Home
Duties
Mission & Vision
Regulations and Directives
Educational and Examinational Regulation of Pre-Graduate and Undergraduate Degree
Postgraduate Education and Training Regulation
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Double Major Program Directive
Minor Program Directive
School of Foreign Languages Codes of Practice
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
European Union Education and Youth Programmes Erasmus Programme Student Mobility Directive
European Credit Transfer System (ECTS) Implementation Directive
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Dokuz Eylul University Admission Directive For Students From Abroad
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Academic Calender
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Enquiry
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
International Student Acceptance
International Students Health Insurance
Smart Card
Scholarship
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Contact Informations of Academic Units
Personnel and Contact Information

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2005 tarih ve 313/4 sayılı kararı)

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

         Amaç

         Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak olan öğrenci konseyinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu yönerge Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

         Kapsam

         Madde 2 — Bu Yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesinde kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

         Tanımlar

         Madde 3 — Bu Yönergede geçen;

         a) Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Dokuz Eylül Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

         b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

         c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

         d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/ anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/ yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

         e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

         f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: (Değişik:SK-19/01/2016-452/3) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

         g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

         h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

         i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

         j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

         Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

         Madde 4 — (Değişik:SK-19/01/2016-452/3) Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Rektörlük tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

         Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

         Madde 5 — Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

         a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

         b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

         c) (Değişik:SK-19/01/2016-452/3) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını  gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

         d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

         Öğrenci konseyi organları

         Madde 6 — Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

Öğrenci Konseyi yapılanma şeması EK-1’de gösterilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

         Öğrenci temsilcisi seçimi

         Madde 7 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi:

         a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,

         b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

         c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı,

         d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

         e)Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

         Öğrenci temsilcisinin görevleri

         Madde 8 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

         a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

         b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

         c) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

         d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

         e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

         f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

         g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

         h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

         Öğrenci temsilcileri kurulu

         Madde 9 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu:

         a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,

         b) Meslek yüksekokullarında program,

         c) Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı,

         d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

         Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

         Madde 10 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

         a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

         b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

         c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

         d) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

         e) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

         f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu,

Enstitü Öğrenci Temsilcisi

         Öğrenci temsilcisi

         Madde 11 — Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi:

         a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki bölüm,

         b) Meslek yüksekokullarındaki program,

         c) Enstitülerindeki anabilim dalı/anasanat dalı,

         d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program, Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

         Öğrenci temsilcisinin görevleri

         Madde 12 — Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

         a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

         b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

         c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

         d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

         e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

         f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

         g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

         Öğrenci konseyi genel kurulu

         Madde 13 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur. Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

         Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

         Madde 14 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

         a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

         b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

         c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

         d) Öğrenci Konseyinin Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

         e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

         Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

         Madde 15 — (Değişik:SK-19/01/2016-452/3) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim esas alınarak Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen öğrenci konseyi seçiminde  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

         Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

         Madde 16 — Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

         a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

         b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

         c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

         d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak rektörlüğe sunmak.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

         Öğrenci konseyi yönetim kurulu

         Madde 17 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

         Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

         Madde 18 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

         a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

         b) Öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

         c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

         d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

         e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

         f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

         g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

         h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitemizde duyurmak ve izlemek,

         i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

         Öğrenci konseyi denetleme kurulu

         Madde 19 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

         Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

         Madde 20 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

         a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu yönerge ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

         b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

         Öğrenci konseyi başkanı

         Madde 21 — Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.  Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

         Öğrenci konseyi başkanının görevleri

         Madde 22 — Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

         a) Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

         b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

         c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

         d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

         e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektörün daveti üzerine senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak. 

Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

         Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması

         Madde 23 — (Değişik:SK-19/01/2016-452/3) Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Rektörlükçe yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri “Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi”nden karşılanır.

         Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

         Madde 24 — Öğrenci konseyi çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

         Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi

         Madde 25 — Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

         Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

         Madde 26 — Mezuniyet veya başka bir nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinden ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen öğrencilerin, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

         Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

         Madde 27 — Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlükçe uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

         Ek Madde 1 – (SK-19/01/2016-452/3)

Bu Yönergenin ilgili maddeleri uyarınca seçilmiş olanların görevleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek takvim, süre ve program esas alınarak gerçekleştirilecek seçim sonuçlarının açıklanmasına kadar devam eder.

         GEÇİCİ MADDE 1- 31/1/2010 tarihinden önce bu görevlerine seçilmiş bulunan öğrenci konseyi başkanları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve konservatuvar öğrenci temsilcileri istekleri durumunda, 2011-2012 akademik yılında yapılacak öğrenci konseyi seçim takviminin açıklanmasına kadar bu görevlerinin başında kalabilirler. Yukarıda anılan temsilcilik görevlerinden herhangi birinin boşalması halinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklıdır.

         Yürürlük

         Madde 28 — Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

         Yürütme

         Madde 29 — Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Türkçe (TR)English (UK)