Home
Duties
Mission & Vision
Regulations and Directives
Educational and Examinational Regulation of Pre-Graduate and Undergraduate Degree
Postgraduate Education and Training Regulation
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Double Major Program Directive
Minor Program Directive
School of Foreign Languages Codes of Practice
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
European Union Education and Youth Programmes Erasmus Programme Student Mobility Directive
European Credit Transfer System (ECTS) Implementation Directive
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Dokuz Eylul University Admission Directive For Students From Abroad
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Academic Calender
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Enquiry
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
International Student Admission
International Students Health Insurance
Smart Card
Scholarship
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Contact Informations of Academic Units
Personnel and Contact Information

Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

      ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARININ

BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

(Üniversite Senatosu'nun 23 Haziran 2015 tarih ve 445/07 sayılı kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencileri ile mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi ön lisans ve lisans programı

öğrencileri ile mezunlarının başarı sıralamasına ilişkin usûl ve esasları kapsar.

(2) 2547 sayılı Kanun’un 46 ncı maddesinin (h) ve (ı) fıkraları gereğince yapılacak ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencilerin tespiti Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;

  1. Birim: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulları,

  1. GNO: Genel Not Ortalamasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınıf ve Mezun Öğrenci Başarı Sıralamasına İlişkin Esaslar

 

Sınıf veya mezun öğrenci başarı sıralamasına ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Sınıf veya mezun öğrenci başarı sıralamasında GNO esas alınır.

(2) Eşitlik halinde başarı sıralaması birden fazla öğrenci arasında paylaştırılır.

 (3) Çift ana dal programı öğrencileri çift ana dal izledikleri programın ana dal öğrencileriyle birlikte sınıf ve mezun öğrenci sıralamasına dahil edilmez.

 

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler sınıf veya mezun öğrenci başarı sıralamasına dahil edilmez.

 

Sınıf başarı sıralamasına ilişkin esaslar

MADDE 6- (1) (Değişik:SK-29/08/2016-463/14) Sınıf başarı sıralaması hazırlık sınıfı hariç, yıllık eğitim yapan birimlerde yılsonunda, diğer birimlerde güz ve bahar yarıyılları için ayrı ayrı, yarıyıl/yılsonu sınavları sonrasında yapılır.

(2) Sıralama, maddi hata vb. hususlar değerlendirildikten sonra ilgili yıla/yarıyıla ait notların belirlenmesinden sonra yapılır.

 (3) Blok, yarıyıl veya sınıf tekrarı yapan öğrenciler sınıf başarı sıralamasına dâhil edilmez.

 (4) Normal öğrenim süresi içinde eğitim-öğretim planları gereğince tüm dersleri alarak başarılı olan öğrenciler en yüksekten başlamak üzere GNO’ya göre sıralanır.

 

Mezun öğrenci başarı sıralamasına ilişkin esaslar

MADDE 7- (1) (Değişik:SK-29/08/2016-463/14) Mezun öğrencilerin başarı sıralaması, akademik yılsonunda yılsonu sınavları sonrasında yapılır.

(2) İlgili eğitim öğretim yılının örgün ve ikinci öğretim güz ve bahar dönemi mezunları bir arada değerlendirilir.

(3) Yıllık eğitim yapılan birimlerde yılsonu, diğer birimlerde bahar dönemi yarıyıl sonu notlarının açıklanmasından sonra kesinleşen notlara göre başarı sıralaması tespit edilir.

 (4) Başarı sıralaması genel not ortalamasına göre en yüksek nottan başlamak üzere bölüm ve programlar itibarıyla belirlenir. Aynı sıralama, ilgili birimlerde tüm bölüm ve program mezunları dikkate alınarak Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu düzeyinde de yapılır.

 (5) Uzaktan eğitim ve mühendislik tamamlama programları hariç, dikey ve yatay geçişle gelen öğrenciler mezun öğrenci başarı sıralamasına dâhil edilir.

(6) Yapılan sıralama sonunda hazırlık sınıfı hariç normal öğretim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun olanlar içinden, aşağıda belirtilen kapsamda başarı sıralaması yapılır.

a) Bölüm/programlar düzeyinde birinciler, ikinciler, üçüncüler,

b) Fakülte/Yüksekokul düzeyinde birinciler, ikinciler, üçüncüler.

 

 (7) Mezun durumundaki öğrencilerin staj kapsamındaki çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu sınav döneminin son gününe kadar tamamlamış olmaları gerekir.

 (8) Fakülte/Yüksekokul düzeyinde başarı sıralamasında ilk üç sırayı alan öğrencilere, ilgili birim tarafından başarı sırasını belirten resmi bir yazı verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Diğer Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 8- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

 

 

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Türkçe (TR)English (UK)