Home
Duties
Mission & Vision
Regulations and Directives
Educational and Examinational Regulation of Pre-Graduate and Undergraduate Degree
Postgraduate Education and Training Regulation
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Double Major Program Directive
Minor Program Directive
School of Foreign Languages Codes of Practice
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
European Union Education and Youth Programmes Erasmus Programme Student Mobility Directive
European Credit Transfer System (ECTS) Implementation Directive
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Dokuz Eylul University Admission Directive For Students From Abroad
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Academic Calender
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Enquiry
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
International Student Admission
International Students Health Insurance
Smart Card
Scholarship
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Contact Informations of Academic Units
Personnel and Contact Information

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu'nun 13 Eylül 2017 tarih ve 477/06 sayılı kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç ve kapsam

            MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesinin önlisans ve lisans öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık hizmetiyle ilgili uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenler. 

 

            Dayanak

            MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü ve 22’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 3 –  (1) Bu Yönergede geçen;

            a) Akademik Danışman: Akademik danışman olarak görevlendirilen öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

            b) Akademik Danışmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine, Üniversite öğretim üyesi ve görevlileri tarafından verilen akademik danışmanlık hizmetini,

            c) Birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte/Konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

            ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

            d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Danışman Görevlendirilmesi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

            Akademik danışmanlık hizmetinin amacı

            MADDE 4 – (1) Akademik danışmanlığın amacı; öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenciye rehberlik etmek; öğrenciyi ders seçimi sürecinde bilgilendirmektir.

 

            Akademik danışmanın görevlendirilmesi

            MADDE 5 – (1) Akademik danışman; İlgili Bölüm/Program Başkanı tarafından eğitim-öğretim yılı başında, öncelikle öğretim üyeleri arasından, yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda ise bölümdeki/programdaki öğretim görevlileri arasından görevlendirilir ve Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

            (2) Öğrencinin Üniversiteye yeni kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlayan akademik danışmanlık, öğrencinin ilgili birimle ilişiği kesilinceye/mezun oluncaya kadar aynı akademik danışmanın sorumluluğunda devam eder.

            (3) Geçerli bir mazeret nedeniyle 6 aydan uzun süre Üniversitede bulunamayacak veya danışmanlık görevini yürütemeyecek olan danışmanın yerine ilgili bölüm/program başkanı tarafından geçici veya daimi bir danışman atanır. Yapılan akademik danışman değişikliği öğrenciye duyurulur ve Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

            (4) Değişim programları veya diğer işbirliği protokolleri kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerin akademik danışmanlıkları, Üniversitenin Dış İlişkiler Birimi ve ilgili birimin değişim programları koordinatörü tarafından yürütülür.

            (5) Çift anadal ve/veya yandal programlarına kayıt yaptıran öğrenciye, kayıtlı olduğu her program için ayrı ayrı akademik danışman atanır.

            Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 6 – (1) Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

            a) Öğrenciye, üniversitenin yönetmelikleri,  yönergeleri ve Fakültenin/ yüksekokulun/ meslek yüksekokulunun uygulama esasları hakkında bilgi vermek; yönetmelik ve yönergelerdeki değişiklikleri izlemek,

b) Öğrenciye, mezun olmak için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler ve krediler hakkında temel bilgileri vermek,

            c) Ders seçim sürecinde öğrenciyi yönlendirmek ve yardımcı olmak, tekrar alması gereken dersi/dersleri bulunan öğrencinin ilgili derse/derslere kayıt olup olmadığını kontrol etmek,

      ç) Ders seçim işleminin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendirmek ve “Ders Seçim Onayı”nı vermek,

            d) Danışmanlık hizmetinin gereğince yerine getirilebilmesi için en az ayda bir defa ve en az bir saat olmak üzere “danışman görüşme saatleri” belirlemek ve öğrencilere duyurmak,

            e) Öğrencilerin derslerdeki başarısını izlemek, Başarısızlık durumunda başarısızlığının nedenleri ve çözümüyle ilgili olarak gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik rehberlik hizmeti almak üzere ilgili birimlere yönlendirmek,

            f) Yurt içi/yurt dışı değişim programları; yatay/dikey geçiş olanakları ve koşulları hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek,

            g) Öğrenciyi, çift anadal, yandal programları ve koşulları hakkında bilgilendirmek ve gerekli durumlarda destek olmak,

            ğ) Öğrenciye mezuniyet sonrası kariyer, iş olanakları ve çalışma koşulları hakkında bilgi vermek,

            h) Öğrencileri, “Öğrenci Memnuniyet Anketi”ni yanıtlamaları konusunda teşvik etmek.

            ı) Her yarıyıl sonunda ilgili bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program başkanlıklarına yürüttüğü danışmanlık işlemlerine ilişkin rapor sunmak.

 

            Denetim

            MADDE 7 – (1) Bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program başkanları, akademik danışmanlarla her yarıyıl sonunda toplantılar yaparak, akademik danışmanların karşılaştıkları sorunların çözümüne ve danışmanlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

            (2) Dekanlıklar/müdürlükler; akademik danışmanlık sisteminin daha iyi çalışması için bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program başkanlarından gelen talepler doğrultusunda, birimlerin özelliklerine göre gereken önlemleri alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Hüküm bulunmayan hâller

            MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

            Yürürlük

            MADDE 9 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 10 –  (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Türkçe (TR)English (UK)