Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ

 

(12.04.2011 tarih ve 385/4 sayılı Senato Kararı)

 

            Amaç

            Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı “Müzik Öğretmenliği Programı” na alınacak öğrencilerin belirlenmesi için yapılacak iki aşamalı yetenek sınavlarına ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

            Ön kayıt

            Madde 2- (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Buca Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için, Fakülte önerisi dikkate alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen TYT (Temel Yeterlilik Testi) taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekmektedir.

            (2) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Açıklamalar/Koşullar

            Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yönteminde yer alan başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

             Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler

            a-Dilekçe

            b- TYT Sonuç belgesinin fotokopisi (2 adet),

            c- Fotoğraf 4,5*6 cm. ebadında (2 adet) kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş

            d- Resmi Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

            e- Adayın kayıt ücretini ödediğine dair banka dekontu.

Her aday müzikle ilgili öz geçmişine ilişkin hazırlanan formu dolduracaktır.

            Sınav Öncesi Eğitim

            Madde 3- (1) Sınav öncesi eğitimin amacı, adayları yetenek sınavlarına hazırlamaktır. Bu programda adaylara müziksel dikte, solfej, deşifre, sesleri yükseklik ve adları ile tanıma, ayrıca sesleri ezgisel ve armonik olarak duyma, ezgi ve ritim tekrarlama ve sesini doğru kullanabilme becerileri kazandırılır.

            Sınav Komisyonlarının Oluşturulması ve Sınav Programları

Madde 4- (1) Eleme Sınavı ve Seçme sınavında görevlendirilecek 8 kişilik değerlendirme komisyonu, öncelikle öğretim üyelerinden başlayarak; sırayla işitme, çalgı ve ses eğitimi derslerine giren öğretim elemanlarından oluşur. Branşında birden fazla öğretim görevlisi olması durumunda ad çekme yöntemi uygulanır. Değerlendirme Komisyonu Üyeleri Bölüm Başkanının önerisi ve Dekanın onayı ile tespit edilir. Bu komisyon, eleme sınavında iki komisyon halinde, seçme sınavında ise tek komisyon halinde görev yapar.

            Madde 5- (1) Eleme sınavı ve seçme sınavına girecek adayların, hangi gün ve saatte nerede sınava alınacağı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenerek Bölüm Başkanlığının onayından sonra Dekanlık tarafından ilan edilir.

            Sınav Giriş Kartı

            Madde 6- (1) Her adaya üzerinde fotoğrafı olan bir sınava giriş kartı verilir. Adaylar sınava girişte bu kartı ve diğer bir resmi kimlik belgesini birlikte bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadırlar.

            Madde 7- (1) Giriş sınavları “Eleme Sınavı ve Seçme Sınavı” olarak iki aşamada yapılır.

            Eleme Sınavının Yapılması

            Madde 8- (1)  Eleme sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır. Buna göre:

            1-Geniş aralıklı 6 (altı) ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarı (6 puan)

            2-Verilen 5 (beş) ayrı armonik iki sesin “na” hecesi ile tekrarı ve hangi aralık olduğunun söylenmesi (15 puan)

            3-Çalınan 5 (beş) tane 3 sesli akorun "na" hecesi ile verilmesi (15 puan)

            4- Verilen bir ezginin "na" hecesi ile tekrarı (20 puan)

            5- 8 (sekiz) ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması. (24 puan)

            6- Şarkı, türkü ya da marş söyleyerek sesini kullanabilme becerisini göstermesi (20 puan)

            (2) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Eleme sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı bulunur. 100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylardan kontenjanın 2(iki) katı sayıda aday, Seçme Sınavına alınmak üzere puan sıralamasına göre belirlenir. Puanların eşit olması durumunda  TYT puanı dikkate alınır.

            (3) Seçme sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir.

            Seçme Sınavının Yapılması

            Madde 9- (1) Seçme sınavı yazılı ve uygulamalı olarak yapılır:

            I- Dikte: Modal ya da Tonal dizelerde; ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık nota değerlerinden oluşan 8 (sekiz) ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. Dikte sınavı, aynı gün sınava alınacak adaylara uygulanır.

            II- Modal ya da Tonal Ezgi Tekrarlama

            III- Dört tane Dört Sesli Akor Duyma

            IV- Ses Yeteneği: Adayın ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliğini ayrıca tonal duygusunu belirlemek için şarkı, türkü ya da marş söylemesi istenir.

            V- Ritm Tekrarlama: 2/4 lük ölçüde vurulan dört ölçülük ritm örneğinin el çırparak tekrarlanması istenir.

            VI- Çalgılardaki Becerisi: Adayın piyano dışındaki bireysel çalgısı ve piyanodaki teknik düzeyini belirlemek için birer eser çalması istenir.

            Madde 10- (1) Seçme Sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır.

Buna Göre;

Dikte……………………………………………………….......... 16 puan

Dört tane dört sesli akor duyma ………………………….……16 puan

"Na" hecesi ile Modal ya da Tonal bir ezgi tekrarlama……….12 puan

Ritim Tekrarlama……………………………………………........12 puan

Ses Yeteneği:

I. Ses Kalitesi………………………………………………....…..12 puan

II. Tonal Duygu…………………………………………… ....…..10 puan

Çalgı Becerileri Bireysel çalgı ………………..................……..15 puan

İkinci Çalgı……………………………………………….….....…. 7 puan

Toplam …………………………………………………..…....…..100 puan

            Başarı Notu Ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanma

            Madde 11 - (1)  Her komisyon üyesi, bağımsız olarak her aday için takdir ettiği toplam puanı belirler. Sınav sonunda komisyon üyelerinin verdiği toplam puanlardan en yüksek ve en düşük olan ikisi, değerlendirme dışı bırakılır. Geriye kalan puanlar toplanıp kalan komisyon üyesi sayısına bölünerek adayın Seçme Sınavı Başarı Notu belirlenir.

            Madde 12 - (1) Adaylardan 50(elli) ya da 50 (elli) nin üzerinde puan alanlar seçme sınavı başarı puanına göre sıralanırlar. Bu sıralamada kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjanın yarısına eşit sayıda adaydan bir yedek liste hazırlanır. Kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı yedek listeden tamamlanır.

            Madde 13 - (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Başarı puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınavında aldıkları puanlar dikkate alınır. Hem başarı puanları, hem de TYT puanlarının eşit olması durumunda ise, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.

            Madde 14 - (1)  (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Kesinleşmiş asil ve yedek aday listeleri Dekanlık Makamının onayından sonra açıklanır. Yerleştirmeye esas olacak puanların hesaplanmasında, ÖSYM’ nin “Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu”nda yer alan formül kullanılır.

            Madde 15 - (1)  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalına kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 4. maddesine göre yapılır. Kontenjan açığı bulunduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede ilan edilenler arasından yapılacak ön kayıtta en çok puan alan adaylardan başlamak suretiyle boş kontenjanlar doldurulur. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

            Madde 16 - (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11)  Özel yetenek sınavı öncesinde verilen eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

            Madde 17 - (1)  Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Madde 18 - (1)  Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

Türkçe (TR)English (UK)