Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

Yatay Geçiş Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans düzeyindeki eşdeğer programları arasındaki yatay geçiş usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

            a) GNO: Öğrencinin başvuru anındaki genel not ortalamasını,

            b) Bölüm Minimum ÖSYS Puanı: Başvurulan bölüm öğrencisinin ÖSYS’yi kazandığı yılki bölüm minimum puanını,

            c) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

            ç) Öğrencinin ÖSYS Puanı: Öğrencinin ÖSYS’yi kazandığı yılki yerleşme puanını,

            d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

            e) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi,

            f) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

            g) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            ğ) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini (DEÜ) ,

            h) YGSP: Yatay Geçiş Sıralama Puanını,

            ı) (SK-18/02/2020-532/05) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2018 yılından itibaren SAY Puan Türü (TYT ile AYT), SÖZ Puan Türü (TYT ile AYT), EA Puan Türü (TYT ile AYT), DİL Puan Türü (TYT ile YDT) olmak üzere dört puan türünü; 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik – Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,

ifade eder.

            Kontenjanlar ve başvuru takvimi

            MADDE 5– (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler uyarınca yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin ve ilgili birimin internet sayfasında başvuru takvimi ile birlikte ilan edilir.

            (2) Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz.

            (3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanı ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve başvuru takvimi ile birlikte ilgili birimin internet sayfasında ilan edilir. Kurum içi kontenjan, her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel kontenjanının % 15’ ini geçemez.

            Genel koşullar

            MADDE 6– (1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler hariç, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, yıllık öğretim yapan önlisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

            (2) Üniversite içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.

            (3) ÖSYM birinci basamak sınavı ile yükseköğretim kurumlarına yerleşen adaylar, birinci basamak sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvurabilirler.

            (4) İkinci öğretimden yalnızca ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

            (5) Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların kayıt dondurma hariç, giriş yılına göre bulunmaları gereken sınıfa başvurmaları ve öğretim planlarındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmaları gerekir.

            (6) Yurtdışından yatay geçiş yapacak adaylar, öğrenim görmekte oldukları ülkeler ve üniversiteler için ayrı kontenjan belirlenmiş olması halinde sadece bu kontenjanlara başvuru yapabilirler. Diğer kontenjanlara başvuru yapılamaz.

            (7) İkinci üniversite kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıtlanan adayların yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

            (8) Bu Yönergenin 15 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamındakiler hariç, YGSP puanı hesaplanamaması durumlarında adayın yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

            (9) Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

            (10) Diğer yükseköğretim kurumlarına yurtdışı öğrenci kabul sınavı (YÖS) sonucuna göre yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

            Yurtiçi kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları

            MADDE 7– (1) Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların;

            a) Başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması,

            b) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç önlisans programları için en az bir, yıllık öğretim yapan önlisans programları ile lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

            c) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

            ç) Bu yönergenin 15 inci maddesi uyarınca hesaplanan yatay geçiş sıralama puanının en az 2,50 olması,

            d) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması,

            e) (d) bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,

            f) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması,

gerekir.

            (2) ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

            Kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

            MADDE 8– (1) Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;

            a) Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

           b) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

           c) Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,

            ç) (Değişik:SK-07/05/2019-508/08) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması,

            d) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 olması,

            e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması,

gerekir.

            (2) (SK-18/02/2020-532/05) ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.

            Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuru koşulları

            MADDE 9– (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran adayların;

            a) Yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması,

            b) Kayıtlı olduğu programın yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili fakülte/yüksekokul tarafından kabul edilmesi ve kayıtlı olduğu programda önlisans için en az bir (yıllık öğretim yapan programlarda en az iki), lisans için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

            c) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için belirlenen puan ve şartları taşımaları ve gerekli belgelere sahip olması,

            ç) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya ilgili birim yetkili kurullarınca kabul edilen eşdeğer puana sahip olması,

            d) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

e) (SK-18/02/2020-532/05) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ilave şartları taşıması.

gerekir.

            (2) Yurtdışından yatay geçişte (KKTC dahil) YGSP hesaplanmaz, bu adaylar not ortalamasına göre kontenjan dahilinde yerleştirilirler.

            (3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

            Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

            MADDE 10– (1) Öğrenci kayıt olduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya daha yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

            (2) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişte, öğrencinin taban puan koşulu dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları taşıması gerekir.

            (3) Merkezi yerleştirme puanı ile Üniversite birimlerine bahar yarıyıllarında kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez.

            (4) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucu kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

            Özel durumlarda yatay geçiş

            MADDE 11 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen şartları taşımaları koşuluyla yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

            Yabancı dil

            MADDE 12– (1) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Dokuz Eylül Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

            (2) (Mülga:SK-07/06/2016-460/05)

            Başvuru için gerekli belgeler

            MADDE 13– (1) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan adayları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

            (2) Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır.

            a) Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösterir resmi onaylı belge (transkript),

            b) Programında yer alan derslere ilişkin ders içerikleri,

            c) Disiplin cezası almadığına dair belge,

            ç) ÖSYS sonuç belgesi, (Yurtdışında öğrenime başlayanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen sınavlara ilişkin sonuç belgesi)

            d) İlanda belirtilen diğer belgeler.

            Başvuru

            MADDE 14– (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve DEÜ tarafından internet adreslerinde ilan edilir. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak İlgili birime elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz.

            (2) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde ilgili birimin internet sayfasında ilan edilir. Üniversitenin birimleri ve bölüm/programları arasında yapılacak yatay geçiş başvuruları ilan edilen koşullar çerçevesinde şahsen veya posta yolu ile ilgili birime yapılır.

            Değerlendirme

            MADDE 15– (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir.

            (2) Başvuruların değerlendirilmesi bu Yönerge hükümleri esas alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

  (3) (Değişik:SK-18/02/2020-532/05) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

            (4) a) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların ÖSYM giriş puanı ve bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dönüştürülen genel not ortalaması göz önüne alınarak yatay geçiş sıralama puanı (YGSP) hesaplanır.

            b) YGSP aşağıdaki formüle göre hesaplanır, çıkan sonuç virgülden sonra en fazla dört hane yürütülür.

YGSP=GNO-(0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı))

            c) Yatay Geçiş Sıralama Puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir. Yatay geçiş başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sıralamaya alınabilmeleri için YGSP’nin en az 2,5 olması gerekir.

            (5) Özel yetenek sınavı ve sınavsız geçişle öğrenci alan programlar ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarından (KKTC dâhil) yatay geçişte YGSP hesaplanmaz.

            (6) Yatay Geçiş Sıralama Puanı hesaplamasına tabi olmayan adaylar genel not ortalamasına göre eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.

            (7) YGSP’nin eşit olması halinde ÖSYS puanı yüksek olan adaya, YGSP hesaplanmadığı durumlarda ise not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

            Sonuçların ilanı

            MADDE 16– (1) Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri ilgili birimin internet sayfasında duyurulur.

(2) (SK-18/02/2020-532/05) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.

            Muafiyet ve intibak işlemleri

            MADDE 17- (1) (Değişik:SK-13/09/2017-477/04) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre yapılır.     

(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan ve DEÜ not sistemine uyarlanan notları öğrenci not döküm belgesine (transkript) işlenir.

            Azami süre

            MADDE 18– (1) a) Merkezi yerleştirme puanı ile eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak,

            b) Merkezi yerleştirme puanı dışında yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler,

dikkate alınarak hesaplanır.

            (2) Toplam süre, mevzuatta belirtilen azami süreyi aşamaz.

            Katkı payı veya öğrenim ücretleri

            MADDE 19– (1) Yatay geçiş ile kurum veya program değiştiren öğrenciler, önceki kurum veya bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerine tabi olurlar.

            (2) İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücreti öderler.

            (3) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini öderler.

            Hüküm Bulunmayan Haller

            MADDE 20 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senato kararları uygulanır.

            Yürürlükten Kaldırılan Senato Kararı

            MADDE 21–(1) 14 Temmuz 2010 tarih ve 370/11 sayılı Senato Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            MADDE 22– (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 23–(1) Bu Yönergeyi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

(EK-1) 100’lük Not Değerlendirmenin 4’lük Not Değerlendirmeye Dönüşüm Tablosu (Mülga:SK-18/02/2020-532/05)

 

 

Türkçe (TR)English (UK)