Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ

(12.06.2012 tarih ve 400/8 sayılı Senato Kararı)

Amaç

Madde 1- (Değişik:SK-17/14/2018-484/12) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesi için yapılacak Özel Yetenek Sınavına (ÖZYES) ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

Ön kayıt

Madde 2- (Değişik:SK-17/14/2018-484/12) Adayların Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü  değerlendirmelerine girebilmeleri için, süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekir.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler:

-Başvuru Formu

-TYT Sonuç Belgesinin fotokopisi

-Mezuniyet Belgesi  

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-3 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş)

-Sağlık Raporu (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur" ibareli herhangi bir resmi sağlık kurumundan alınmış belge)

-Sporcu özgeçmiş belgesi dosya içinde ibraz edilecektir.

  Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Komisyonların Oluşturulması

Madde 3- (Değişik:SK-17/14/2018-484/12) Ön   kayıt   ve   değerlendirmelerin   yapılması   için   gerekli   komisyonların oluşturulmasından Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul Yönetimi sorumludur.

- ÖZYES Sınav Komisyonu,

- ÖZYES Ön Başvuru Komisyonu,

- ÖZYES Özgeçmiş Değerlendirme Komisyonu,

- ÖZYES Sınav Sonuç Değerlendirme Komisyonu,

 - ÖZYES İtiraz Değerlendirme Komisyonu

- ÖZYES Hukuk Komisyonu, tarafından yürütülür.

Komisyonlarında görevlendirilecek asil ve yedek üyeler, her yıl Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar biri Başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulur. Gerekli durumlarda her komisyonun altında görev yapabilecek alt komisyonlar oluşturulabilir.

Özel Yetenek Sınavının Yapılması (Başlığı Değişik:SK-17/14/2018-484/12)

Madde 4 – (Değişik:SK-17/14/2018-484/12) Eleme ve sıralama niteliğindeki değerlendirmeler Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen esaslara göre yapılır. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Programı’na alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla iki (2) aşamalı bir sınav uygulanacaktır. Birinci aşamada adayın başvurduğu spor branşından uygulamalı bir eleme sınavı yapılacaktır. Ikinci aşamada ise elemeyi başarı ile geçen adayların sporcu özgeçmiş belgeleri değerlendirilerek sporcu özgeçmiş puanı (SÖP) belirlenecektir. Buradan elde edilecek puan adayın Özel Yetenek Sınav (ÖZYES) puanı olarak belirlenecektir.

Madde 5- (Değişik:SK-17/14/2018-484/12) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemlerde belirtilen hesaplamalar dikkate alınarak Yerleştirme Puanı hesaplanır.

Madde 6- (Değişik:SK-17/14/2018-484/12) Adayların başarı puanları eşitliği durumunda adayın TYT puanı dikkate alınır.

Madde 7- Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu her yıl Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 8- Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler Yüksekokul müdürlük makamının onayından sonra açıklanır.

Madde 9- (Değişik:SK-29/04/2014-422/12) Asil listede ilan edilen öğrencilerin kesin kayıtları Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına uygun olarak yapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde bu açık yedek listeden sırasıyla doldurulur. Kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir kayıt tarihi tespit edilebilir. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

Madde 10- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

Türkçe (TR)English (UK)