Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÖNKAYIT VE YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ

(08.05.2012 tarih ve 398/7 sayılı Senato Kararı)

 

            Amaç

            Madde 1- (1) Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı "Resim-İş Öğretmenliği Programı"na alınacak öğrencilerin seçilmesi amacı ile yapılacak sınava ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

            Ön kayıt

            Madde 2- (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Buca Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için, Fakültenin önerisi dikkate alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen TYT (Temel Yeterlilik Testi) taban puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekir.

            (2) Ön kayıt için istenen belgeler:

  1. Dilekçe,
  2. (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) TYT sonuç belgesinin fotokopisi (2 adet),
  3. 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş),
  4. Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği,

            (3) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Açıklamalar / Koşullar

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yönteminde yer alan başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.           

            Sınav Öncesi Eğitim

            Madde 3- (1) (Değişik:SK-17/03/2015-438/04) Sınav öncesi eğitimin amacı, Eleme ve Seçme Sınavları hakkında bilgilendirmek ve bu sınavlara hazırlamaktır. Kurs içeriği, objeyi doğru görme, algılama, oranlama, çizgi, kompozisyon, anatomi, form ve renkli çalışma tekniklerinden oluşmaktadır.

            Sınav Komisyonlarının Oluşturulması

            Madde 4- (1) (Değişik:SK-17/03/2015-438/04)

            a) Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki Seçme Sınavı komisyonu için, sınav sabahı her akademik kariyerdeki öğretim elemanları arasından (Prof., Doç., Yrd.Doç., Öğr.Gör.) ad çekme ile seçilecek 4 kişi ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 5 kişilik sınav komisyonu Bölüm Başkanının teklifi ve Dekanın onayı ile belirlenir.

            b) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki Eleme ve Seçme Sınav sonuçlarının değerlendirileceği gün her akademik kariyerdeki öğretim elemanları arasından (Prof., Doç., Yrd.Doç., Öğr.Gör.) ad çekme ile seçilecek 4 ve Anabilim Dalı Başkanından oluşan 5 kişilik değerlendirme komisyonu Bölüm Başkanının teklifi ve Dekanın onayı ile belirlenir.

            Madde 5- (1) Sınava girecek adayların, hangi gün ve saatte nerede sınava alınacağı; Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenerek Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir.

            Sınav Giriş Kartı

            Madde 6- (1) Her adaya üzerinde fotoğrafı olan bir sınava giriş kartı verilir. Adaylar sınava girişte bu kartı ve diğer bir resmi kimlik belgesini birlikte bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadırlar.

            Madde 7- (1) Giriş sınavları, eleme ve seçme olarak iki aşamada yapılır.

             Eleme Sınavının Yapılması

            Madde 8- (1) Eleme sınavında adaylara 50x70 cm boyutunda kağıda canlı modelden kurşun kalemle bir desen çizdirilir. Bu sınavda adayın oran, hareket, kompozisyon, anatomi ve form bilgisi değerlendirilir.

            Madde 9- (1) Bir adayın eleme başarı notu sınav komisyonu üyelerinin (100 tam puan üzerinden) oy çokluğu ile belirlenir.

            Madde 10- (1) Eleme sınavında 50 ve 50’nin üzerinde puan alan adaylar seçme sınavına girmeye hak kazanırlar.

            Seçme Sınavının Yapılması

            Madde 11- (1) (Değişik:SK-17/03/2015-438/04) Seçme Sınavının kaç aşamadan oluşacağı, uygulama şekli ve süresi, sorusunun ve uygulamasının nasıl olacağı, sınav tarihinde Dekanlıkça oluşturulan sınav komisyonu tarafından belirlenir. (Bu kriterler; kağıt boyutu, biçimlendirme tekniği, renkli veya renksiz olması ve çalışmanın temasıdır.) Eleme Sınavı Sonucu ilanında, Seçme Sınavına girmeye hak kazananlara yine Seçme Sınavında kullanılacak malzemelerin listesi ve diğer bilgiler Anabilim Dalı Başkanı’nca duyurulur.

            Madde 12- (1) Öğrencilerin yetenek sınavlarına cep telefonu, fotoğraf makinesi ve video gibi cihazlarla girmeleri yasaktır.

            Madde 13- (1) ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları İle İlgili İşlemler” de belirtilen hesaplamalar dikkate alınarak adayların yerleştirme puanı hesaplanır. Adaylardan yerleştirme puanı 50 (elli) ya da 50 (elli) nin üzerinde olanlar puanına göre sıralanırlar. Bu sıralamada kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjanın yarısına eşit sayıda adaydan bir yedek liste hazırlanır. Kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı yedek listeden tamamlanır.

            Madde 14- (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında TYT sınavında aldıkları puanlar dikkate alınır. TYT Puanlarının eşitliği durumunda ise, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.

            Madde 15- (1) Asil ve yedek aday listeleri ile kesin kayıt hakkı kazananlara dair kesinleşmiş listeler Dekanlık Makamının onayından sonra açıklanır.

            Madde 16- (1) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 4. maddesine göre yapılır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede ilan edilenler arasından yapılacak ön kayıtta en çok puan alan adaylardan başlamak suretiyle boş kontenjanlar doldurulur. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

            Madde 17- (1) Eleme sınavına girmeyen seçme sınavına giremez.

            Madde 18- (1) (Değişik:SK-17/04/2018-484/11) Özel yetenek sınavı öncesi eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

            Madde 19- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Madde 20- (1) Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

Türkçe (TR)English (UK)