oluşturulur. Öğrenci konseyi genel kurulunca yapılacak seçimler Divan Kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır. Divan Kurulu üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulları seçimlerinde aday olamaz.

 

Fakülte/yüksekokul/konservatuvar ve meslek yüksekokul seçim kurulu

MADDE 8- (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar ve meslek yüksekokullarında seçimler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu dekan/müdürü tarafından oluşturulan seçim kurullarınca tarafsız bir şekilde yürütülür.

Seçim Kurulu, biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşur.

 

 

Sandık Kurulu

MADDE9 – (1) Seçim yapılacak her sandık için Fakülte/yüksekokul/konservatuvar ve meslek yüksekokulu seçim kurullarınca belirlenen biri başkan üç kişiden sandık kurulu oluşturulur. Sandık kurulu başkanı öğretim elemanları arasından seçilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranan Nitelikler ve Seçimler

 

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

MADDE 10 – (1) Seçimler Rektörlükçe belirlenen seçim takvimi ve program içinde yapılır. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 11– (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması ,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart için e devlet üzerinden alınan belgenin; ( c) ve (f) bendinde yer alan şartların tespiti için adli sicil belgesinin ibrazı gerekir.

 

Propaganda

MADDE 12 – (1) Adaylığı kabul edilen öğrenciler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

(2) Öğrenci temsilciliğine aday olacak öğrencilerin, propaganda sürecinde kullanacakları yazı, afiş, broşür vb. ilgili dekanlık ya da müdürlük ile birlikte seçim kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan afişler, öğrenci temsilciliği seçiminin yapılacağı bölüm/program/anabilim veya anasanat dalı duyuru panolarına asılabilir.

 

Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi

MADDE 13 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

(3) Adı değiştirilmiş bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı için eski ve yeni isimli programlarda kayıtlı öğrenciler arasından bir temsilci seçilir.

(4) Öğrencisi bulunmayan bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı için temsilci seçilmez.

 

Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi

MADDE 14 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi Seçim Kurulunun gözetiminde, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/ yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.

(2) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

 

Öğrenci konseyi başkanı

MADDE 15 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, üniversite bünyesinde yer alan fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen biriminin öğrenci temsilcisi üstlenir. Her hangi bir nedenle öğrenci konseyi başkanlığını yürütecek birimde temsilci seçimi yapılamaz veya yapılan seçimlerde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise öğrenci konseyi başkanlığını, alfabetik sırada yer alan bir sonraki birimin temsilcisi üstlenir.

(2) Konsey başkanının adaylarda aranacak nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.

 

Öğrenci konseyi genel kurulu

MADDE 16 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.

(2) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu seçimi

MADDE 17 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

 

Öğrenci konseyi denetleme kurulu seçimi

MADDE 18 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

 

Oyların kullanımı, sayımı ve sonuçların ilanı

MADDE 19 – (1) Seçimlerde her öğrenci bir oy kullanır, oylamaya katılan öğrenci oy kullanımı sonrasında seçim listesinde kendisine ait bölümü imzalar. Oy kullanımı sırasında öğrenci kimlik kartının ibraz edilmesi gerekir, öğrenci kimlik kartı bulunmayanlar seçimlerde oy kullanamazlar. Her hangi bir nedenle öğrenci kartı bulunmayan öğrenciler, ilgili birim öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile oy kullanabilir.

(2) Tüm seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır.

(3) Oylamalarda eşitlik olması halinde, bir sonraki turda en yüksek oyu alan adaylar arasında aynı usulle tekrar seçim yapılır, bu işlem en fazla iki kez tekrarlanır ve son turda da eşitlik bozulmazsa o birimde temsilci seçilmemiş olur.

(4) Sonuçlar ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/ enstitü/meslek yüksekokulu duyuru panoları ve resmi internet sitelerinden duyurulur. Seçim tutanaklarında seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, boş oy sayısı, adayların aldığı oy sayıları yer alır ve ilgisine göre Divan Kurulu/ Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Seçim Kurulu veya Sandık Kurulu Başkanı ve üyelerinin imzası bulunur. Tutulan seçim tutanaklarının birer örneği ilgili birimdeki tüm seçimler bittikten sonra resmi yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Öğrenci Konseyi Başkanlığına bildirilir

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İtirazlar ve itiraz süreleri

MADDE 20 – (1) İtirazlar, Fakülte/yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Seçim Kurulu ve Üniversite Seçim Kuruluna yazılı olarak yapılır.

(2)Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar ve Meslek Yüksekokul Seçim Kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazlar Üniversite Seçim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.

(3) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimine ilişkin itirazlar Fakülte/yüksekokul/konservatuvar ve meslek yüksekokul seçim kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

(4) Adaylar ve usule ilişkin itirazlar seçim tarihinden en geç bir/iki iş günü önce, seçim sonuçlarına itirazlar ise seçim yapıldıktan sonra takip eden iki iş günü içinde yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar değerlendirilmez.

 Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile Üniversite Senato Kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 22 – (1) Üniversite Senatosunun 15.11.2005 tarih ve 313/4 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür