Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ 

(Üniversite Senatosunun 7 Temmuz 2019 tarihli ve 508/09 sayılı kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran engelli öğrenciler için yapılacak olan “Özel Yetenek Sınavına” ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran engelli öğrencileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin değişik 11 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğetim Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

b) İlgili birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimi,

c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nü,

ç) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

d) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

e) Sınav: Engelli Öğrenci Adayları için Özel Yetenek Sınavlarını,

f) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

g) TYT: Temel Yeterlilik Testini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru,  Sınavlar ve Kayıt İşlemleri

 

Kontenjan ve Sınav Takvimi

MADDE 5 - (1) İlgili birimlerin lisans programlarının Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimleri ve kontenjanları Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile belirlenir ve ilgili birimlerin internet sayfasında ilan edilir.

 

Başvuru, kabul ve kayıt koşulları

MADDE 6- (1) Tüm adaylar, ilan edilen süre içinde tercih ettikleri bölüm ve program/sanat dallarına ilişkin “Aday Kayıt Formu” ve “Engelli Öğrenci Bilgi Formu” nu doldurarak istenen diğer belgeler ile birlikte ilgili birime elektronik ortamda veya bizzat ya da yasal temsilciler eliyle başvurur.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuracak engelli öğrenciler, durumlarını tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları engelinin yüzdelik derecesini de gösteren “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemek zorundadır.

(3) Engelli öğrenci özel yetenek sınavına başvuracak adayların, bu maddenin bir ve ikinci fıkralarında belirtilen şartların yanısıra, ilgili birimin özel yetenek sınav yönergeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen diğer şartları sağlaması gerekir.

(4) ÖSYM yoluyla gelecek engelli öğrencilerin özel yetenek sınavına başvurabilmeleri için TYT’den Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek asgari puana sahip olmaları gerekir.

            (5)  Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuran adayların ilgili yılın Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan başarı sırasına sahip olmaları gerekir.

            (6) (A) Engelli adayların, ilgili lisans programlarının genel kayıt-kabul şartları ile Üniversite bünyesinde yer alan birimlere ait aşağıda belirtilen özel şartlarını da yerine getirmesi gerekir.

1) Devlet Konservatuarı Lisans programlarına başvurularda;

a) Adayların son başvuru tarihi itibariyle, Senato tarafından belirlenen yaş ve koşullara sahip olması gerekir,

2) Güzel Sanatlar Fakültesi programlarına başvurularda;

a) Sınavlar iki grupta düzenlenir. Adaylar başvurmak istedikleri anasanat/anabilim dalının yer aldığı yalnızca tek bir gruba başvurabilirler. Diğer gruba başvuru yapamazlar.

b) Birinci gruba başvuran adaylar ön kayıt ekranında en çok istedikleri programlardan başlayarak tercih sınırlaması olmadan program tercihi yapabilir. İkinci gruba başvuran adaylar için tercih sınırlaması yoktur.

3) Spor Bilimleri Fakültesi programlarına başvurularda;

a) Sporcu Özgeçmiş Puanından yararlanmak isteyen adaylar gerekli belgeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü veya aynı zamanda İlgili Federasyonca onaylı olarak beyan etmek zorundadır.

b) Milli sporcular,  Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış “Millilik Belgesi”nin aslı veya fotokopisini, en az üç yıllık lisanslı sporcular, Federasyon İl teşkilatlarından alınacak “Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneğini, kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır.

c) Özel yetenek sınavının ve Spor Bilimleri Fakültesinde sürdürülen eğitim-öğretim programının yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler olan dersleri içermesi nedeniyle giriş sınavına başvuran adaylar, gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

(B) Engelli adaylar, ön kayıt için istenen diğer belgelere (dilekçe, diploma, fotoğraf vb.) tercih ettikleri bölüm ve program/sanat dallarının web sayfalarından ulaşabilir. Kaydını yaptıran adaylara “ön kayıt belgesi” verilir. Aday, fotoğraflı ön kayıt belgesini kayıt tarihine kadar saklamak ve sınav tarihinde yanında getirmek zorundadır.

 

Sınavların içerik ve puanlamaları

Madde 7- (1) Sınavların içerikleri, puanlamaları ve sınav aşamalarında ilgili birim özel yetenek sınav yönergesi hükümleri uygulanabileceği gibi ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile engelli öğrenciler için bu hususlarda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması halinde sınav aşamaları, içerikleri ve puanlamalarına ilişkin hususlar ilgili birim tarafından sınavlardan en az bir hafta önce internet yoluyla ilan edilir. Sınavların içeriği, yürütülme süreci ve adaylardan beklenen performansa ilişkin açıklamalar her programa göre değişiklik gösterebilir. Sınav sürecinde adaylar belirlenen performansları gerçekleştirmek zorundadır.

 

Sınavlara ilişkin diğer hükümler

MADDE 8 – (1) Sınavlar sırasında engelli adaylar için aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:

a) Eleme ve Seçme Sınavında engelinden kaynaklanan performans kaybını önlemek için Özel Eğitim Bölümünden bir danışman sınavlarda hazır bulundurulur.

b) Engelli adaylara, başvuru formunda talep etmeleri halinde Eleme ve Seçme Sınavı aşamalarında, sınav süresinin 1/3 kadar ek süre verilir.

c) Süreğen hastalığı olan engelli adaylara başvuru formunda talep etmeleri halinde dinlenme için ara verilebilir.

ç) Eleme ve Seçme sınavında engel özellikleri ve başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak fiziki düzenlemeler yapılır.

d) Eleme ve Seçme sınavında engelli öğrencinin sınav salonunda sınav gözetmenini kolayca görebileceği şekilde oturması sağlanır.

e) Engelli adayın kâğıt üzerine yapacağı çizim için, uzun süre aynı pozisyonda kalmasının sakıncalı veya zorlayıcı olduğu durumlarda, öğrencinin talebi üzerine tercih ettiği pozisyonda sınav olması sağlanabilir.

f) Yazma güçlüğü olan adaylar başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak sınav mekânına internet bağlantısı olmayan bilgisayar ile katılabilir. Bu adayların sınavları bilgisayar ortamında değerlendirilir.

g)Engelli adayların başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak Eleme ve Seçme sınavında refakatçisi salonda bulunabilir.

ğ) Görme engelli adaylara başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak refakatçileri aracılığıyla sınav mekânını tanımaları için ek süre verilir.

h) Görme engelli adaylar modelin duruşunu algılamaya yönelik modeli 2 dakika süre ile inceleyebilirler.

ı) Görme engelli (az gören) adayın başvuru formundaki talepleri dikkate alınarak sınav alanının “İyi aydınlatılmış veya loş/aşırı ışık veya güneş olmayan” kısmında oturması sağlanır.

i) Otizm spektrum bozukluğu tanı grubundan olan adayların başvuru formunda beyan ettikleri takdirde “Sınav salonunda uyaranların (ışık, ses, sıcak gibi) daha az olduğu bir alanda oturması için önlem alınır.

j) Sınav komisyonu, adayın başvuru formundaki tercihini dikkate alarak soruları yazılı ve/veya sözlü olarak yöneltir.

k) Sınav komisyonu, adayın başvuru formundaki tercihini dikkate alarak soruları adım adım söyler ve tekrar eder.

l) Belli bir sayıda tekrar gerektiren sınav bölümlerinde engelli adaya ek bir tekrar şansı verilir. 

 

Değerlendirme ve sonuçların ilanı

MADDE 9- (1) Engelli öğrencilerin durumları, ÖSYM sınav puanları değerlendirmeye katılmadan kendi aralarında yapılacak yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar başarı sırasına göre kontenjanlar dâhilinde yerleştirilir ve sonuçlar ilgili birim internet sayfasında ilan edilir. Başarı puanı eşitliğinde TYT puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Değerlendirme sonucunda başarılı olan ancak bir programa yerleşemeyen engelli adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilen formüle göre engelli olmayan diğer öğrenciler ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulur

 

Yedek Öğrenci

MADDE 10– (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili programların sınav yönergelerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak yedek öğrenci belirlenir ve ilan edilir.

 

Kesin Kayıt

MADDE 11– (1) Değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeler ile birlikte belirlenen kayıt tarihleri içinde ilgili birime bizzat veya yasal temsilcileri eliyle başvurarak kayıt yaptırır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Asil olarak yerleşen fakat kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek listesindeki sıraya göre öğrenciler kayıt yaptırabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Boş kontenjan

MADDE 12- (1) İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar diğer öğrenciler için kullanılabilir.

 

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 13 - (1) Engelli adaylar özel yetenek sınav komisyonu, ilgili birim özel yetenek sınav yönergesine göre belirlenir.

 

Sınav yeri ve saati

MADDE 14- (1) Sınava girecek adayların, hangi gün ve saatte nerede sınava alınacağı; Özel yetenek sınavı ile engelli öğrenci alan birimler tarafından internet sayfalarında ilan edilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili birim özel yetenek sınav yönergesi ve Senato Kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Türkçe (TR)English (UK)