Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

 

(17.12.2013 tarih ve 418/13 sayılı Üniversite Senatosu)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nca yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Arapça öğretimi uygulama ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte Kurulu: İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu

c) İlgili Birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesini,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e)Yönetim Kurulu: DEÜ İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

Akademik takvim, eğitim ve öğretim

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfının akademik takvimi, ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir öğretim yılı ilk dönem 16, ikinci dönem 16 olmak üzere toplam 32 haftadan oluşur. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(3) Arapça hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Hazırlık sınıfında, haftada en az 26 saatlik bir program uygulanır. Fakülte Kurulu’nca bu program 30 saate kadar çıkarılabilir.

(5) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık 60 AKTS’dir.

(6) Hazırlık sınıfında, öğrencilerin, temel ilahiyat bilimleri alanındaki eserleri anlayabilmeleri amacına yönelik olarak Arap dili kurallarının öğretilmesi, bu dile ait kelime dağarcığının genişletilmesi ve öğrencilerin kendilerini gerek sözlü gerekse yazılı biçimde ifade edebilmelerini sağlayıcı müfredat oluşturulur.

Hazırlık sınıfından muafiyet ve muafiyet sınavları

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki öğrenciler Arapça Hazırlık Sınıfından muaftır:

a) (Değişik:SK-31/10/2018-496/03)   Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından (Arapça) en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

b)(Değişik:SK-31/10/2018-496/03) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları üniversitede Arapça hazırlık sınıfı eğitiminden başarılı oldukları takdirde yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır.

c) (SK-31/10/2018-496/03) Genel not ortalaması ile yatay geçiş yapan öğrencilerin ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgeleri bulunmadığı takdirde Yabancı Dil Muafiyet Sınavına katılmaları zorunludur. Yabancı Dil Muafiyet Sınavından başarılı olmayan öğrenciler değerlendirme sıralamasına alınmazlar.

(2) Muafiyet sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hazırlık sınıfında, İlahiyat Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin lisans programındaki dersleri izleyebilecek seviyede Arapça dil bilgisine sahip olup olmadıklarını anlamak ve seviyelerini belirlemek amacıyla ilki ders yılı başlamadan önce, ikincisi ilk yarıyıl sonrasında olmak üzere iki muafiyet sınavı yapılır.

b) Muafiyet sınavlarına, Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra hazırlık sınıfında okuyup başarısız olan öğrenciler, devamsızlıktan kalan öğrenciler ile öğrenim hakkını saklı tutulan öğrenciler girebilir.

c) Muafiyet sınavlarında hazırlık sınıfı müfredatının tamamı esas alınır.

d) (Değişik:SK-20/01/2015-435/08)   Muafiyet sınavı başarı notu 100 üzerinden en az 65 (Altmışbeş)’tir.

e) Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, İlahiyat Fakültesinde öğrenimlerine başlarlar.

f) Muafiyet sınav hükümleri, yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Yıliçi ve yılsonu sınavları

MADDE 7 –

(1) Hazırlık sınıfı ölçme ve değerlendirmesi, mutlak sisteme göre yapılır.

(2) (Değişik:SK-27/08/2019-515/09) a) Hazırlık sınıfı öğrencilerine ilk dönem 6 kısa süreli sınav (quiz) ve 2 yıl içi sınav (vize), ikinci dönem 6 kısa süreli sınav (quiz) ve 2 yıl içi sınav (vize) olmak üzere toplam 12 kısa süreli sınav (quiz) ve 4 adet yıl içi sınav (vize) uygulanır. Kısa süreli sınavlar (quizler) yıl içi sınavlardan (vizelerden) önce uygulanır.

b) Yıl içi sınav (vize) notu, kendinden önce yapılan üç kısa süreli sınav (quiz) notunun ortalamasının %20’si ve yıl içi sınav puanının %80’i alınarak hesaplanır.

(3) Hazırlık sınıfında ara sınavlardan aldığı notların ortalaması yüz üzerinden 85 ve üzeri olan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına girmeden yıl içi notu başarı notu sayılmak suretiyle başarılı sayılırlar.

(4) Hazırlık sınıfı öğrencilerine, yılsonunda bir yılsonu sınavı uygulanır.

(5) (Değişik:SK-20/01/2015-435/08)   Hazırlık sınıfı başarı durumu, ara sınav notları ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Toplamda en az 65 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırlar.                            

(6) Yıl içi sınavları ve yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavı, yılsonu sınavı yerine geçer.

Sınav sonucuna itiraz

Madde 8- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok 5 iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuçlar ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 –

(1) Hazırlık sınıfında derse devam zorunludur. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %15’ini aşan öğrenciler Yılsonu Sınavı’na giremezler ve başarısız sayılırlar.

(2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler.

(3) Ara sınavlara giremeyen öğrenciler hakkında Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Yılsonu, bütünleme ve muafiyet sınavlarına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Ancak Türkiye’yi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları yılsonu veya bütünleme sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

(5) Öğrenim hakkı saklı tutulan veya devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, muafiyet sınavlarına girebilirler. Burada başarısız oldukları takdirde, bir sonraki eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

Öğrenime ara verme izni

Madde 10- (1) Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programında eğitim-öğretim gören öğrencilere yarıyıl izni verilmez. Bu öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir defada bir yıl süre ile öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan muafiyet sınavına girerler.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile "Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12- (1) Bu Yönerge 2013-2014 öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı yürütür.

 

Türkçe (TR)English (UK)