Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ

(12.06.2012 tarih ve 400/9 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacı ile yapılacak özel yetenek sınavına (ÖZYES)  ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

 

Ön Kayıt

Madde 2- (Değişik:SK-17/04/2018-484/12) Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler:

 -Başvuru Formu

- TYT Sonuç Belgesinin fotokopisi

-Mezuniyet Belgesi

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-3 adet fotoğraf ( 4,5 x 6 cm ebadında, adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş)

-Sağlık Raporu (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde Sakınca Yoktur ibareli herhangi bir resmi sağlık kurumundan alınmış belge)

-Varsa sporcu özgeçmiş belgesi

            Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav Komisyonlarının Oluşturulması Ve Sınav Programları

Madde 3- (Değişik:SK-17/04/2018-484/12) Sınav programı her yıl Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek uygulanır. Sınavların yürütülmesi için gerekli kurulların oluşturulmasından Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yönetimi sorumludur.

Sınav;

            - ÖZYES Sınav Komisyonu

           - ÖZYES Ön Başvuru Komisyonu

- ÖZYES Özgeçmiş Değerlendirme Komisyonu

-       ÖZYES Sınav Sonuç Değerlendirme Komisyonu

-  ÖZYES İtiraz Değerlendirme Komisyonu

-  ÖZYES Hukuk Komisyonu tarafından yürütülür.

              Sınav komisyonlarında görevlendirilecek asil ve yedek üyeler her yıl, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar, biri başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşur. Gerekli durumlarda her komisyonun altında görev yapabilecek alt komisyonlar oluşturulabilir.

 

              Özel Yetenek Sınavının Yapılması

Madde 4- (Değişik:SK-17/04/2018-484/12) Eleme ve sıralama niteliğindeki Özel Yetenek Sınavı Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen esaslara göre yapılır. Sınavda elde edilen sürat testi puanı , mekik koşu testi puanı ve cimnastik sınav puanı ve varsa Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP) eklenerek adayın ÖZYES puanı belirlenir.

Genel değerlendirmeye girebilmek için adaylar mekik koşu testi, 30 m sürat testi ve jimnastik serisinin herhangi birinden sıfır (0) almamalı ve mekik koşu testi, 30 m sürat testi ve jimnastik serisi toplamından 15 puan ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Madde 5- (Değişik:SK-17/04/2018-484/12) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemlerde belirtilen hesaplamalar dikkate alınarak adayların yerleştirme puanı hesaplanır.

Madde 6- (Değişik:SK-17/04/2018-484/12) Adayların başarı puanları eşitliği durumunda adayın TYT puanı dikkate alınır.

 

Madde 7- Adayların yetenek sınavında almış oldukları toplam puana, her yıl Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sporcu Özgeçmişi puan tablosunda belirtildiği gibi puan eklenir.

 

Madde 8- Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler Yüksekokul Müdürlük makamının onayından sonra açıklanır.

 

Madde 9- (Değişik:SK-29/04/2014-422/12) Asil listede ilan edilen öğrencilerin kesin kayıtları Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına uygun olarak yapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde bu açık yedek listeden sırasıyla doldurulur. Kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir kayıt tarihi tespit edilebilir. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

 

Madde 10- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe (TR)English (UK)