Ana Sayfa
Görevler
Misyon & Vizyon
Mevzuat
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Sabancı Vakfı Bursu Duyurusu
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Akademik Takvim
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Mevcut Fakülte, Bölüm ve Programlara İlk Defa Öğrenci Alım Kriterleri
Diploma Sorgulama
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Akıllı Kart
Burslar
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek
Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Birim Öğrenci İşleri Adres ve Telefonları
İletişim
Üniversitelerarası İşbirliği

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu'nun 23 Haziran 2015 tarih ve 445/06 sayılı kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1)Bu yönerge, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

            a) Birim: İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunu,

            b) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

            c) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

            d) Üniversite Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

            e) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,

        ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi

            Özel öğrenci kabul şartları

            MADDE 5- (1) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsünde öğrenim görme ve ders alma izni verilebilir. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan kişiler özel öğrenci olarak kabul edilmez.

            (2) (Değişik: SK-20/06/2018-487/06) Üniversitemizde ve diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin özel öğrenci statüsünden yararlanabilmeleri için;

            a) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlayarak genel not ortalamasının asgari, 4’lük sistemde 3 (üç), 100’lük sistemde 80 (seksen) olması,

            b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları,

            c) Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olabilmesi için, kayıt yaptığı yıldaki merkezi yerleştirme puanının, özel öğrenci olarak öğrenime devam edeceği yükseköğretim kurumunun ilgili programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması,        

gereklidir.

            (3) Aşağıda belirtilen durumlar için ikinci fıkra koşulları aranmaz;

           a) Yaz okulunda ders alacak öğrenciler,

           b) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

           c) Sağlık ve güvenlik sorunu olan veya afete uğrayan öğrenciler,

           d) Birinci derece yakınının tek başına hayatını idame ettiremeyecek derecede sağlık problemi olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrenciler,

           e) (SK-18/03/2020-535/04) Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında kayıtlı olup Üniversitemiz Enstitülerinde ders alan öğrenciler.

           (4) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.

            Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru süresi

            MADDE 6- (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte derslere kayıt süresi içinde ilgili birime başvurmaları gerekir.

            a) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

           b) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler için,

  • Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
  • Not durum belgesi (Transkript),
  • Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,
  • Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge,
  • Ders içeriklerini gösterir belge,
  • (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Sağlık sorunları nedeniyle yapılan başvurularda resmi sağlık kurumlarından alınan Sağlık Kurulu Raporu,
  • Afet ve can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge,

c) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

Özel öğrencilik süresi

            MADDE 7- (1) Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında bu koşulların devam ettiği süreyle, diğer durumlarda ise her defasında aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. Bir yıllık süre, 5 inci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen şartların sağlanması koşuluyla ilgili birim yönetim kurulu kararı ile dönemler halinde mezuniyete kadar uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi

            Eğitim-Öğretim

            MADDE 8- (1) a) (Değişik:SK-20/06/2018-487/06) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Üniversite öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders alabilmesi veya alıp başardıkları derslerden muaf olabilmeleri için, derslerin içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirilmeyen dersler, kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayılmaz.

            b) (Değişik:SK-20/06/2018-487/06) 667 KHK, 3713 Terörle Mücadele Kanunu ve Temel Bilimler Programları  (TEBİP) kapsamında özel öğrencilik işlemlerinde özel öğrenci olarak eğitim alacak öğrenciler için derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanır, öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm derslerin kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılır ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (önlisans: 120 AKTS, lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenir.

            (2) Özel öğrenciler, kayıtlandıkları ders için, devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda, ilgili birimde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadır.

            (3) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrencilere diploma verilmez, ancak diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin derslerden aldıkları notlar kayıtlı oldukları kurumlara bildirilir.

            (4) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim süresine dâhildir.

            (5) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaksızın lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplamı, programı tamamlamak için gerekli toplam kredi sayısının %50’sinden fazla olamaz.

            (6) Özel öğrenci statüsündeki Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, ilgili birim uygulama esaslarıyla belirlenen bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

            (7) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olan Üniversite öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder.

            (8) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

            (9) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan ders alabilmesi için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

            (10) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

            Özel öğrenci statüsünün sona ermesi

            MADDE 9-(1) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katlı Payı/Öğrenim Ücretleri

            Katlı payı ve öğrenim ücretleri

            MADDE 10- (1) (Değişik: SK-18/03/2020-535/04 Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olan öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.

            (2) (Mülga: SK-18/03/2020-535/04)

            (3) Yaz okulunda ders alan özel öğrenciler, yaz okulunu ücretini ders aldıkları yükseköğretim kurumlarına öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Hüküm bulunmayan Haller

            MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve senato kararları uygulanır.

            Yürürlük

            MADDE 12- (1) Bu Yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Türkçe (TR)English (UK)