Home
Duties
Mission & Vision
Regulations and Directives
Educational and Examinational Regulation of Pre-Graduate and Undergraduate Degree
Postgraduate Education and Training Regulation
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Değerlendirme Yönergesi
Burs Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Double Major Program Directive
Minor Program Directive
School of Foreign Languages Codes of Practice
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları
European Union Education and Youth Programmes Erasmus Programme Student Mobility Directive
European Credit Transfer System (ECTS) Implementation Directive
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kabul-Kayıt Şartları Yönergesi
Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi
Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Dokuz Eylul University Admission Directive For Students From Abroad
Özel Öğrenci Yönergesi
Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi
Academic Calender
Program Açma & Öğretim Planı Değişikliği
Diploma Enquiry
Not Dönüşümü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
International Students Acceptance Examination (DEYOS)
International Students Health Insurance
Smart Card
Scholarship
Other Topics
Özel Öğrenci Kabulü
Özel Yetenek-Ön Kayıt
Üniversitemiz Tavan ve Taban Puanları
Kamu Hizmetleri Standartları
Contact Informations of Academic Units
Personnel and Contact Information

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu'nun 23 Haziran 2015 tarih ve 445/06 sayılı kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönerge, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Birim: İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunu,

b) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) (Değişik:SK-29/03/2016-456/04) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi veya bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgilerini artırmak için ders alan kişileri, ifade eder.

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi

 

 

Özel öğrenci kabul şartları

MADDE 5- (1) ilgili mevzuat hükümlerine göre belirli konularda bilgilerini artırmak isteyen ve açılan dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı  ile özel öğrencilik statüsünde öğrenim görme ve ders alma izni verilebilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin özel öğrenci statüsünden yararlanabilmeleri için;

a) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlayarak genel not ortalamasının asgari, 4’lük sistemde 3 (üç), 100’lük sistemde 80 (seksen) olması,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları,

c)  Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirme puanı ile kayıtlanan öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki puanının, özel öğrenci olarak öğrenime devam edeceği programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması,

 gereklidir.

(3) Yaz okulunda ders alacak öğrenciler veya bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan kişiler ile sağlık ve güvenlik sorunu olan veya afete uğrayan öğrenciler için ikinci fıkra koşulları aranmaz.

(4) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.

Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru süresi

MADDE 6- (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte derslere kayıt süresi içinde ilgili birime başvurmaları gerekir.

a) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup, ön lisans ve lisans programlarından ders almak isteyenler için mezuniyete ilişkin belge,

b) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler için,

  • Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
  • Not durum belgesi (Transkript),
  • Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,
  • Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge,
  • Ders içeriklerini gösterir belge,
  • Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda Sağlık Kurulu Raporu,
  • Afet ve can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge,

c) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olmayıp lisansüstü programlarda ders almak

isteyen kişiler için, lisans/yüksek lisans öğrenimi not durum belgesi (Transkript) ve diploma fotokopisi.

 

 

Özel öğrencilik süresi

MADDE 7- (1) Özel öğrencilik süresi, sağlık, güvenlik ve afet durumlarında bu koşulların devam ettiği süreyle, diğer durumlarda ise her defasında aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. Bir yıllık süre, 5 inci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen şartların sağlanması koşuluyla ilgili birim yönetim kurulu kararı ile dönemler halinde mezuniyete kadar uzatılabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi

Eğitim-Öğretim

MADDE 8- (1) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Üniversite öğrencilerinin diğer üniversitelerden ders alabilmesi veya alıp başardıkları derslerden muaf olabilmeleri için, derslerin içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirilmeyen dersler, kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayılmaz.

(2) Özel öğrenciler, kayıtlandıkları ders için, devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda, ilgili birimde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrencilere diploma verilmez, ancak diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin derslerden aldıkları notlar kayıtlı oldukları kurumlara bildirilir. Herhangi bir yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmayan öğrencilere ise izledikleri dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösterir bir belge verilir.

(4) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim süresine dâhildir.

(5) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaksızın lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplamı, programı tamamlamak için gerekli toplam kredi sayısının  %50’sinden fazla olamaz.

(6) Özel öğrenci statüsündeki Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, ilgili birim uygulama esaslarıyla belirlenen bir yıl/yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olan Üniversite öğrencilerinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder.

(8) Herhangi bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmayan özel öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(9) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan ders alabilmesi için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(10) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan öğrencilerin yabancı dille eğitim verilen programlardaki derslere kayıt olabilmeleri için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavını başarmış olmaları veya ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavından veya ÖSYM yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

 

Özel öğrenci statüsünün sona ermesi

MADDE 9-(1) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaksızın özel öğrenci statüsünde ders alanların öğrenim ücretini zamanında ödememesi durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katlı Payı/Öğrenim Ücretleri

 

Katlı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 10- (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup, diğer bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olmaksızın Üniversitede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders saat ücretini en geç ders kaydı sırasında ödemeleri gerekir. Bu öğrencilerin dersleri bırakmaları durumunda ödedikleri ücret iade edilmez.

(3) Yaz okulunda ders alan özel öğrenciler, yaz okulunu ücretini ders aldıkları yükseköğretim kurumlarına öderler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan Haller

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

Türkçe (TR)English (UK)