Home
Duties
Mission & Vision
Regulations and Directives
Educational and Examinational Regulation of Pre-Graduate and Undergraduate Degree
Postgraduate Education and Training Regulation
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Double Major Program Directive
Minor Program Directive
School of Foreign Languages Codes of Practice
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
European Union Education and Youth Programmes Erasmus Programme Student Mobility Directive
European Credit Transfer System (ECTS) Implementation Directive
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Dokuz Eylul University Admission Directive For Students From Abroad
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Academic Calender
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Enquiry
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
International Student Acceptance
International Students Health Insurance
Smart Card
Scholarship
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Contact Informations of Academic Units
Personnel and Contact Information

Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

(Üniversite Senatosunun 7 Temmuz 2019 tarihli ve 508/09 sayılı kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran engelli öğrenciler için yapılacak olan “Özel Yetenek Sınavına” ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran engelli öğrencileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin değişik 11 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğetim Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

b) İlgili birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimi,

c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nü,

ç) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

d) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

e) Sınav: Engelli Öğrenci Adayları için Özel Yetenek Sınavlarını,

f) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

g) TYT: Temel Yeterlilik Testini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru,  Sınavlar ve Kayıt İşlemleri

 

Kontenjan ve Sınav Takvimi

MADDE 5 - (1) İlgili birimlerin lisans programlarının Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimleri ve kontenjanları Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile belirlenir ve ilgili birimlerin internet sayfasında ilan edilir.

 

Başvuru, kabul ve kayıt koşulları

MADDE 6- (1) Tüm adaylar, ilan edilen süre içinde tercih ettikleri bölüm ve program/sanat dallarına ilişkin “Aday Kayıt Formu” ve “Engelli Öğrenci Bilgi Formu” nu doldurarak istenen diğer belgeler ile birlikte ilgili birime elektronik ortamda veya bizzat ya da yasal temsilciler eliyle başvurur.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuracak engelli öğrenciler, durumlarını tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları engelinin yüzdelik derecesini de gösteren “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemek zorundadır.

(3) Engelli öğrenci özel yetenek sınavına başvuracak adayların, bu maddenin bir ve ikinci fıkralarında belirtilen şartların yanısıra, ilgili birimin özel yetenek sınav yönergeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen diğer şartları sağlaması gerekir.

(4) ÖSYM yoluyla gelecek engelli öğrencilerin özel yetenek sınavına başvurabilmeleri için TYT’den Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek asgari puana sahip olmaları gerekir.

            (5)  Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuran adayların ilgili yılın Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan başarı sırasına sahip olmaları gerekir.

            (6) (A) Engelli adayların, ilgili lisans programlarının genel kayıt-kabul şartları ile Üniversite bünyesinde yer alan birimlere ait aşağıda belirtilen özel şartlarını da yerine getirmesi gerekir.

1) Devlet Konservatuarı Lisans programlarına başvurularda;

a) Adayların son başvuru tarihi itibariyle, Senato tarafından belirlenen yaş ve koşullara sahip olması gerekir,

2) Güzel Sanatlar Fakültesi programlarına başvurularda;

a) Sınavlar iki grupta düzenlenir. Adaylar başvurmak istedikleri anasanat/anabilim dalının yer aldığı yalnızca tek bir gruba başvurabilirler. Diğer gruba başvuru yapamazlar.

b) Birinci gruba başvuran adaylar ön kayıt ekranında en çok istedikleri programlardan başlayarak tercih sınırlaması olmadan program tercihi yapabilir. İkinci gruba başvuran adaylar için tercih sınırlaması yoktur.

3) Spor Bilimleri Fakültesi programlarına başvurularda;

a) Sporcu Özgeçmiş Puanından yararlanmak isteyen adaylar gerekli belgeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü veya aynı zamanda İlgili Federasyonca onaylı olarak beyan etmek zorundadır.

b) Milli sporcular,  Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış “Millilik Belgesi”nin aslı veya fotokopisini, en az üç yıllık lisanslı sporcular, Federasyon İl teşkilatlarından alınacak “Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneğini, kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır.

c) Özel yetenek sınavının ve Spor Bilimleri Fakültesinde sürdürülen eğitim-öğretim programının yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler olan dersleri içermesi nedeniyle giriş sınavına başvuran adaylar, gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

(B) Engelli adaylar, ön kayıt için istenen diğer belgelere (dilekçe, diploma, fotoğraf vb.) tercih ettikleri bölüm ve program/sanat dallarının web sayfalarından ulaşabilir. Kaydını yaptıran adaylara “ön kayıt belgesi” verilir. Aday, fotoğraflı ön kayıt belgesini kayıt tarihine kadar saklamak ve sınav tarihinde yanında getirmek zorundadır.

 

Sınavların içerik ve puanlamaları

Madde 7- (1) Sınavların içerikleri, puanlamaları ve sınav aşamalarında ilgili birim özel yetenek sınav yönergesi hükümleri uygulanabileceği gibi ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile engelli öğrenciler için bu hususlarda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması halinde sınav aşamaları, içerikleri ve puanlamalarına ilişkin hususlar ilgili birim tarafından sınavlardan en az bir hafta önce internet yoluyla ilan edilir. Sınavların içeriği, yürütülme süreci ve adaylardan beklenen performansa ilişkin açıklamalar her programa göre değişiklik gösterebilir. Sınav sürecinde adaylar belirlenen performansları gerçekleştirmek zorundadır.

 

Sınavlara ilişkin diğer hükümler

MADDE 8 – (1) Sınavlar sırasında engelli adaylar için aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:

a) Eleme ve Seçme Sınavında engelinden kaynaklanan performans kaybını önlemek için Özel Eğitim Bölümünden bir danışman sınavlarda hazır bulundurulur.

b) Engelli adaylara, başvuru formunda talep etmeleri halinde Eleme ve Seçme Sınavı aşamalarında, sınav süresinin 1/3 kadar ek süre verilir.

c) Süreğen hastalığı olan engelli adaylara başvuru formunda talep etmeleri halinde dinlenme için ara verilebilir.

ç) Eleme ve Seçme sınavında engel özellikleri ve başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak fiziki düzenlemeler yapılır.

d) Eleme ve Seçme sınavında engelli öğrencinin sınav salonunda sınav gözetmenini kolayca görebileceği şekilde oturması sağlanır.

e) Engelli adayın kâğıt üzerine yapacağı çizim için, uzun süre aynı pozisyonda kalmasının sakıncalı veya zorlayıcı olduğu durumlarda, öğrencinin talebi üzerine tercih ettiği pozisyonda sınav olması sağlanabilir.

f) Yazma güçlüğü olan adaylar başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak sınav mekânına internet bağlantısı olmayan bilgisayar ile katılabilir. Bu adayların sınavları bilgisayar ortamında değerlendirilir.

g)Engelli adayların başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak Eleme ve Seçme sınavında refakatçisi salonda bulunabilir.

ğ) Görme engelli adaylara başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak refakatçileri aracılığıyla sınav mekânını tanımaları için ek süre verilir.

h) Görme engelli adaylar modelin duruşunu algılamaya yönelik modeli 2 dakika süre ile inceleyebilirler.

ı) Görme engelli (az gören) adayın başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak sınav alanının “İyi aydınlatılmış veya loş/aşırı ışık veya güneş olmayan” kısmında oturması sağlanır.

i) Otizm spektrum bozukluğu tanı grubundan olan adayların başvuru formunda beyan ettikleri takdirde “Sınav salonunda uyaranların (ışık, ses, sıcak gibi) daha az olduğu bir alanda oturması için önlem alınır.

j) Sınav komisyonu, adayın başvuru formundaki tercihini dikkate alarak soruları yazılı ve/veya sözlü olarak yöneltir.

k) Sınav komisyonu, adayın başvuru formundaki tercihini dikkate alarak soruları adım adım söyler ve tekrar eder.

l) Belli bir sayıda tekrar gerektiren sınav bölümlerinde engelli adaya ek bir tekrar şansı verilir. 

 

Değerlendirme ve sonuçların ilanı

MADDE 9- (1) Engelli öğrencilerin durumları, ÖSYM sınav puanları değerlendirmeye katılmadan kendi aralarında yapılacak yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar başarı sırasına göre kontenjanlar dâhilinde yerleştirilir ve sonuçlar ilgili birim internet sayfasında ilan edilir. Başarı puanı eşitliğinde TYT puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Değerlendirme sonucunda başarılı olan ancak bir programa yerleşemeyen engelli adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen formüle göre engelli olmayan diğer öğrenciler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulur

 

Yedek Öğrenci

MADDE 10– (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili programların sınav yönergelerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak yedek öğrenci belirlenir ve ilan edilir.

 

Kesin Kayıt

MADDE 11– (1) Değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeler ile birlikte belirlenen kayıt tarihleri içinde ilgili birime bizzat veya yasal temsilcileri eliyle başvurarak kayıt yaptırır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Asil olarak yerleşen fakat kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek listesindeki sıraya göre öğrenciler kayıt yaptırabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Boş kontenjan

MADDE 12- (1) İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar diğer öğrenciler için kullanılabilir.

 

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 13 - (1) Engelli adaylar özel yetenek sınav komisyonu, ilgili birim özel yetenek sınav yönergesine göre belirlenir.

 

Sınav yeri ve saati

MADDE 14- (1) Sınava girecek adayların, hangi gün ve saatte nerede sınava alınacağı; Özel yetenek sınavı ile engelli öğrenci alan birimler tarafından internet sayfalarında ilan edilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili birim özel yetenek sınav yönergesi ve Senato Kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu'nun 13 Eylül 2017 tarih ve 477/06 sayılı kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç ve kapsam

            MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesinin önlisans ve lisans öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık hizmetiyle ilgili uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenler. 

 

            Dayanak

            MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü ve 22’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 3 –  (1) Bu Yönergede geçen;

            a) Akademik Danışman: Akademik danışman olarak görevlendirilen öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

            b) Akademik Danışmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine, Üniversite öğretim üyesi ve görevlileri tarafından verilen akademik danışmanlık hizmetini,

            c) Birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte/Konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

            ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

            d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Danışman Görevlendirilmesi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

            Akademik danışmanlık hizmetinin amacı

            MADDE 4 – (1) Akademik danışmanlığın amacı; öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenciye rehberlik etmek; öğrenciyi ders seçimi sürecinde bilgilendirmektir.

 

            Akademik danışmanın görevlendirilmesi

            MADDE 5 – (1) Akademik danışman; İlgili Bölüm/Program Başkanı tarafından eğitim-öğretim yılı başında, öncelikle öğretim üyeleri arasından, yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda ise bölümdeki/programdaki öğretim görevlileri arasından görevlendirilir ve Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

            (2) Öğrencinin Üniversiteye yeni kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlayan akademik danışmanlık, öğrencinin ilgili birimle ilişiği kesilinceye/mezun oluncaya kadar aynı akademik danışmanın sorumluluğunda devam eder.

            (3) Geçerli bir mazeret nedeniyle 6 aydan uzun süre Üniversitede bulunamayacak veya danışmanlık görevini yürütemeyecek olan danışmanın yerine ilgili bölüm/program başkanı tarafından geçici veya daimi bir danışman atanır. Yapılan akademik danışman değişikliği öğrenciye duyurulur ve Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

            (4) Değişim programları veya diğer işbirliği protokolleri kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerin akademik danışmanlıkları, Üniversitenin Dış İlişkiler Birimi ve ilgili birimin değişim programları koordinatörü tarafından yürütülür.

            (5) Çift anadal ve/veya yandal programlarına kayıt yaptıran öğrenciye, kayıtlı olduğu her program için ayrı ayrı akademik danışman atanır.

            Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 6 – (1) Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

            a) Öğrenciye, üniversitenin yönetmelikleri,  yönergeleri ve Fakültenin/ yüksekokulun/ meslek yüksekokulunun uygulama esasları hakkında bilgi vermek; yönetmelik ve yönergelerdeki değişiklikleri izlemek,

b) Öğrenciye, mezun olmak için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler ve krediler hakkında temel bilgileri vermek,

            c) Ders seçim sürecinde öğrenciyi yönlendirmek ve yardımcı olmak, tekrar alması gereken dersi/dersleri bulunan öğrencinin ilgili derse/derslere kayıt olup olmadığını kontrol etmek,

      ç) Ders seçim işleminin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendirmek ve “Ders Seçim Onayı”nı vermek,

            d) Danışmanlık hizmetinin gereğince yerine getirilebilmesi için en az ayda bir defa ve en az bir saat olmak üzere “danışman görüşme saatleri” belirlemek ve öğrencilere duyurmak,

            e) Öğrencilerin derslerdeki başarısını izlemek, Başarısızlık durumunda başarısızlığının nedenleri ve çözümüyle ilgili olarak gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik rehberlik hizmeti almak üzere ilgili birimlere yönlendirmek,

            f) Yurt içi/yurt dışı değişim programları; yatay/dikey geçiş olanakları ve koşulları hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek,

            g) Öğrenciyi, çift anadal, yandal programları ve koşulları hakkında bilgilendirmek ve gerekli durumlarda destek olmak,

            ğ) Öğrenciye mezuniyet sonrası kariyer, iş olanakları ve çalışma koşulları hakkında bilgi vermek,

            h) Öğrencileri, “Öğrenci Memnuniyet Anketi”ni yanıtlamaları konusunda teşvik etmek.

            ı) Her yarıyıl sonunda ilgili bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program başkanlıklarına yürüttüğü danışmanlık işlemlerine ilişkin rapor sunmak.

 

            Denetim

            MADDE 7 – (1) Bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program başkanları, akademik danışmanlarla her yarıyıl sonunda toplantılar yaparak, akademik danışmanların karşılaştıkları sorunların çözümüne ve danışmanlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

            (2) Dekanlıklar/müdürlükler; akademik danışmanlık sisteminin daha iyi çalışması için bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program başkanlarından gelen talepler doğrultusunda, birimlerin özelliklerine göre gereken önlemleri alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Hüküm bulunmayan hâller

            MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

            Yürürlük

            MADDE 9 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 10 –  (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu'nun 13 Eylül 2017 tarih ve 477/10 sayılı kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek; laboratuvar, şantiye ve atölye uygulamalarında edindikleri becerileri geliştirmek, görev yapacakları işyerindeki organizasyonun bir parçası olarak kişisel sorumluluklarını, iş ilişkilerini, iş yerindeki üretim süreci ile yeni teknoloji ve uygulamaları tanımalarını sağlamaya yönelik, yükümlü oldukları stajın temel ilkelerinin planlanmasına, uygulanmasına, denetlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
 

            Kapsam ve dayanak

            MADDE 2- (1) Bu yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans programlarında staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapacakları stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerle ilgili mesleki veya alan uygulamaları bu kapsam dışındadır.

            (2) Bu yönerge, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu amir hükümleri ile 12 Ağustos 2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 17. Maddesi ve 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de tanımlanan ilgili hükümlere istinaden düzenlenmiştir.

            (3) Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ilgili hükümlerine ve Üniversite Senatosu Kararlarına göre işlem yapılır.
 

            Tanımlar

            MADDE 3-  

            a) Bölüm / Birim Staj Komisyonu: Bölüm Başkanı tarafından, bir öğretim üyesi başkanlığında en az iki öğretim elemanı ile beraber, en az üç, en fazla beş üyeden oluşan komisyonu ifade eder.

            b) Staj: Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı ifade eder.

            c)  Staj Defteri: Üzerinde Dokuz Eylül Üniversitesi yazısı ve logosu bulunan, standart formda hazırlanmış, staj uygulama esaslarını detaylı ve örnekli bilgileri içeren ve Öğrenci İşleri Birimi’nden temin edilen defteri ifade eder.

            d) Staj Komisyonu: Fakülteler / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca en az üç kişiden oluşturulan ve en az üç yıl görev yapacak komisyonu ifade eder.

            e) Staj Muafiyeti: Fakülteye Yatay Geçiş veya Dikey Geçiş yoluyla gelen öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı oldukları sürede yaptıkları stajların bir kısmı ya da tamamının; Bölüm / Birim Staj Komisyonu’nun ve Bölüm Başkanlığı’nın olumlu görüşlerine bağlı olarak Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca muaf tutulabilmesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

STAJ KOMİSYONU ve GÖREVLERİ

            Staj Komisyonu

            MADDE 4-     (1) Fakültelerde eğitim-öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı,  Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında ise eğitim-öğretimden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, bölüm başkanları tarafından görevlendirilen ve öğretim görevlisi olan bölüm staj komisyonu başkanlarından oluşur.

            Staj Komisyonunun Görevleri

            MADDE 5-     (1) Stajla ilgili esasları belirlemek,

            (2) Staj faaliyetlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,

            (3) Öğrencinin SGK bildirgelerini Öğrenci İşleri Birimi’nin izlemesini sağlamak,

            (4) Stajın değerlendirilmesine ilişkin itirazları ve muafiyet taleplerini karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu’na sunmak,

            (5) Stajla ilgili diğer iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak.

BÖLÜM / BİRİM STAJ KOMİSYONU ve GÖREVLERİ

            Bölüm / Birim Staj Komisyonu

            MADDE 6- (1) Bölüm / Birim Staj Komisyonu; Bölüm Başkanı tarafından, bir öğretim üyesi başkanlığında en az iki öğretim elemanı ile beraber, en az üç üyeden oluşur. Seçilen başkan ve üyeler, en az üç yıl süreyle görev yapar. Başkanın talebiyle gerek görüldüğü tarihlerde toplanır.

            Bölüm / Birim Staj Komisyonunun Görevleri

            MADDE 7-(1) “Bölüm / Birim Staj Yönergesi” ni hazırlamak ve belirli aralıklarla gözden geçirmek,

            (2) Bölüm / Birim Staj Değerlendirme Ölçütlerini belirlemek,

            (3) Staj başvuru takvimini, staj döneminden en az bir ay önce öğrencilere ilan etmek,

            (4) Staj başvuru sürecini izlemek,

            (5) Öğrencilere kurum ve kuruluşlardan staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,

            (6) Staj belgelerinin bu Yönergeye uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek,

            (7) Stajın, amacına ve kurallarına uygun yürütülmesini takip etmek, gerektiğinde

staj yapılan kurumdan / kuruluştan öğrenci hakkında bilgi almak,

            (8) Bölüm / Birim Staj Değerlendirme Komisyonuna sunulan raporlar kapsamında, stajın yasal prosedüre uygun ve başarılı gerçekleştirildiği / gerçekleştirilmediği konusunda karar vermek,

            (9) Stajını tamamlayan öğrencilerin bilgilerini “Öğrenci İşleri Birimi” ne yazılı olarak

İletmek.

            (10) Stajla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJ UYGULAMA ESASLARI

            Staj Süresi Ve Staj Dönemleri

            MADDE 8- (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında stajlar ve süreleri; Öğretim planlarına uygun olarak, Bölüm / Birim Staj Komisyonları tarafından düzenlenir.

            (2) (Değişik:SK-19/12/2017-480/08) Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlamayan, ancak derslere devam koşulunu yerine getiren veya staja başvurduğu dönemdeki tüm derslerini başarmış veya yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, yapamadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.

            (3) Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

            (4) Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.

            (5) (Değişik:SK-19/12/2017-480/08)Stajlar, Akademik Takvim göz önüne alınarak ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen günden itibaren başlar.

            (6) (Değişik:SK-19/12/2017-480/08)Yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin staj dönemleri, yaz öğretimi bittikten sonra başlar.

            (7) (Değişik:SK-19/12/2017-480/08)Stajlar, Bölüm/Birim Staj Komisyonu tarafından belirlenen süreler içerisinde kesintisiz olarak tamamlanır.

            (8) Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edilmeyen günler telafi edilir. “Kurum / Kuruluş Staj Yetkilisi”, staja devam etmeyen öğrencinin stajını sonlandırarak, durumu ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonuna, Staj Ayrılış Formu’ nu doldurarak bildirir. Bu durumdaki öğrenci başarısız olduğu stajı yenilemek zorundadır.

            (9) Mazeretli / mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Ancak sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.

            (10) Öğrencinin stajdan vazgeçmesi halinde, üç işgünü içerisinde ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine bilgi vermesi zorunludur. Aksi halde fazla yatırılan sigorta gideri, öğrenciden tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

            Staj Yerlerinin Belirlenmesi

            MADDE 9- (1) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Birim Staj Komisyonu karar verir.

            (2) Öğrencilerin seçmiş olduğu staj yerlerinde kendi eğitim alanında veya yakın eğitim alanında eğitim almış ve deneyimli personelin bulunması gereklidir.

        (3) Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içindeki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.

            (4) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının, Dokuz Eylül Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları, Bölüm / Birim Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

            Staj Başvurusu

            MADDE 10- (1) Staja başvuracak öğrenci; Bölüm / Birim Staj Komisyonu tarafından ilan edilen tarihlerde ve Öğrenci Staj Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak staj başvurusunu yapar.

            (2) Staj yapılacak kurum / kuruluşa verilmek üzere, “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” nu bilgisayar ortamında üç (3) nüsha olarak doldurur, Bölüm / Birim Staj Komisyonu Başkanı veya Bölüm / Birim Staj Komisyonu üyelerinden birinin imzası sonrası, “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” nu staj yapacağı kurum / kuruluşa onaylatır.

            (3) Staj yapılacak kurum / kuruluşa onaylatılan “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” ile Bölüm / Birim Staj Komisyonuna başvurarak, staj yeri uygunluğu için onay alır.

            (4) Bölüm / Birim Staj Komisyonu’ndan staj yeri uygunluğu için onay alınması sonrası, Staj yapılacak kurum / kuruluş ve Bölüm / Birim Staj Komisyonu tarafından onaylanmış “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” nun bir kopyası, staj başlama tarihinden en az yedi gün öncesinde; Bölüm Başkanlığı tarafından liste halinde Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilir ve SGK girişlerinin yapılması sağlanır.

            (5) Onaylı formların bir tanesi Öğrenci İşleri Birimi’ne, bir tanesi Bölüm / Birim Staj Komisyonuna, bir tanesi de staj yapılacak kurum / kuruluşa teslim edilir.

            (6) Staj formları öğrenci işleri tarafından onaylandıktan sonra öğrenciye staj faaliyetlerini raporlayabilmesi için bir staj defteri teslim edilir.

            (7) Staj yapılacak kurum tarafından talep edilen tüm belgeleri, süresinde ve standartlara uygun şekilde temin ederek zamanında kuruma teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

ALTINCI BÖLÜM

            Stajın Değerlendirilmesi

            MADDE 11- (1) (Değişik:SK-19/12/2017-480/08) Öğrenci, staj süresinin bitimini takip eden öğretim yarıyılının ilk otuz (30) gününe kadar, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterini, her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra Bölüm/ Birim Staj Komisyonu’na teslim eder.

            (2) Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler ve değerlendirir. Değerlendirme, Bölüm / Birim Staj Komisyonu tarafından, belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

            (3) Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Ret gerekçesi öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

            (4) Öğrencinin, staj değerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre konunun sonuçlandırılmasında Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu yetkilidir.

            (5) Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler de stajlarını tamamlamak zorundadır.

            (6) Üniversitemize Yatay Geçiş  veya Dikey Geçiş  yoluyla gelen öğrencilerin geldikleri kurumda yapmış  oldukları staj çalışmalarını saydırabilmeleri için, bu kurumlardan almış  oldukları ve üzerinde; Adı ‐ Soyadı, Staj Yapılan Yer, Tarih, Süre ve Staj Sonucu bilgilerinin açık bir  şekilde belirtildiği, imzalı ve onaylı bir belge ile Staj Komisyonuna başvurması gerekmektedir. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu ve ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci, geldiği kurumda yapmış olduğu onaylanmış staj çalışmaları süresi kadar staj çalışmasından muaf tutulabilir.

            (7) Öğrenciler, staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

            MADDE 12- (1) Bir gerekçe olsun yada olmasın staj çalışmalarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

            (2) Öğrencilerin, kusurları nedeni ile staj yerine verecekleri zararlarda, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

            (3) Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı kapsamındaki yapılan stajlar, ilgili Staj Komisyonunun değerlendirmesinin ardından, uygunluğuna ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

            (4) Staj defterleri, Bölüm / Birim Staj Komisyonları tarafından, öğrenci mezun olana kadar saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

            MADDE 13-   (1) Bu Staj Yönergesi Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

            (2) Bu Staj Yönergesi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Türkçe (TR)English (UK)