Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurtdışı Öğrenci Kabulü (DEYÖS)
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Diğer Konular
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek-Ön Kayıt
Üniversitemiz Tavan ve Taban Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

(17.03.2015 tarihli ve 438/07 sayılı Üniversite Senatosu)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Dokuz Eylül Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını belirlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesinde ön ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dâhilinde başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” a dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

            a) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            b) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

            c) DEYÖS: Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavını,

            d) (SK-09/02/2016-453/07)Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Sınavlar, Değerlendirme ve Kayıt İşlemleri

            DEYÖS sınavına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler

            MADDE 5- (1) Adaylardan lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

            a) Yabancı uyruklu olanların,

            b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

            c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

            ç) TC uyruklu olup, 01.02.2013 tarihinden önce ortaöğreniminin (lise) son üç yılını, 01.02.2013 tarihinden sonra ise tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (MEB nezdinde açılmış Türk okulları dahil),

            d) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacak olanların başvuruları kabul edilir.

            (2) Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre başvuru yapabilecek olanların son başvuru tarihi itibariyle bu durumlarını belgelemeleri gerekir. Başvuru şartlarını sağlayamayan veya belgelendiremeyen adayların başvuruları dikkate alınmaz. Bu adaylar bir programa yerleştirilse bile kayıtları yapılmaz.

            Başvuruların duyurulması

            MADDE 6- (1) Sınav ve başvurulara ilişkin açıklamalar ve tarihler her yıl Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Başvurular ilanda belirtilen şekilde yapılır.

            Kontenjanlar, sınavlar ve başvuruların değerlendirilmesi

            MADDE 7- (1) (Değişik: SK-25/10/2017-478/10)Üniversite ön lisans ve lisans programlarına alınacak yurt dışı öğrenci kontenjanları ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. METEB bağlantılı programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına kontenjan ayrılmaz. Herhangi bir bölümdeki kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer bölüm kontenjanlarına aktarılmaz.

            (2) Yurt dışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların yerleştirme işlemleri; Üniversite tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavı (DEYÖS) sonucuna göre en yüksek puandan başlanarak puan türüne göre kontenjan dâhilinde yapılır. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. DEYÖS sınavı dışında başka bir sınav sonucuna göre yerleştirme yapılamaz.

            (3) DEYÖS sınavları; 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli, Türkçe ve İngilizce olarak Buca Eğitim Fakültesi tarafından yapılır veya gerekli hallerde Üniversite Senatosu kararı ile diğer kurum ve kuruluşlara yaptırılır. Sınav süresi 150 dakikadır. Puan hesaplanmasında doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Her konu için doğru cevap sayıları kullanılarak standart sapma ve ortalama hesaplanır ve (dağılımın ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde) o konu için standartlaştırma işlemi yapılır. Standartlaştırılmış değerler aşağıdaki katsayılarla çarpılır ve her aday için sayısal (SAY), sözel (SÖZ), ve eşit ağırlık (EA) puan türünde olmak üzere üç farklı puan hesaplanır.

 

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Tarih

Coğrafya

Genel Kültür

Soru Sayısı

20

10

10

10

10

10

30

SAY

1,2

1,2

1,2

1,2

0,8

0,8

0,8

EA

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

SÖZ

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

Adaylar DEYÖS’den aldıkları,

(Değişik: SK-30/01/2018-481/06) Sayısal (SAY) puanı ile ÖSYM kılavuzuna göre Sayısal puanı ile öğrenci alan programları, Eşit Ağırlık (EA) puanı ile ÖSYM kılavuzuna göre Eşit ağırlık puanı ile öğrenci alan programlar ile önlisans programlarını, Sözel (SÖZ) puanı ile ÖSYM kılavuzuna göre Sözel puanı ile öğrenci alan programları tercih edebilirler.

 (Değişik: SK-25/10/2017-478/10) Adayların tercih yapabilmesi için, tercih yapmak istediği programın puan türünden 100 üzerinden Tıp için en az 90, Hukuk için en az 85, Mimarlık ve Mühendislik için en az 80, öğretmenlikler için en az 75 ve diğer programlar için ise en az 50 (elli) puan alması gerekir.

            (4) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07)

            a) Sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Adaylar başvurularda bu maddenin 3 üncü fıkrasıyla belirlenen puan türlerine uygun olarak en fazla sekiz (8) tercih yapabilir.

            b) Fakülte/Yüksekokulların bölümlerine ilişkin özel koşullar senato kararı ile belirlenir.

            c) Özel yetenek ile öğrenci alan programlar hariç diğer programlarda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı ve diğer hususlar ilanda belirtilir.

            (5) (Değişik: SK-16/06/2015-444/03) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokullarda yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gereklidir. Özel yetenek sınavlarına girmek için adayların DEYÖS’ün sözel (SÖZ) puan türünden 30 (otuz) puan alması gerekir.

            Sonuçların duyurulması, sınav sonuçlarına itiraz ve kayıt

            MADDE 8- (1) Sınav ve yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında duyurulur ve kesin kayıtlar belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır

            (2) Sınav sonuçlarına itiraz sınavı yapan birime 5 (beş) işgünü içinde yapılır.

            (3) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını yitirmiş sayılır.

            (4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenir.

            Kayıt için gerekli belgeler

            MADDE 9- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

            a) Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,

            b) Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Dış Temsilciliklerden onaylı diploma denklik belgesi,

            c) Öğrenim vizesi,

            ç) Katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu,

            d) (Değişik: SK-09/02/2016-453/07) 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

            e) Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.

            f) Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,

            g) Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir belge veya taahhütname.

            ğ) Bölümlerle ilgili belirlenen koşullar gereğince alınması gereken sağlık raporu.

            h) İkamet Tezkeresi,

            ı) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların çıkma belgesi örneği,

            i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşlığına geçen çift uyrukluların T.C. vatandaşlığına geçişlerine ilişkin belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği),

            j) Pasaportun onaylı fotokopisi,

            k) DEYÖS sınavı sonuçlarına göre yerleşen KKTC vatandaşlarının GCE AL belgesi,

            (2) Kayıt için gerekli belgelerin veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde, kaydı yapılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

            Öğrenim ücreti ve sağlık sigortası

            MADDE 10- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kararı ile belirlenecek tutarda katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

            (2) İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine öğrenci belgesi ile başvurarak genel sağlık sigortası yaptırabilirler.

            Türkçe yeterlik düzeyleri

            MADDE 11- (1) Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için aşağıdaki Türkçe yeterlik düzeylerine sahip olmaları gerekir.

            C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

            B1 ve B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 düzeyine çıkarmak zorundadır.

            A1 ve A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Kesin kayıt yaptırarak 1 yıl öğrenim hakkı saklı tutulur. 1 yılsonunda Türkçesini en az B1 düzeyine çıkaranlar öğrenime başlayabilir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

            (2) (Değişik: SK-28/02/2017-470/11) Başvuran adaylar Türkçe bilgi düzeylerini Üniversite Senatosunca belirlenen kurum ve merkezler tarafından verilen “Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi” ile belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlilik seviyesini belgelendiremeyen adayların Türkçe yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi için DEDAM tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavı yapılır.

            (3) (SK-09/02/2016-453/07) Lise öğreniminin tamamını Türkiye’de okuyan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

            Yabancı dil hazırlık sınıfı

            MADDE 12- (1)Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bölümlere kayıt yaptırmaya hak kazanan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavı veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına ilişkin belgesi bulunan adaylar, Arapça dili için İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, diğer diller için Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne ile başvurarak yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar. Yabancı dil belgesi bulunmayan veya yabancı dil belgesi kabul edilmeyen adaylar yabancı dil yeterlik sınavına alınır, bu sınavda başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Muafiyet şartlarını sağlayamayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Yönergede hüküm bulunmayan haller

            MADDE 13- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Geçici Madde 1 – (1) (SK-09/02/2016-453/07) 2015-2016 eğitim-öğretim yılında DEYÖS’den en az 50 puan almış ve herhangi bir programa kayıtlı olmayan adaylar 2016-2017 eğitim-öğretim yılında tekrar sınava girme şartı aranmadan tercih yapabilirler. Sözel puan türünden en az 30 puan alan adaylar Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvurabilir.

            Yürürlük

            MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Türkçe (TR)English (UK)