Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

      ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARININ

BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

(Üniversite Senatosu'nun 23 Haziran 2015 tarih ve 445/07 sayılı kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencileri ile mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans programı

öğrencileri ile mezunlarının başarı sıralamasına ilişkin usûl ve esasları kapsar.

(2) 2547 sayılı Kanun’un 46 ncı maddesinin (h) ve (ı) fıkraları gereğince yapılacak ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencilerin tespiti Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;

  1. Birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulları,

  1. GNO: Genel Not Ortalamasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınıf ve Mezun Öğrenci Başarı Sıralamasına İlişkin Esaslar

 

Sınıf veya mezun öğrenci başarı sıralamasına ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Sınıf veya mezun öğrenci başarı sıralamasında GNO esas alınır.

(2) Eşitlik halinde başarı sıralaması birden fazla öğrenci arasında paylaştırılır.

 (3) Çift ana dal programı öğrencileri çift ana dal izledikleri programın ana dal öğrencileriyle birlikte sınıf ve mezun öğrenci sıralamasına dahil edilmez.

 

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler sınıf veya mezun öğrenci başarı sıralamasına dahil edilmez.

 

Sınıf başarı sıralamasına ilişkin esaslar

MADDE 6- (1) (Değişik:SK-29/08/2016-463/14) Sınıf başarı sıralaması hazırlık sınıfı hariç, yıllık eğitim yapan birimlerde yılsonunda, diğer birimlerde güz ve bahar yarıyılları için ayrı ayrı, yarıyıl/yılsonu sınavları sonrasında yapılır.

(2) Sıralama, maddi hata vb. hususlar değerlendirildikten sonra ilgili yıla/yarıyıla ait notların belirlenmesinden sonra yapılır.

 (3) Blok, yarıyıl veya sınıf tekrarı yapan öğrenciler sınıf başarı sıralamasına dâhil edilmez.

 (4) Normal öğrenim süresi içinde eğitim-öğretim planları gereğince tüm dersleri alarak başarılı olan öğrenciler en yüksekten başlamak üzere GNO’ya göre sıralanır.

 

Mezun öğrenci başarı sıralamasına ilişkin esaslar

MADDE 7- (1) (Değişik:SK-29/08/2016-463/14) Mezun öğrencilerin başarı sıralaması, akademik yılsonunda yılsonu sınavları sonrasında yapılır.

(2) İlgili eğitim öğretim yılının örgün ve ikinci öğretim güz ve bahar dönemi mezunları bir arada değerlendirilir.

(3) Yıllık eğitim yapılan birimlerde yılsonu, diğer birimlerde bahar dönemi yarıyıl sonu notlarının açıklanmasından sonra kesinleşen notlara göre başarı sıralaması tespit edilir.

 (4) Başarı sıralaması genel not ortalamasına göre en yüksek nottan başlamak üzere bölüm ve programlar itibarıyla belirlenir. Aynı sıralama, ilgili birimlerde tüm bölüm ve program mezunları dikkate alınarak Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu düzeyinde de yapılır.

 (5) Uzaktan eğitim ve mühendislik tamamlama programları hariç, dikey ve yatay geçişle gelen öğrenciler mezun öğrenci başarı sıralamasına dâhil edilir.

(6) Yapılan sıralama sonunda hazırlık sınıfı hariç normal öğretim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun olanlar içinden, aşağıda belirtilen kapsamda başarı sıralaması yapılır.

a) Bölüm/programlar düzeyinde birinciler, ikinciler, üçüncüler,

b) Fakülte/Yüksekokul düzeyinde birinciler, ikinciler, üçüncüler.

 

 (7) Mezun durumundaki öğrencilerin staj kapsamındaki çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu sınav döneminin son gününe kadar tamamlamış olmaları gerekir.

 (8) Fakülte/Yüksekokul düzeyinde başarı sıralamasında ilk üç sırayı alan öğrencilere, ilgili birim tarafından başarı sırasını belirten resmi bir yazı verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Diğer Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 8- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

 

 

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.