Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Yandal Programı Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu'nun 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/10 sayılı kararı)

 

Amaç

Madde 1- (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yandal Programı Açılması

Madde 2- (1) Yandal programı ilgili Bölümün ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı kredili sistemlerde en az 18 krediden, kredisiz sistemlerde eş değer sayıda dersten oluşur.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3- (1)

a) Yandal programlarının kontenjanları ilgili programın açılmasına karar veren Fakülte/Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

b) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

c) Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü'nce belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

d) (Değişik:SK-05/08/2014-429/10) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya 100 üzerinden en az 70 olması, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Yandal Programı

Madde 4- (1)

a) Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.

b) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

c) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

d) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Başarı ve Yandal Sertifikası

Madde 5-  (1)

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün ve yandal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük onayı ile dönem izni verilebilir.

c) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

d) (Değişik:SK-05/08/2014-429/10) Anadal programında genel not ortalaması 4 üzerinden 1.00’in , 100 üzerinden 60’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

e) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

f) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

g) (Değişik:SK-29/03/2016-456/05) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte/Yüksekokul yetkilidir.

h) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

i) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

Geçici Madde 1: 2010-2011 öğretim yılından önce yandal programlarına kayıtlanan öğrenciler için bu yönerge uygulanmaz. Bu öğrencilere yandal programlarına kayıtlandıkları dönemde geçerli olan yönerge uygulanır.

Yürürlük

Madde 6- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- (1) Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Türkçe (TR)English (UK)