Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

 

(04.07.2017 tarih ve 475/09 sayılı Üniversite Senatosu)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Güzel Sanatlar Fakültesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

            Kapsam

            MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencileri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

            a) Dekanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını,

            b) Fakülte: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,

            c) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            ç) Sınav: Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarını,

            d)Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) (SK-15/05/2018-485/15) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını

            f) (SK-15/05/2018-485/15) TYT: Temel Yeterlilik Testi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

            Sınav takvimi

            MADDE 5 - (1) Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimi senato kararı ile belirlenir ve Fakültenin internet adresinde ilan edilir.

 

            Başvuru şartları

MADDE 6 - (1) (Değişik: SK-15/05/2018-485/15) Özel Yetenek Sınavlarına girecek adayların, o yıl için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT)  ya da Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Sınavından (DEYÖS) Senato tarafından belirlenen puana ve puan türlerine, engelli öğrencilerin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen puana ve koşullara sahip olmaları gerekir.

           

Başvuru usulü

MADDE 7 - (1) (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Adayların, Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için, ilan edilen süre içerisinde ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Ön kayıt işlemleri, Fakültenin resmi internet sitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden yapılır. Yabancı ve KKTC uyruklu adaylar başvurularını Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci işleri bürosuna bizzat yapmak zorundadırlar. Engelli adaylar ile ilgili olarak gerçekleştirilecek mevzuat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Aksi taktirde kayıt yaptırma haklarını kaybedeceklerdir.

(2) Sınavlar iki grupta düzenlenir. Adaylar başvurmak istedikleri ana sanat ya da ana bilim dalının yer aldığı yalnızca tek bir gruba başvurabilirler. Diğer gruba başvuru yapamazlar.

            (3) (Değişik: SK-15/05/2018-485/15) Birinci gruba başvuran adaylar ön kayıt ekranında en çok istedikleri programlardan başlayarak tercih sınırlaması olmadan program tercihi yapabilir. İkinci gruba başvuran adaylar için tercih sınırlaması yoktur.

            (4) Adaylar kontrol aşamasının ardından ilan edilen tarihten itibaren GSF Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden Sınav Giriş Belgesinin yazılı çıktısını alır.

            Sınavlara girebilmek için gerekli belgeler

            MADDE 8 – (1) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

            (2) Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:

            a) TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi),

            b) Fakültenin Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sisteminden alacakları Sınav Giriş Belgesi,

            c) Fakültenin internet sayfasında ilan edilecek diğer belgeler.

 

            Sınavların niteliği

            MADDE 9 – (1) Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alacak anasanat / anabilim dalları iki ayrı grupta yer alır.

            I. Grup

 • Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı
 • Heykel Bölümü / Heykel Anasanat Dalı
 • (Mülga: SK-15/05/2018-485/15)
 • Grafik Bölümü / Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Grafik Bölümü / Grafik Sanatlar Anasanat Dalı
 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü / Seramik ve Cam Anasanat Dalı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı
 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Halı, Kilim ve Ge l e ne k s e l
 • Kumaş DesenleriAnasanat Dalı
 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı
 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Tezhip Sanatı Anasanat Dalı
 • (SK-16/04/2019-506/11) Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Tasarımı Anasanat Dalı
 • (SK-06/05/2020-542/06)Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Hat Sanatı Anasanat Dalı

 

            II. Grup

 • (Mülga:SK-16/04/2019-506/11)
 • Sahne Sanatları Bölümü / Oyunculuk Anasanat Dalı
 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Sahne Sanatları Bölümü / Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı
 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Müzik Bilimleri Bölümü / Müzikoloji Anabilim Dalı
 • Müzik Bilimleri Bölümü / Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı

(2)  (Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Özel yetenek sınavları, I. Grupta yer alan Resim Anasanat dalı için üç, bu grubun diğer anasanat dalları için iki; II. Grupta yer alan anasanat / anabilim dalları için iki aşamadan oluşur. 1. Aşama her iki grup için de “eleme” sınavı niteliğindedir. 2. Aşama sınavları I. Grupta yer alan Resim Anasanat dalı için “eleme”, aynı gruptaki diğer tüm anasanat dalları için “değerlendirme” sınavı niteliğindedir. 3. Aşama sınavları “değerlendirme” niteliğindedir. 2. ya da 3. Aşama sınavları programların yapısına göre fazla sınavı içerebilir.

            Sınavların yapılışı

            Madde 10- (1) Sınavlar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılır.

 

(2) Birinci aşama sınavları;

 1. Grup
 • Ortak Desen Sınavı üç oturumda yapılır, her oturumun süresi 40 dakika olup, 15’er dakikalık iki ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.

 

            II. Grup

 • Oyunculuk Anasanat Dalı için “Sahne Sınavı” düzenlenir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı için “Yazılı Sınav” düzenlenir. Sınav 60’ar dakikalık üç oturumda tamamlanır. Oturumlar arasında 10’ar dakikalık ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda mekânda toplu olarak sınava alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan öğrenci kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olarak inceler.
 • (Mülga: SK-16/04/2019-506/11)

 

 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Müzikoloji Anabilim Dalı ile Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için ortak birİşitme Sınavı” yapılır. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

            (3) İkinci aşama sınavları;

I. Grup

(Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, Grafik Sanatlar Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Anasanat Dalı, Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı, Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı, Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı, Tezhip Sanatı Anasanat Dalı, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, Hat Sanatı Anasanat Dalı için, “Hayalden Desen Sınavı” üç oturumda yapılır, her oturumun süresi 50 dakika olup, 10’er dakikalık iki ara verilir. “Algıya Dayalı Desen Sınavı” iki oturumda yapılır, her oturumun süresi 55 dakika olup, 10 dakikalık tek ara verilir. İki sınav arasında bir saat mola verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olarak inceler.

 

 1. Grup

(Değişik: SK-15/05/2018-485/15) Resim Anasanat Dalı ve Heykel Anasanat Dalı

 

 

 • (Değişik: SK-15/05/2018-485/15) Resim Anasanat Dalı için eleme niteliğinde olan “Serbest Uygulama Sınavı” her biri 45 dakika olan üç oturumda yapılır, sınavda 15’er dakikalık iki ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olarak inceler.

 

 • (Değişik: SK-15/05/2018-485/15) Heykel Anasanat Dalı için “Canlı Modelden Desen Sınavı” üç oturumda yapılır, her oturumun süresi 40 dakika olup, 15’er dakikalık iki ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olarak inceler.

 

 • (Mülga: SK-15/05/2018-485/15)

 

            II. Grup

 • (Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Oyunculuk Anasanat Dalı için “Mimik-Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans- Hareket Sınavı”. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı için “Yazılı Sınav” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Sınav 60’ar dakikalık üç oturumda tamamlanır. Oturumlar arasında 10’ar dakikalık ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda mekânda toplu olarak sınava alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan öğrenci kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olarak inceler. Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.
 • (Mülga: SK-16/04/2019-506/11)

 

 • (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Müzikoloji Anabilim Dalı için “Yazılı Sınav” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Yazılı sınav 90 dakikalık tek seansta tamamlanır. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda mekânda toplu olarak sınava alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan öğrenci kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler. Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

 • Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için “Mesleki İşitme Sınavı” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Her iki sınavda da adaylar tek tek sınava alınır. Performans ve görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

            (4) Üçüncü aşama sınavları;

 

I. Grup

 • Resim Ana sanat Dalı “Adayın Katılımı ile Sözlü Görüşme ve Dosya İnceleme Sınavı” düzenlenir. Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

II.  Grup

 • (Mülga: SK-16/04/2019-506/11)

 

            Değerlendirme ve Sonuçların ilanı

MADDE 11 – (1) (Değişik: SK-16/04/2019-506/11) I. Grupta yer alan Resim ve Heykel Anasanat  Dallarının sonuçları, I. Gruptaki diğer anasanat dallarından ayrı olarak hesaplanır.

(2) (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) I. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, Grafik Sanatlar Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Anasanat Dalı, Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı, Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı, Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Çini Tasarımı ve Onarımları Anasanat Dalı, Tezhip Sanatı Anasanat Dalı, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, Hat Sanatı Anasanat Dalı)

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir.

2. (Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Aşama Sınavları Hayalden Desen Sınavı ve Algıya Dayalı Desen Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur. Hayalden Desen Sınavında adayların bir olayı, hikayeyi ya da metni görsel olarak betimleme ve kurgulama yeteneği ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır. Algıya Dayalı Desen sınavında ise adaylara verilen bazı objelerin etüt edilerek tasarımın ilkeleri doğrultusunda etüt edilmesi istenir. Bu sınavda adayın görsel ve zihinsel algılama yeteneğini ölçmek amaçlanır. Hayalden Desen Sınavının %50’i ve Algıya Dayalı Desen Sınavının %50’i alınarak adayın ikinci aşama ortalama notu hesaplanır.  Adayların başarılı olabilmeleri için 2. Aşama ortalama notunun 50 ve üzeri olması gerekmektedir, duyurulacak olan da bu ortalama notu olacaktır.

            (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, Grafik Sanatlar Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Anasanat Dalı, Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı, Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı, Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı, Tezhip Sanatı Anasanat Dalı, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, Hat Sanatı Anasanat Dalı için jüri puanı 1. Aşamanın %35’i ve 2. Aşamanın %65’i alınarak oluşturulur. Adayların Jüri Puanının en az 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(3) I. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Resim Anasanat Dalı)

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir.

2. Aşama Serbest Uygulama Sınavında adayların görme ve biçimlendirme kapasiteleri ile estetik duyarlıklarını ölçen bir değerlendirme yapılır. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri puan alan adaylar üçüncü aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

3. Aşama Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme ve Dosya İnceleme Sınavında adayların görsel kültür yeterliliği, alana olan yakınlıkları, sanatsal sorunları kavrama potansiyelleri hazırlanan çalışma dosyası beraberinde değerlendirilir. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adayların Jüri Puanları oluşturulur.

            Resim Anasanat Dalı İçin Jüri Puanı 1. Aşamanın %50’si, 2. Aşamanın %30’u ve 3. Aşamanın %20’si alınarak oluşturulur.

 

(4) I. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Heykel Anasanat Dalı)

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir.

2. Aşama Canlı Modelden Desen Sınavında adayların çalışmaları çok boyutlu algılama, motor sistem becerisi ve ayrıntı tanımlama yeterliliği gibi hususlar açısından değerlendirilir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

Heykel Anasanat Dalı İçin Jüri Puanı 1. Aşamanın %40’ı ve 2. Aşamanın %60’ı alınarak oluşturulur.

 

 (5) (Mülga: SK-16/04/2019-506/11)

 

 (6) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Değişik: SK-06/05/2020-542/06  (Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı)

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) 1. Aşama Sınavında (Yazılı Sınav) adayların Türkçenin dil-anlatım ve imla kurallarını hâkim olması, belirli bir yazınsal türün gerekleri doğrultusunda bütünlüklü bir metin oluşturabilmesi, yazdığı metinlerdeki düzey ve yaratıcılık ile ön plana çıkması beklenir. Sınav başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. 1. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) 2. Aşama Sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınavdan oluşur. Adayların başarılı olabilmeleri için her sınavdan en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Yazılı sınavda adaylardan Türkçenin dil-anlatım ve imla kurallarını eksiksiz ve doğru bir biçimde uygulayabilmeleri, dil-anlatım açısından kendine özgü ve yaratıcı bir yaklaşıma sahip olmaları, farklı yazınsal türlerde ileri düzeyde kurgulama ve uygulama becerisine sahip olmaları, belirli durumları ve kişileri bir diyalog düzeni içinde yaratıcı bir biçimde yansıtabilmeleri beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. Sözel sınavda (Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme) adayların sanatın çeşitli alanlarında ve tiyatro alanında temel bilgi ve birikimine sahip olmaları, dramatik yazarlık- dramaturji eğitiminin gerektirdiği düşünme, sentezleme ve ifade etme becerisini sergileyebilmeleri beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

(Değişik: SK-06/05/2020-542/06) Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı için Jüri Puanı Yazılı sınavın %70’i ve sözlü sınavın %30’u alınarak oluşturulur. Toplam sonuç notu ilan edilir.

 

(7) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Oyunculuk Anasanat Dalı)

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) 1. Aşama Sınavında (Sahne Sınavı) adayların seçilen sınav parçasını; tür, konu, durum ve karakterin özellikleri bakımından gereken duygusal, düşünsel ve devinimsel isteklere uygun biçimde hazırlayıp icra edebilmesi; Türkçeyi fonetik kurallarına uygun bir biçimde kullanabilmesi, sınav parçasının gerektirdiği ölçütlere uygun temel ses ve konuşma becerisi gösterebilmesi beklenir. Sınav başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. 1. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) 2. Aşama Sınavları Mimik-Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans-Hareket Sınavı olmak üzere üç bölümden oluşur. Mimik-Doğaçlama Sınavında adaylara sınav esnasında doğaçlama olarak oynanmaları için durum ya da konular verilir. Adaylar, eğer jüri başka bir yönlendirmede bulunmazsa, sözsüz olarak doğaçlama sahnelerini oynarlar. Jüri performansları sırasında gerek duyarsa adayları durdurabilir, yönlendirmelerde bulunabilir ya da doğaçlama konusunu değiştirebilir.  Mimik-Doğaçlama sınavında adayın verilen durum ya da konuya uygun doğaçlama performansını tasarlaması ve uygulaması, bunu yaparken yönlendirmelere uygun biçimde duygusal, düşünsel, bedensel becerilerini sergilemesi beklenir.  Şan- İşitme Sınavında adaylar tek tek piyano eşliğinde sınava alınırlar. Adayın tek ses, çift ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarında yetkinlik gösterebilmesi; oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir.  Dans-Hareket Sınavında adaylar tek tek ya da grup olarak sınava alınırlar. Adaylardan müzik ya da ritim eşliğinde bedensel yeterliliklerini sergilemeleri istenir. Böylece adayın hareket üretim kapasitesi, koordinasyon ve denge becerisi, fiziksel kondisyon yeterliliği, bedensel farkındalığı ve doğaçlama becerisi sınanır. Sınavlar 100 üzerinden notlanır.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Oyunculuk Anasanat Dalı için Jüri Puanı Mimik-Doğaçlama Sınavı (%60), Şan-İşitme Sınavı (%20) ve Dans-Hareket Sınavı (%20)  oranlarının toplanması esasına göre oluşur.

(SK-16/04/2019-506/11) Yukarıda belirtilen notlamaların ortalaması, adayların 2.Aşamadaki başarı durumlarını göstermiş olup duyurulacak olan da bu ortalama notu olacaktır. Adayın başarılı olması için bu ortalama notu en az 50 olmalıdır.

 

(8) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Müzik Bilimleri Anabilim Dalı)

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) 1. Aşama Ortak İşitme Sınavında adayların işitsel algılaması ölçülür. Bu eleme sınavında adaya 5 adet iki ve üç; 1 adet dört sesten oluşan aralıklarla, temposuna göre iki veya dört ölçülük 2 adet ezgi çalınır ve adaydan herhangi bir sesle duyduklarını tekrar etmesi istenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) 2. Aşama Sınavları Yazılı Sınav ve Adayın Katılımı İle Sözlü Sınav olmak üzere iki bölümden oluşur;

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Yazılı Sınavda, adaylardan müziksel bir olgudan hareketle yöneltilen bir soru ya da önermeye yanıt ve düşüncelerini yazılı/kompozisyon şeklinde kâğıda dökmesi istenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Sözlü Görüşme Sınavında, adaylardan yöneltilen sorulara belli bir mantık örgüsü içinde yanıt vermesi ve savlarını gerçekleştirmesi beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Müzik Bilimleri Anabilim Dalı için Jüri Puanı 1. Aşamanın %40’ı, 2. Aşamanın Yazılı Sınavının %20’si ve Sözlü Görüşme Sınavının %40’ı alınarak hesaplanır.

 

(9) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Değişik: SK-06/05/2020-542/06) (Müzikoloji Anabilim Dalı)

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) 1. Aşama Ortak İşitme Sınavında adayların işitsel algılaması ölçülür. Bu eleme sınavında adaya 5 adet iki ve üç; 1 adet dört sesten oluşan aralıklarla, temposuna göre iki veya dört ölçülük 2 adet ezgi çalınır ve adaydan herhangi bir sesle duyduklarını tekrar etmesi istenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11)  2. Aşama Sınavları Mesleki İşitme Sınavı ve Adayın Katılımı İle Sözlü Sınav olmak üzere iki bölümden oluşur;

Mesleki İşitme Sınavında, adayların müzik teknolojisine ilişkin tınısal işitme/algılama becerisi ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır.

(Değişik: SK-16/04/2019-506/11) Sözlü Görüşme Sınavında, adaylarından müzik teknolojiyle olan ilişkilerini ispatlaması ve en azından ilgili birkaç donanım veya yazılımı temel düzeyde kullanabilmesi beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

(Değişik: SK-06/05/2020-542/06) (Müzikoloji Anabilim Dalı) Anabilim Dalı için Jüri Puanı 1. Aşamanın %40’ı, 2. Aşamanın Mesleki İşitme Sınavının %20’si ve Sözlü Görüşme Sınavının %40’ı alınarak hesaplanır.

 

            (10) (Değişik: SK-15/05/2018-485/15) Sınavların sonunda Başarı Puanları, jüri puanlarının Özel Yetenek Sınavı Puanı formülüne dahil edilmesiyle ÖSYS kılavuzunda yer alan esaslara göre hesaplanır. Sonuçlar Fakülte internet sitesinde,  I. Grupta adayların yaptıkları tercih önceliği dikkate alınır;  II. Grupta ise adayların tercih önceliği dikkate alınmaksızın yerleştirilerek ilan edilir. Puan eşitliğinde yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.           

Kesin kayıtlar

            MADDE 12- (1) Bir programa asil listeden yerleşen adaylar kazanmış olduğu programa ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

            (2) Herhangi bir programa asil listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

            (3) Asil listede boş kontenjan kalması halinde ilgili programın boş kontenjanı kadar yedek liste oluşturulur. Bu listeler belirlenen kayıt süresi içerisinde kontenjanlar dolana kadar her gün yeniden ilan edilerek güncellenir.

 

            Kayıt için gerekli belgeler

            MADDE 13- (1) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler;

a) Mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın ya da geçici mezuniyet belgesi aslı,

b) (Değişik: SK-15/05/2018-485/15) YKS sonuç belgesinin aslı,

c) 4.5 x 6 cm ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf.

            (2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt için gerekli belgele ile Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu’na bizzat başvurmaları gerekir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Sınav jürilerini oluşturulması

            MADDE 14 – (1) Dekanlık, alanında uzman öğretim elemanları arasından altı adayı Yönetim Kurulu'na önerir. Yönetim Kurulu 6 aday arasından en az 3 veya 5’i asil, 1'i yedek olmak üzere sınav jürisini belirler. Engelliler için düzenlenecek özel yetenek sınavlarında aynı jüriler görev yapar.

            Dekanlığın görevleri

            MADDE 15 – (1) Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar.

            a) Sınav Jürilerini oluşturmak.

            b) Sınav Düzenleme ve Yürütme Komisyonlarını oluşturmak.

            c) Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asil ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak.

            ç) Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak.

d) Sınav öncesinde sınav mekânları ile ilgili tanımlamalar ve yönlendirmeleri hazırlamak.

 

            Sınavlarda görevli personel

            MADDE 16 – (1) Özel yetenek sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav boyunca tüm idari ve akademik personel görevlidir. Özel durumlar haricinde izin kullanılamaz.

            Hüküm bulunmayan haller

            MADDE 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato kararları uygulanır.

            Yürürlükten kaldırılan yönerge

            MADDE 18 – (1) 15.07.2014 tarih ve 428/11 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlükte bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            MADDE 19 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 20 - (1) (Değişik: SK-15/05/2018-485/15) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.

Türkçe (TR)English (UK)