Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

KOORDİNATÖRLÜK VE MERKEZİ SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi sınavlarının merkezi olarak yapılmasına ve bununla ilgili enstitü ve birim  koordinatörlüklerinin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünce yapılacak olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi sınavlarının merkezi olarak yapılması için gereken koordinatörlüklerin oluşturulması, çalışma ve işleyişine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

  1. Müdürlük: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğünü,
  2. Enstitü: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünü,
  3. Yönetim Kurulu: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 
  4. Müdür: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürünü,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlüklerin Oluşturulması, Görev ve Sorumlulukları

Enstitü Koordinatörlüğünün Oluşturulması ve Görevleri

MADDE 5- Enstitü koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir öğretim elemanı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi Bologna Koordinatörü ve dersi veren iki okutmandan oluşur.  Bu kurulun üyeleri, Enstitü Kurulunca belirlenir. Bologna Koordinatörü kurulun başkanıdır. Enstitü Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin veriliş ve uygulanış süreçlerinde ortaya çıkacak sorunları saptayarak dersi veren öğretim elemanlarından gelecek öneriler ile birlikte rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

Birim Koordinatörlüğünün Oluşturulması ve Görevleri

MADDE 6-Yönetim Kurulu, eğitimöğretim yılı başında her bir fakülte/yüksekokul için, dersi veren öğretim elemanları arasından bir birim koordinatörü görevlendirir. Bir koordinatör, aynı anda birden fazla fakülte ve yüksekokul için birim koordinatörü olarak görevlendirilebilir. Her bir birimde ders veren öğretim elemanları, birim koordinatörlüğünün doğal üyesidir. Birim koordinatörü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin ve sınavların merkezi esasa uygun olarak yürütülmesinden, sınav sorularının içeriğinden, doğruluğundan veya yanlışlığından, ders ve sınavlarla ilgili olarak doğacak sorunların ilgili birim ile temasa geçilerek çözülmesinden ve koordinatörü olduğu fakülte/yüksekokul ile müdürlük arasındaki eşgüdümün sağlanmasından sorumludur. Her dönem sonunda Birim Koordinatörleri, dönem içinde karşılaşılan sorunları ve diğer hususları bir rapor halinde Müdürlüğe iletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorularının Hazırlanması, Sınavların Yapılışı ve Değerlendirilmesi

Sınav Sorularının Hazırlanması

MADDE 7- İlgili fakülte ve yüksekokulda ders veren öğretim elemanları, sınavlarda sorulabilecek soruları hazırlayarak elden ya da elektronik posta yoluyla birim koordinatörlerine iletirler. Birim koordinatörleri, kendisine iletilen soruları dersin belirlenmiş olan müfredatı, haftalık ders içeriklerine uygunluğu ve sınav dönemine kadar işlenmiş olan konular açısından inceler ve birim koordinatörlüğü üyeleri ile en az bir kez bir araya gelerek sınav metnini hazırlar.

Sınavların Yapılışı

MADDE 8 – Sınavlar, fiziki şartların yeterli olması durumunda Üniversite genelinde tek oturumda, fiziki şartlarının yeterli olmaması durumunda ilgili birimin fiziki koşulları dikkate alınarak her bir birimde tek veya birden fazla oturumda gerçekleştirilir.

Sınav Sorularının Gizliliği ve Güvenliği

MADDE 9- Sınav sorularının hazırlanması ve onaylanmasında görevli olanlar ile sorularla ilgili iş ve işlemleri yürütenler sınav sorularının gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur. Gizliliği ihlal edenler hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 10-  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11-(1) Bu Yönerge 2014-2015 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12– (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.