Devlet Konservatuvarı Lisans Özel Yetenek Sınav Yönergesi

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSANS ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Devlet Konservatuvarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Devlet Konservatuvarı Lisans Programlarına Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencileri kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3  (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

           a) Konservatuvar: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

           b) Konservatuvar Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

            c) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

            ç) Müdür: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

            d) Müdürlük: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü,

            e) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            f) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

            Sınav takvimi

            MADDE 5 – (1) Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimi senato kararı ile belirlenir ve Konservatuvarın internet sayfasında ilan edilir.

            Başvuru, kabul ve kayıt koşulları

            MADDE 6 – (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans programına alınacak öğrencilerde aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Konservatuvar lise devresi veya lise ve dengi okul mezunu olmak,

            b) Lise ve dengi okul mezunları için o yıl ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavdan,    kılavuzda belirtilen taban puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenen puana sahip olmak,

            c) Yabancı uyruklu adaylar için, Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavından (DEYÖS) Senato tarafından belirlenen puana sahip olmak,

            ç) Devlet Konservatuvarları lise devresi mezunlarından, lisans programlarına geçişte merkezi sınav puanı aranmaz.

d) Son başvuru tarihi itibariyle, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı için 31, diğer Sanat Dalları için 26 yaşından gün almamış olmak.

            Başvuru usulü – ön kayıt

            MADDE 7 – (1) Özel yetenek sınavları için ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri Konservatuvar Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile ilan edilir.

(2) Tüm adaylar, ilan edilen süre içinde başvurularını yapmak, tercih ettikleri bölüm ve sanat dallarına ilişkin aday kayıt formunu doldurup istenen diğer belgeleri hazırlayarak okul müdürlüğüne bizzat veya yasal temsilcileri eliyle teslim etmek zorundadır.

            Sınavlara girebilmek için gerekli belgeler

            MADDE 8 (1) Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:

            a) Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi)

            b) Öğrenci İşleri Bürosundan alacakları Sınav Giriş Belgesi,

            c) İlanda belirtilen diğer belgeler.

            Kabul sınavları

            MADDE 9 –  (1) Sanat dallarına ilişkin Özel Yetenek Giriş Sınav içerikleri Konservatuvar internet sayfasında yayınlanır. Adayların Kayıt-Kabul şartlarını taşımaları ve Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen sınav komisyonunun düzenleyeceği tüm sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

            (2) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisans Programı Piyano, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Yaylı Çalgılar ve Bale Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavları, birinci ve ikinci olmak üzere iki aşamadan oluşur.

a) Birinci Aşama Sınavları; Başvurulan sanat dalına ait “Çalgı-Klasik Bale  (Performans)” sınavından oluşur. Adaylar, Konservatuvar Müdürlüğü’nce ilan edilen gün ve saatte, belirlenen sınav komisyonu önünde sınava girer. 100 (yüz) üzerinden, 70            (yetmiş) puan alan adaylar, ikinci aşama sınavlarına girmeye hak kazanır. Performans sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

b) İkinci Aşama Sınavları; Konservatuvar 12. sınıf müfredatında bulunan, alan ve yardımcı alan dersleri içinden Konservatuvar Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen derslerden oluşur. Devlet Konservatuvarları Lise mezunları ikinci aşama sınavlarından muaf tutulur. Diğer okulların lise mezunları tarafından yapılacak başvurularda adayların, ilgili sanat dalına ait ilan edilen tüm derslerin denklik sınavlarından başarılı olmaları gerekir. İkinci aşama sınavlarından 100 (yüz) puan üzerinden 50 (elli)  ve üzeri puan alan adaylar 10. maddeye göre değerlendirilir.

İkinci aşamaya ait fark dersleri, başvurulan sanat dalına göre aşağıdaki gibi değişkenlik gösterir.

Piyano Anasanat Dalı;

Piyano Sanat Dalı için; Müzik Tarihi, Müzik Teorisi, Armoni Sınavı

Gitar ve Arp Sanat Dalı için; Müzik Tarihi, Müzik Teorisi, Armoni, Yardımcı Piyano Sınavı

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı;

Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas Sanat Dalları için; Korrepetisyon, Müzik Tarihi,   Müzik Teorisi, Armoni, Yardımcı Piyano Sınavı

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı;

Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon ve Vurma Çalgılar Sanat Dalları için; Korrepetisyon, Müzik Tarihi, Müzik Teorisi, Armoni, Yardımcı Piyano Sınavı

Bale Anasanat Dalı;

Bale Dansçılığı Sanat Dalı için; Pas de deux, repertuvar, Solfej, Vücut Kondisyon.

            (3) Devlet Konservatuvarı Lisans programı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşama olan Baraj sınavından 100 (yüz) üzerinden, 70 (yetmiş) puan alan adaylar, Kesin Kabul sınavına girmeye hak kazanır. Kompozisyon Sanat Dalı Özel Yetenek Baraj ve Kesin Kabul Sınavlarına ilişkin koşullar aşağıdaki gibidir:

a) Kompozisyon Sanat Dalı Birinci Aşama Sınavı (Baraj Sınavı)

            Dikte (Yazılı Sınav) – 20 Puan

            Tek Sesli Dikte: 1 adet / İki Sesli Dikte: 1 adet

            Solfej (Sözlü Sınav) – 20 Puan

            Lavignac 2/C Solfej Kitabı ve/veya seviyesinde solfej okuma.

            Deşifre /İlk Okuma (Sözlü Sınav) – 10 Puan

            Değişik seviyelerde 2 adet deşifre (ilk okuma)

            İşitme (Sözlü Sınav) – 20 Puan

            Aralıklar, Akorlar ve Modülasyon Bilgilerinin İşitsel Olarak değerlendirilmesi.

            Kuramsal bilgiler (Yazılı Sınav) – 20 Puan

            Aralıklar, Ölçüler, Diziler, Aktarım, Akorlar, Müzik Terimleri

            (Tempo, Nüans Terimleri, Müzik Biçim ve Stilleri)

            Çalgı Çalma (Performans) – 10 Puan

            Zorunlu Eserler:  Barok, Klasik ve Romantik olmak üzere üç farklı müzik döneminden seçilecek birer müzik parçasının seslendirilmesi. (Tercihen Piyano ile seslendirilmesi)

            Serbest Eser: Adayın kendi seçeceği serbest bir parçanın seslendirilmesi.

Baraj sınavından 100 üzerinden, 70 puan alan adaylar, kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.

b) Kompozisyon Sanat Dalı 2. Aşama Sınavı (Kesin Kabul Sınavı)

            Yazılı Sınav (40 puan) Adaylara, sınav komisyonu tarafından değişik tarzlarda müzik fikirlerinin başlangıçları yazılı olarak verilir. Adaylar, bu müzik fikirlerini istenilen ölçü sayısına göre tamamlayıp verilen süre içinde yazılı olarak komisyona sunar.

            Sözlü Sınav (Mülakat) (60 puan) Adaylar, en az iki adet bestesini notası ile birlikte (beş kopya halinde çoğaltarak) sınav komisyonuna sunar. Bu besteler, sınavda canlı ya da kayıttan seslendirilir. Kesin- Kabul sınavından 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar 11. maddeye göre değerlendirilir.

            (4) Devlet Konservatuvarı Lisans programı Opera Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı üç aşamadan oluşur.

            a) Birinci Aşamada; adayın sesinin türü, genişliği ve kalitesini ölçmek amaçlı gerekli         görüldüğü ölçüde ses egzersizleri yaptırılır. 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilen              bu sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak                 kazanır.

            b) İkinci Aşamada; adayın müziksel hafıza, işitme ve algılamasını değerlendirmek               amacıyla piyanoyla çalınacak tek, çift ve üç sesleri vermesi, yine piyano ile çalınacak             ezgileri sesle tekrar etmesi ve el vuruşlarıyla verilen ritim kalıplarını tekrar etmesi            istenir. 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilen bu sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri              puan alan adaylar, üçüncü aşama sınavına girmeye hak kazanır.

            c) Üçüncü Aşama; kendi içinde üç aşamadan oluşur:

            – Adaydan ses kalitesini, genişliğini ve müzikalitesini değerlendirmek amacıyla kendisinin hazırlamış olduğu aria-antiche, lied ya da bunlara eş değer bir ya da gerekli görüldüğü takdirde iki eseri seslendirmesi istenir. Piyano eşlikli şarkı söyleyecek adaylara sınav sırasında eşlik edilecektir.

             – Adayın teatral yeteneğini değerlendirmek amacıyla jüri tarafından kendisine verilecek olan bir konu ya da metni, sözlü ya da sözsüz yorumlaması istenir.

             –  Adaya opera kültürü ile ilgili yazılı bilgi yoklaması yapılır.

Üçüncü aşama sınavından 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar 10. maddeye göre değerlendirilir.

            (5) Devlet Konservatuvarı Lisans programı Çalgı Onarımı Yapımı Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci Aşama olan Baraj sınavından 100 (yüz) üzerinden, 70 (yetmiş) puan alan adaylar, Kesin Kabul sınavına girmeye hak kazanır. Piyano Onarımı Yapımı Sanat dalı Özel Yetenek Baraj ve Kesin Kabul Sınavlarına ilişkin koşullar aşağıdaki gibidir:

            a) Piyano Onarımı Yapımı Sanat Dalı Birinci Aşama Sınavı (Baraj Sınavı) Adayların müziksel duyuş yeterlilikleri komisyon tarafından aşağıda yer alan                 başlıklarda değerlendirilir.

                Piyano ile çalınan; 5 adet tek sesi verme (5×2=10 puan)

                                               6 adet çift sesi verme (6×4=24 puan)

                                               3 adet üç sesi verme   (3×6=18 puan)

                                               2 Adet dört ölçülük ritim tekrarı (2×12=24 puan)

  1. Adet dört ölçülük ezgi tekrarı     (2×12= 24 puan)
  1. Piyano Onarımı Yapımı Sanat Dalı İkinci Aşama Sınavı (Kesin Kabul Sınavı)

Kesin kabul sınavı, sınav günü adaya verilecek üç boyutlu örnek ahşap malzemenin,          aday tarafından, sadece rende, eğe, zımpara takozu gibi el aleti olarak bilinen sınırlı                 araç gerecin kullanımı ile örnek malzemeye en yakın şekilde, sınav süresince ve sınav yerinde biçimlendirilmesini içerir. Bu noktada adayın mesleğe olan yatkınlığı, çalışma disiplini, titizliği, zamanı kullanması, el aletlerini kullanma becerisi, kondisyonu ortaya çıkardığı uygulama çalışması ile birlikte değerlendirilir. Adayın kültürel birikimi, mesleğe olan ilgi ve bakış açısı sınav sonrasında yapılacak kısa bir mülakat ile ayrıca değerlendirilir."

Kesin- Kabul sınavından 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) üzeri puan alan adaylar 10. maddeye göre değerlendirilir.

            Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

            MADDE 10 – (1) Lisans programlarına ait sınavların sonunda başarı puanları, jüri puanlarının Özel Yetenek Sınavı Puanı Formülüne dâhil edilmesiyle ÖSYS kılavuzunda yer alan esaslara göre hesaplanır. Her Anasanat Dalı, adayları en yüksek puandan başlayarak kendi kontenjan sayısına göre sıralar. Puan eşitliği halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. Yaşların da eşit olması halinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacak aday, komisyon huzurunda kura çekilerek belirlenir.

            (2) Tüm sınav aşamalarının sonuçları ve kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar, Konservatuvar Müdürlüğü onayı ile puan belirtilmek suretiyle başarılı-başarısız olarak konservatuvar resmi internet sayfasında ilan edilir.

            Sınav sonucuna itiraz

            MADDE 11 – (1) Sınav sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Müdürlük tarafından sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde bir maddi hata tespit edilirse ilgili sınav komisyonunun da görüşü alındıktan sonra, yönetim kurulu kararı ile düzeltilerek kesin kayıt başlama tarihinden önce ilan edilir.

            (2) Adaylar, sınav komisyonu veya öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamaz.

            Kesin kayıtlar

            MADDE 12 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Konservatuvar Müdürlüğünce ilan edilir. Adayların, ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmaları gerekir. İlan edilen süre içinde kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Aynı sınav döneminde birden fazla Anasanat dalına yapılacak başvurularda, adayın birden fazla sanat dalı sınavında başarılı olunması halinde yalnızca bir sanat dalına kayıt yaptırabilir.

            (2) Herhangi bir programa asil listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

            Kesin kayıt için gerekli belgeler

            MADDE 13 – (1) Lisans devresine kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler;

  1. Lise diplomasının aslı,
  2. ÖSYM-DEYÖS sınav sonuç belgesinin aslı (Konservatuvar lise devresi mezunlarından istenmez),
  3. Kimlik belgesi fotokopisi (Aslı kayıt sırasında gösterilir.),

ç) İkametgâh belgesi,

d) Yeni çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,

e) Resmi sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu,

f) Müdürlükçe ilan edilecek diğer belgeler.

            (2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt için gerekli belgeler ile Öğrenci İşleri Bürosu’na şahsen başvurmaları gerekir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Sınav komisyonlarının oluşturulması

            MADDE 14 –  (1) Sınav komisyonları Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

            Müdürlüğün görevleri

            MADDE 15 – (1) Müdürlük sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar:

  1. Sınav Düzenleme ve Yürütme komisyonlarını oluşturmak,
  2. Sınav öncesinde sınav mekânları ile ilgili tanımlamalar ve yönlendirmeleri hazırlamak,
  3. Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak

       ç) Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak,

            Hüküm bulunmayan haller

            MADDE 16 –  (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato kararları uygulanır.

            Yürürlükten kaldırılan yönergeler

            MADDE 17 –  (1) Üniversite Senatosu’nun 03.07.2012 tarihli ve 401/09 sayılı kararı ile kabul edilen Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kayıt Kabul Şartları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            MADDE 18 –  (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 19 – (1) Bu yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.